Hotărârea nr. 402/2017

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.6-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.52845/09.11.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 54174/2017, nr. 54176/2017, nr. 54177/2017, nr. 54178/2017, nr. 54179/2017;

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 și ale art. 19 alin. (1), (2) și (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr. 204 din 25.05.2017, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică și se completează H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu modificările și completările ulterioare, precum și componența acestora, în sensul că doamna consilier Bârlogeanu Marioara face parte din Comisia nr.2 - pentru urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură.

Art.II. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre doamnei consilier Bârlogeanu Marioara.