Hotărârea nr. 392/2017

HCL modificare HCL 371-2017 -sarbatorile de iarna

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea „Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017” și a „Sărbătorilor de iarnă 2017 - 2018”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.49251/23.10.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 49585/2017, nr. 49586/2017, nr. 49587/2017, nr. 49589/2017;

  • - H.C.L. nr. 371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea „Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2017” și a „Sărbătorilor de iarnă 2017-2018”

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Art.2 alin. (2) din H.C.L. nr. 371/10.10.2017, se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Orășelul Copiilor 2017 - 2018” se organizează în zona Parcare Bowling/zona Parcul Lunca Argeșului/zona Târgul Săptămânal Pitești, în perioada 15.12.2017 - 07.01.2018.”

(2) Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.371/10.10.2017, sunt și rămân valabile.

Art.II Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Direcția Tehnică, Direcția Economică, Compartimentul Autorizare Activități Economice, S.C. Salpitflor Green S.A., S.C. Salubritate 2000 S.A., Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Centrul Cultural Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, Inspectoratului Școlar Județean Argeș, Sucursalei de Distribuție a Energiei Electrice Pitești, precum și Poliției Locale a Municipiului Pitești, Poliției Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 392 din 24.10.2017