Hotărârea nr. 406/2017

HCL prin care ia act de teminarea lucrarilor -Amenajare spatiu ITL.


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„ Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr. 7, bloc 89”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 49764 / 25.10.2017 al Direcției Tehnică;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 541772017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr.7, bloc 89”, cu o valoare totală de 319.686,25 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potivit anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” a obiectivului de investiții „Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr. 7, bloc 89”, situat în Municipiul Pitești, potrivit Anexei nr. 2.

(2) HCL nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri,

Art.3. Se aprobă majorarea valorii de inventar a imobilului existent cu valoarea de 319.686,25 lei inclusiv TVA la obiectivul de investiții„Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr. 7, bloc 89 ”, care se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

Art.4. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 406 din 20.11.2017


Contrasemnează:

SECRETAR,


Z/c6 //2 46/     //.

INVESTITOR

Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Reapingor&a

Aprob Primar :

CORNEL IONICAPROCES-VERBAL DE ^EQEPTIE Nr.             din

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: „ Amenajare Spațiu Impozite și Taxe Locale str. Victoriei, Nr.7, bl.89”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 29963 din 29.06.2017, ncheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C.ADACOR CONSTRUCT SERV SRL

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:


- adresa administrativa număr cadastral/număr topographic număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 415, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 14.06.2017, cu valabilitate până la data: 14.06.2019.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 16.10.2017 până la data: 16.10.2017, conform dispoziție nr. 1409/2017 fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume):              - DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA IMPOZITE ȘI

LOCALE PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

- ȘEF SERVICIU CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE FIZICE PRIMĂRIA PITEȘTI

- INSPECTOR BIROU INVESTIȚII PRIMARLA PITEȘTI

- INSPECTOR BIROU INVESTIȚII PRIMARLA PITEȘTI

- INSPECTOR BIROU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

REPREZENTANT IJC ARGEȘ - IRC SUD MUNTENIA

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

................................................EXECUTANT S.C. ADACOR CONSTRUCT SERV SRL

................................................................PROIECTANT S.C. SILVORA TERA SRL

..........................................................................................................................................

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de domeniul/domeniile : 2.4, 6.1.

Autorizație nr. 22037/08.05.2011 .


. - diriginte de șantier autorizat în


 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; ĂĂ/

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii, și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. /V^

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 247.766,91 LEI FARA TVA 294.842,62 LEI TVA TNCLUS.

  • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................Nu este cazul

..............................................................................................z".......................................................................


 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor

| ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Lucrările au fost executate conform proiect ........................................................................................z-.............................................................

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare


 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând ...O.......file și...........anexe numerotate, cu un total de..............

file, a fost încheiat astăzi ..-Z.ZZ, în tZL exemplare.

11. Alte mențiuniComisia de recepție

Președinte:

MIHAI ANTON - DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA IMPOZITE ȘI LOCALE PRIMĂRIA PITEȘTI

Membri:

CERNATESCU GHEORGHE DĂNUȚ - ȘEF SERVICIU CONSTATARE IMPUNERE PERS

FIZICE PRIMĂRIA PITEȘTI

CAMELIA ENE - INSPECTOR BIROU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

WARINACHE-DUINU NICOLETA - INSPECTOR BIROU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI —

GABRIELA DIACONU - INSPECTOR BIROU INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEST

REPREZENTANT IJC ARGEȘ - IRC SUD MUNTENIA

>

Vlți participanți:

Proiectant: SC SILVORA TERA SRL


Executant: S.C. ADACOR CONSTRUCT SEW=SRI.

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local


INVENTARUL obiectivului de investiții „ Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr. 7, bloc 89 ”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Amenajare spațiu Impozite și Taxe locale, strada Victoriei, nr.7, bloc 89:

Proiectare: 19.040,00

Dirigenție: 3.999,99

Lucrări de execuție: 295.400,78

Avize și acorduri: -

Taxă ISC: 1.245,48

1.6.4

10

319.686,25

TOTAL

319.686,25

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,

ȘEF SERVICIU ,INVESTIȚII,