Hotărârea nr. 282/2017

HCL colaborare pe linia furnizarii de date cu caracter personal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind colaborarea pe linia furnizării de date cu caracter personal între instituțiile, serviciile publice si societățile comerciale din subordinea consiliului local

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 35909/04.08.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

 • - Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr. 33883/24.07.2017;

Văzând prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Decizia nr. 200/2015 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, Decizia nr. 52/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video si Decizia nr. 132/2011 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind condițiile prelucrării codului numeric personal și a altor date cu caracter personal avand o funcție de identificare de aplicabilitate generală;


în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Furnizarea datelor cu caracter personal între instituțiile, si societățile comerciale aflate în subordinea consiliului local, se face protocol, încheiat cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date si a actelor normative emise în aplicarea acesteia.

Art. 2 (1) Protocolul va cuprinde, în mod obligatoriu:

 • a) părțile între care se încheie, obiectul protocolului si durata încheierii;

 • b) comunicarea între părți;

 • c) prevederi exprese privind condițiile tehnice si de securitate a prelucrării datelor, după caz;

 • d) persoanele care gestionează datele;

 • e) interdicția/condițiile transmiterii datelor către alte personae;

 • f)  măsuri si responsabilități privind asigurarea confidențialității si securității datelor;

 • g) măsuri legale care vor fi luate atunci când se constată că informațiile din bazele de date au fost utilizate cu încălcarea prevederilor legale;

 • h) prevederi referitoare la drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor;

 • i)  condițiile de legitimitate privind prelucrarea datelor;

 • j) procedura de lucru pe linia furnizării datelor cu caracter personal.

(2) Prin protocol se vor stabili orice alte clauze considerate a fi necesare in realizarea scopului pentru care se încheie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.3. (1) Dispozițiile din cuprinsul protocolului vor fi corelate în raport cu datele de identificare ale institutiei/serviciului public si ale specificului activității desfășurate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

(2) încheierea protocolului se face, ulterior obținerii avizelor necesare, impuse de instituțiile abilitate, după caz.

Art.4. Primăria Municipiului Pitești, instituțiile, serviciile publice și societățile comerciale aflate în subordinea consiliului local, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 282 din 09.08.2017