Hotărârea nr. 414/2017

HCL privind modificarea HCL nr.67-2008

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 67/2008 referitoare la constatarea și sancționarea unor contravenții

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 52074/08.11.2017 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr. 8533/01.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 51102/02.11.2017;

Văzând prevederile art. 13 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Se modifică art. 4 din H.C.L. nr. 67/2008 privind constatarea și sancționarea unor contravenții, care va avea următorul cuprins:

”Art.4. (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, încălcarea prevederilor art. 2, alin. (1).

  • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, încălcarea prevederilor art. 3, alin. (1) și (2).

  • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei, încălcarea prevederilor art. 3, alin. (3).”

Art.IL Direcția Tehnică - Compartimentul Transport Local și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și Inspectoratului de Poliție Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.