JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 35527/03.08.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr.36221/2017, nr.36222/2017, nr.36223/2017 și nr.36225/2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Victoria și Nicolae Nănescu, domiciliată în municipiul Pitești,                                pentru

împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Maria si Ion Olteanu, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 284 din 09.08.2017