Hotărârea nr. 292/2017

HCL salarizare Politia Locala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinara;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 36186/07.08.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr.36221/2017, nr.36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

 • - Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr. 5680/04.08.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.35992/04.08.2017.

Văzând prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale art. 36 alin. 2 lit. ”a”, alin. 3 lit. ”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești, aplicabile începând cu data de 01.07.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt stabilite la nivelul gradației zero.

 • (3) Salariul de bază pentru funcțiile de execuție cu gradație 1-5 se obține prin aplicarea succesivă a cotelor procentuale aferente tranșelor de vechime în muncă, prevăzute la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariului de bază cu gradația 0.

 • (4) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere au inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.

 • (5) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 • (6) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reîncadrarea personalului se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă avute, cu stabilirea salariilor de bază, potrivit alin. (1 )-(4).

 • (7) în cazul în care funcția deținută în prezent nu se regăsește în lista funcțiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, reîncadrarea se face pe una dintre acestea, în condițiile legii.

 • (8) Personalul poate beneficia de sporuri pentru condiții de muncă, numai în condițiile art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Art.2. Gestionarea sistemului de salarizare se asigură de ordonatorul de credite, care are obligația să stabilească salariile întregului personal potrivit prevederilor prezentei hotărâri și ale Legii cadru nr. 153/2017, cu respectarea principiului ierarhizării funcțiilor, a importanței sociale a muncii și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate anual în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.3. Ordonatorul de credite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 292 din 09.08. 2017

Anexa la H.C.L. nr.       O^.O'g 2017

Salarii de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘT

A. Funcții publice de conducere

Nr. crt.

Funcția

Grad

Nivelul studiilor

Salariul de bază

1

Director general polițist local de conducere

II

S

7.149

2

Director general adjunct-polițist local de conducere

II

S

6.726

3

Șef serviciu, șef serviciu-polițist local de conducere

II

s

5.998

4

Șef birou, șef birou- polițist local de conducere

II

s

5.680

B. Funcții publice de execuție

Nr. crt.

Funcția

Grad /Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază

Gradația 0

0

1

2

3

4

1

Consilier, consilier juridic, expert, inspector, polițist local

superior

S

3.713

principal

S

2.539

asistent

S

2.392

debutant

S

1.731

2

Referent de specialitate, polițist local

superior

SSD

2.364

3

Referent, polițist local

superior

M

2.249

principal

M

2.092

asistent

M

2.008

debutant

M

1767

C. Funcții contractuale de execuție

Nr. crt.

Funcția

Grad /Treaptă profesională

Nivelul studiilor

Salariul de bază la gradația 0

1

Arhivar

IA

M

1.844

2

Casier, magaziner

M,G

1.847

3

Portar, paznic, guard

M,G

1.691

4

îngrijitor

M,G

1.825

5

Muncitor calificat

III

M,G

1.656