Hotărârea nr. 34/2017

HCL privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Pasaj Rutier Strada Lanariei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj Rutier Strada Lânăriei”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6654/13.02.2017 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Pasaj Rutier Strada Lânăriei”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 99.274.314,80 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din fonduri de la bugetul local, fonduri de la bugetul județean, fonduri guvernamentale, accesare de fonduri europene, accesare de fonduri cu destinație specifică gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Art. 2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 1 se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art. 3. Direcția Tehnică și Direcția Economică, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 34 din 23.02.2017