Hotărârea nr. 296/2017

HCL concesionare teren str. Paul Dicu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 327 mp aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Profesor Paul Dicu,în vederea amenajării unei parcări

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.34651/27.07.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

  • - Raportul de evaluare înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.33838 /24.07.2017, întocmit de dl. Cristian Stan, evaluator autorizat A.N.E.V.A.R.;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. "c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Argeș, ale O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor

metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 , aprobate prin H.G.R. nr. 168/2007; în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației ce locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 327 mp, teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Profesor Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări.

  • (2) Durata contractului de concesiune este de 25 ani.

  • (3) Datele de identificare ale terenului menționat la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă documentația de atribuire a contractului de concesiune a imobilului-teren prevăzut la art. 1, potrivit anexei nr. 2.

(2)Valoarea minimă a redevenței este de 0,78 lei/mp/lună calculată la cursul de schimb valutar de 4,56251ei/leuro, rezultând o redevență anuală de 785 euro, fără TVA, potrivit Raportului de evaluare, prevăzut în anexa nr.3, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.33838/24.07.2017, întocmit de dl. Cîrstian Stan, evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., care se însușește în forma prezentată.

Anexele nr. 1, nr.2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 327 mp, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Profesor Paul Dicu, în vederea amenajării unei parcări în următoarea componență:

Președinte:

- Costescu Cătălin;

Membru :

- Sofianu Narcis-Ionuț;

-2 specialiști din cadrul aparatului de specialitate, desemnați prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești, dintre care unul va avea și calitate de secretar al comisiei;

-1 reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

  • (2) Principalele atribuții ale comisiei prevăzute la alin.(l) sunt cele prevăzute în Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin H.G.R. nr. 168/2007.

  • (3) Contestațiile privind derularea procedurii de atribuire, prin licitație publică, a contractului de concesiune pentru terenul în suprafață de 327 mp, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, situat în municipiul Pitești, str. Profesor Paul Dicu, se depun la sediul Primăriei Municipiului Pitești, în termen de 3 zile lucrătoare calculate de la data primirii informării cu privire la excluderea ofertei și vor fi soluționate de către o comisie constituită prin dispoziția Primarului Municipiului Pitești.

Art.4. Direcția Administrație Publică Locală și comisia prevăzută la art.3 vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDi


ijE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează SECR


AR,

Andrei-Cătălih Călugă


Pitești

Nr. 296 din 09.08.2017

Nr. cadastral

.............Scara libuu__

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului: Mun.Pitești, Județul Argeș

327

strada Paul Dicu

Cartea Funciara nr.

I—...

| Cartea Funciara nr.


375150


distante pe contur d 2-3 =0.94m d 3-4 =2.01m d 6-7 = 1.42m d 7-8 = 1.33m d8-9=1.52m


375150


Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREO ’70

Pd.

E(m)

N(m)

1

490809.966

375165 760

2

490809.481

375172.425

3

490810.421

375172.438

4

490810.379

375174.450

5

490824.247

375173.520

6

490841.645

375172.637

7

490841.520

375171.227

8

490842.838

375171 092

9

490842.864

375172 607

10

490846.807

375172.430

11

490847.251

375163.287

12

490842.709

375163 527

Suprafața totala masurata = 327 mp

' *4