Hotărârea nr. 400/2017

HCL aprobare PUD strada Pictor Nicolae Grigorescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire clădire apartamente P+3E ”

amplasament: strada Pictor Nicolae Grigorescu nr.25, localitatea Pitești, jud. Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 51434/03.11.2017 al Arhitectului Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52026/2017, nr. 52027/2017, nr. 52028/2017, nr. 52029/2017, nr. 52031/2017;

- Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației nr. 51286 din 02.11.2017;

Văzând prevederile art.36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin. (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 473,00 m.p, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 25, aparținând d-lui Teodorescu Cornel Ion, pentru investiția : „Construire clădire apartamente P+3E” potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

(3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.


(4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 2. Arhitectul Șef al municipiului Pitești, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și

solicitantului Teodorescu Cornel Ion, cu domiciliul Municipiului Pitești.


de către Secretarul
Pitești

Nr. 400 din 07.11.2017