Hotărârea nr. 397/2017

HCL modificare HCL nr. 351-2017


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 51097/02.11.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.52026/2017, nr. 52027/2017, nr. 52028/2017, nr. 52029/2017, nr. 52031/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 351/28.09.2017 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • a) un post vacant, funcție publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Contabilitate, se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior;

  • b) un post vacant, funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Fizice, se transformă în inspector, clasa I, gradul profesional asistent;

Art. II. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 397 din 07.11.2017