Hotărârea nr. 31/2017

HCL privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor CET Gavana concesionate SC Termo Calor Confort SA scoase din functiune conform HCL nr. 72-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor CET Găvana concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.72/25.02.2016, aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare a acestora

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 6394/10.02.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.7596/2017, nr.7598/2017, nr.7599/2017, nr.7600/2017 și nr.8849/2017;

  • - Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 903/08.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 5874/08.02.2017;

  • - Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. nr. 6/07.02.2017, cu însușirea Raportului de evaluare întocmit de Mondopuls S.R.L. cu privire la CET Găvana ”a bunurilor pentru stabilirea prețului inițial de vânzare a activelor scoase din funcțiune de la CET Găvana, bunuri aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești și concesionate de S.C. Termo Calor Confort S.A.”;

Văzând și prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 72/25.02.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care aparțin sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art 1 (1) Aprobă Raportul de evaluare a bunurilor CET Găvana S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilire^ jfte vânzare a acestora, denumit în continuare Raportul, prevăzut în a integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Raportul menționat la alin. (1) a fost întocmit de S.C^Nf societate autorizată ANEVAR.

Art. 2 (1) Bunurile care fac obiectul Raportului menționat la art. lsunt materiale rezultate în urma dezmembrării instalațiilor și echipamentelor din CET Găvana, fără clădiri și drumuri.

(2) Prețul de pornire al licitației pentru bunurile menționate la alin. (1) și prevăzute în anexa la raportul precizat la art. 1, este de 2.869.620,10 lei, exclusiv TVA.

Art. 3 (1) S.C. Termo Calor Confort S.A. organizează licitația publică deschisă cu strigare a bunurilor prevăzute la art. 2.

  • (2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

  • (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și de la prevederile HCL nr.50/24.02.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, concesionate SC Apă Canal 2000 SA, SC Publitrans 2000 SA și SC Salubritate 2000 SA, cu modificările și completările ulterioare, SC Termo Calor Confort SA va proceda la vânzarea bunurilor la licitație publică, prin Bursa Română de Mărfuri, în cazul în care legislația permite această modalitate.

Art. 4 (1) Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art. 5 Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Termo Calor Confort S.A., după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 6 Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală și S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș.

Pitești

Nr. 31 din 23.02.2017