Hotărârea nr. 280/2017

HCL inscriere drept proprietate Int. Nicolae Apostolescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, Intrarea Nicolae Apostolescu, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 35613/03.08.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

  • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31573/07.07.2017;

-Declarațiile autentificate sub nr. 1642/06.07.2017,     nr.669/20.03.2017,

nr.3139/29.12.2016 și nr.3132/28.12.2016 la Biroul Individual Notarial „Bogoș Nicoleta Romanița”, cu sediul în Municipiul Pitești, str. Exercițiu, bl.D24, sc.A, ap.2, Județul Argeș;

  • - încheierea nr.37691/14.07.2017 a OCPI Argeș;

Văzând prevederile art. 562 alin. 2 și art. 889 din Noul Cod Civil, ale art. 36 alin. (2) lit. ”c” și ale art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se ia act de declarațiile doamnei

domiciliată în , Județul Argeș ,


Municipiul Pitești, strada domnului              , domiciliat în Municipiul Pitești, strada

Județul Argeș, domnului                        domiciliat în Comuna

Județul Argeș și a soților                                           domiciliați în Municipiul

Pitești, str.                                                   Județul Argeș, de renunțare asupra

dreptului de proprietate a terenului în suprafață de 589 m.p., situat în Municipiul Pitești, Intrarea Nicolae Apostolescu, județul Argeș, având nr. cadastral 7802/10, înscris în cartea funciară nr.95123 a municipiului Pitești, declarații autentificate sub nr. 1642/06.07.2017, nr.669/20.03.2017, nr.3139/29.12.2016 și nr.3132/28.12.2016 la Biroul Individual Notarial „Bogoș Nicoleta Romanița”.


(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin.(l) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a imobilului prevăzut la art.l, care va fi transmis în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu, în termen de 15 zile.

(2) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin HCL nr. 194/1999, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată doamnei                      domiciliată în Municipiul Pitești, strada

Județul Argeș, domnului                domiciliat în

Municipiul Pitești, strada                                Județul Argeș, domnului

domiciliat în Comuna                      Județul Argeș și a soților

domiciliați în Municipiul Pitești, str.

Județul Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


SECRETAR, Andrei-Cătălm Călugăru

Pitești

Nr. 280 din 09.08.2017

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A CORPULUI DE PROPRIETATE


(INTRAVILAN)

SCARA 1:1000

JUDEȚUL ARGEȘ

LOT 4


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA : PITEȘTI, COD SIRUTA : 013169


ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE:

Numele si prenumele proprietarilor: ANGELESCU N GRIGORE,

ADRESA : STR. RAZBOIENI, NR. 91, MUN. PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

Nr. cadastral al corpului de proprietate :