Hotărârea nr. 277/2017

HCL aprobare Scrisoare Termo Calor

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind Administrarea și Conducerea

S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru mandatul 2017-2021

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr.35552/03.08.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

 • -  Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A nr.4438/20.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.33587/20.07.2017;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 pct.2 lit. „c” din OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice precum și ale art. 8 alin (1) și alin (2) din anexa lc - Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări - la H.G. nr. 722/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, prin care se stabilesc performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale S.C. Termo Calor Confort S.A., pentru mandatul 2017-2021, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și S.C. Termo Calor Confort S.A., vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 277 din 09.08.2017

Anexa la H.C.L.                    ......2017

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA S.C. TERMO CALOR

CONFORT S.A. PENTRU MANDATUL 2017-2021

Scrisoarea de așteptări este întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgenta nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice, de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si de reglementările in vigoare privind activitatea serviciilor de administrare a domeniului public si privat.

Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare/acționarii, pornind de la strategia guvernamentală și politicile fiscal-bugetare in ceea ce privește asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Pitești prin producerea de energie termică și electrică conform parametrilor de calitate impuși, în condiții de eficiență ridicată și continuitate. Prin scrisoarea de așteptări sunt vizate rezultate generale, iar acolo unde sunt indicate anumite valori, acestea au caracter orientativ, recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Scrisoarea de așteptări acoperă o perioadă de cel puțin patru ani și face referire la dezideratele autorității publice tutelare/acționari lor pentru această perioadă.

Prezentare generală a societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Societatea comercială S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., având sediul in

Pitești, Calea București, Bl. U4 Mezanin, conform Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Pitești nr.283/12.08.2010, urmare a aplicării prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a înființat operatorul regional de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, S.C.

Termo Calor Confort S.A. prin înscrierea la O.R.C. cu 10.09.2010, Cod de înregistrare fiscală:RO27374805.


 • ■  Capital social: 9.539.000 lei

 • ■  Acțiuni:_________________________________

  Valoarea nominală a acțiunilor

  10 lei

  Număr total de acțiuni

  953.900

  Tipul acțiunilor

  nominative


■ Structura acționariatului (conform certificatului de înregistrare de mențiuni la ORC nr. 50831/19.11.2015):

Acționari

% n

din capitalul social

Nr. acțiuni

Valoarea totală (lei)

Municipiul Pitești

99,7274

951.300

9.513.000

Orașul Topoloveni

0,1363

1.300

13.000

Comuna Mărăcineni

0,1363

1.300

13.000

J Licența nr. 967/28.10.2010 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru producerea de energie electrică

S Licența nr. 968/28.10.2010 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru producerea de energie termică

U Autorizația Integrată de Mediu nr. 80/28.10.2010 acordată de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

Conducerea societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, compusă din 2 membri - consilieri locali, care decid asupra activității acesteia și stabilesc politica ei economică și comercială.

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este administrată potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, desemnați cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu privire la aceasta, Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegată de către Consiliul de Administrație unui număr de 2 (doi) directori dintre care unul este director general. Directorul general își exercita funcția în baza unui Contract de mandat. Directorul general are în subordine economistul șef care (își exercită funcția în baza unui Contract de mandat) și compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate. Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale și de Adunarea Generală a Acționarilor.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate directorului tehnic al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

S.C. Termo Calor Confort S.A. deține în administrare: sistemul de termoficare 5

urbană din domeniul public al municipalității alimentat din centrale termice (cvartal și zonă), cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.


S.C. Termo Calor Confort S.A. este unicul furnizor de e^rg^Țexmică$p^ntru populația din municipiul Pitești, având în exploatare sistemul de terrhofidare' iil;bariA\(27 de Puncte Termice și 20 Module Termice) și un sistem de 56 centrătectefmice-de-zor cu funcționare pe gaze naturale.


Cadrul legal după care funcționează Societatea Termo Calor Conftn

Principalul act care reglementează situația în sectoarele termoficării și al energiei este Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condițiile de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului.

 • •  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;

 • •  Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • •  Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

 • • Hotărârea nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

 • •  Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;

 • •  Hotărârea nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006;

 • •  Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

 • I. Rezumatul strategiei guvernamentale și/sau, după caz, locale în domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului.

Sectorul energetic contribuie în mod esențial la dezvoltarea României, prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a mediului. Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant. In acest scop, a fost elaborata Strategia Energetică a României 2016-2030, al cărei punct focal este reprezentat de anul 2030, în jurul căruia gravitează planificarea strategică și analiza de detaliu a sectorului energetic național. Strategia oferă o viziune și propuneri de dezvoltare a sectorului energetic până în 203J)_și- te centrată în jurul unui set de principii și obiective strategice fundamentale.


Principii ale Strategiei Energetice

Ca prim principiu, Strategia pune pe plan central nevd\lc și./.mtercsel tuturor consumatorilor de energie - casnici, comerciali și instituționali. DocuiiK'ntul aco-fdă atenție  faptului că aceste nevoi și interese sunt diverse și în permanentă evoluțîcTTn legătură cu aceasta, al doilea principiu este transparența și dialogul de substanță cu părțile interesate, atât în procesul de elaborare a Strategiei, cât și în procesul general de elaborare a politicilor.

