Hotărârea nr. 279/2017

HCL aprobare Doc. ecomomica obiectivul Scoala Ion Pilat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației tehnico-economice actualizate pentru obiectivul de investiții „Acoperire teren sport -Școala Gimnazială Ion Pillat” - din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.35420/02.08.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

-HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “ d “ din Legea nr. 215/2001, republicată , cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația tehnico-economică actualizată pentru obiectivul „Acoperire teren sport Școala Gimnazială Ion Pillat” cu o valoare totală estimată a devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției de 288.858,80 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Biroul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 279 din 09.08.2017