Hotărârea nr. 407/2017

HCL privind modificarea si completarea HCl nr.142-2014

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 142/17.04.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale

Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 50120/27.10.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

  • - Adresa Centrului Cultural al Municipiului Pitești nr. 1857/20.10.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.49203/23.10.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 142/17.04.2014 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare se modifică și se completează după cum urmează:

  • -  1 post de șef orchestră, gradul I din cadrul Compartimentului Cultural-Artistic și Media se transformă în maestru studii canto, gradul I;

  • -  1 post de inspector de specialitate, gradul I din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Juridic și Resurse Umane se transformă în inspector de specialitate, gradul IA.

Art. II. Centrul Cultural Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 407 din 20.11.2017