Hotărârea nr. 415/2017

HCL privind acordarea dr. de administrare a unor spatii-liceului Elim

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea Liceului Teologic „Elim” Pitești, a dreptului de administrare a unor spații cu destinația de spații de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.52577/08.11.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Adresa nr. 1141/24.10.2017 a Liceului Teologic „Elim” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.50492/30.10.2017;

Văzând prevederile art. 123 alin.(l) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 867 și următoarele din Codul civil;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă darea în administrare Liceului Teologic „Elim” Pitești, a spațiilor situate la etajul 2 al Școlii nr. 1 Pitești, din str.Negru Vodă nr.29, structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Pitești.

  • (2) Darea în administrare se face pentru o perioadă de 3 ani începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

  • (3) Datele de identificare ale spațiilor sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, reparații curente ale spațiilor date în administrare, precum și cele aferente utilităților se suportă de către Liceul Teologic „Elim” Pitești.

Art.2. Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea încetării de îndată a dreptului de administrare, utilizarea spațiilor în alte scopuri decât cele din obiectul de activitate al Liceului Teologic „Elim”, precum și închirierea, concesionarea spațiilor ori efectuarea altor acte de dispoziție, fără acordul proprietarului.

Art.3. Se interzice efectuarea de către beneficiar de lucrări de modificare a configurației spațiilor fără acordul expres al proprietarului și fără îndeplinirea formalităților prevăzute de lege în această materie.

Art.4. (1) Predarea-preluarea spațiilor se face pe bază de Protocol încheiat între cele două unități de învățământ.

(2) Cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre se modifică și se completează inventarele bunurilor imobile date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat în cauză, prin act adițional încheiat prin grija Direcției Dezvolatare Locală.

Art.5. Direcția Dezvoltare Locală, Liceul Teologic „Elim” Pitești și Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

--,----------------------

•»


\ ' ..

PLAN ETAJ 2 SC. NR 4

PITEȘTI, STR. NEGRU VODĂ NR.29