Apoi, modernizarea sistemului de guvemanță energetică se bazează pe trei principii: o mai bună delimitare a funcțiilor statului de elaborator de politici și de reglementator de cea de deținător de active și de investitor; utilizarea mecanismelor pieței competitive în urmărirea obiectivelor strategice, pentru a da o perspectivă stabilă mediului investițional; și respectarea neutralității tehnologice. Neutralitatea tehnologică este importantă din perspectiva minimizării costului tranziției energetice; în urmărirea obiectivelor securității energetice și al reducerii emisiilor trebuie evitată tendința de a prescrie soluții tehnologice specifice, ce nu sunt bazate pe principii de eficiență economică. Neutralitatea tehnologică presupune capacitatea pieței competitive de a selecta soluțiile tehnologice cele mai eficiente din punct de vedere al raportului performanță-cost, apte a contribui la realizarea obiectivelor strategice. Modelarea cantitativă oferă indicații cu privire la competitivitatea relativă a tehnologiilor și la modul în care mixul lor poate contribui eficient la îndeplinirea obiectivelor strategice.

Obiective strategice fundamentale

Strategia energetică are cinci obiective strategice fundamentale, care structurează întregul demers de analiză și planificare în orizontul de timp al anilor 2030 și 2050. Realizarea obiectivelor presupune o abordare echilibrată în dezvoltarea sectorului energetic național și a cheltuielilor de investiții. Obiectivele strategice trebuie îndeplinite în mod simultan, prin îndeplinirea unui set de obiective operaționale ce au subsumate acțiuni prioritare eșalonate în timp, cu perspectivă de realizare pe termen scurt, mediu și lung.

 • •  Creșterea nivelului de securitate energetică: vizează capacitatea României de a-și asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt și la prețuri accesibile; din perspectiva europeană vizează cooperare intra și extra-comunitară, pe norme și instituții si, mai puțin independență energetică, înțeleasă ca aspirație către autosuficiență și insularizare.

 • •  Piețe de energie competitive: vizează funcționarea sistemului energetic pe baza mecanismelor pieței libere, unde investițiile vor fi direcționate în mod eficient către sursele de energie și către tehnologiile cele mai competitive din punct de vedere economic, cu îndeplinirea țintelor de dezvoltare durabilă și de siguranță a sistemului energetic. Piața liberă va oferi consumatorului de energie cel mai avantajos raport calitate/preț, susținând nemijlocit competitivitatea economică a țării.

 • •  Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe: vizează protecția mediului înconjurător și limitarea încălzirii globale, prin atingerea țintelor naționale pentru 2020 și a țintelor comunitare pentru 2030. Se va avea în vedere aici și realizarea de investiții suplimentare în reducerea emisiilor poluante și a efectelor asupra biodiversității.

 • • Modernizarea sistemului de guvemanță energetică: vizează dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare transparent, coerent, echitabil și stabil, dezvoltat în dialog cu părțile interesate, pentru a stimula investițiile la un cost competitiv al capitalului și pentru a susține interesul public. în acest cadru, statul își va delimita activitatea ca legiuitor de cea de deținător de active.

 • •  Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice: vizează accesibilitatea prețului, din punct de vedere atât al structurii, cât și al suportabilității. Tot aici se va avea în vedere și problema sărăciei energetice, în sensul definirii și implementării unor mecanisme selective de protecție, direcționate către cei care au cu adevărat nevoie de asistența socială, iar nivelul asistenței trebuie să fie suficient pentru a asigura o protecție reală a consumatorilor vulnerabili.

A

In ceea ce privește Strategia națională privind alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme de producere și distribuție centralizate, aprobată prin HG nr.882/2004, aceasta stabilește următoarele obiective principale:

 • •  Modificarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de furnizare a energiei termice;

 • •  Reorganizarea operatorilor si îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare;

 • •  Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termoficare;

 • •  Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termoficare;

 • •  Stabilirea și dezvoltarea pieței de distribuție si termoficare;

 • •  Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldura la clădiri;


 • •  Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie.

Energie termică și cogenerare: starea actuală la nivel național și estimări de evoluție

Strategia UE pentru încălzire și Răcire (IR) promovează unități de cogenerare și sinergia dintre energia electrică, încălzire și răcire în unități de trigenerare. Este de dorit ca ele să fie situate în apropierea centrelor urbane sau industriale, astfel încât energia termică produsă în cogenerare să corespundă în cât mai mare măsură cererii.

în ultimii ani, numeroase unități de cogenerare din orașe au fost dezafectate din cauza neîncadrării în cerințele de mediu, a lipsei investițiilor în mentenanța rețelelor de distribuție si a slabei calități a serviciilor oferite consumatorilor. în multe orașe din »           5                                                          »                                                                                                                                                                                       5

România, sistemele municipale de încălzire (SACET) s-au confruntat în ultimii 20 de ani cu debranșări ale consumatorilor, aceștia alegând soluții individuale de încălzire - centrale de apartament pe bază de gaze naturale, convectoare sau calorifere electrice.

Doar 15% din necesarul total de căldură în România (de 76 TWh către consumatori casnici și 21 TWh în sectorul terțiar) este distribuit prin SACET, tendința fiind de scădere către doar 10% în anul 2020. Diferența este împărțită aproape egal între încălzirea pe bază de gaz natural (38%) și cea pe bază de biomasă (44%, în special în mediul rural). Totuși, în principalele centre urbane, încălzirea centralizată la nivel municipal reprezintă încă o proporție importantă. Conform datelor ANRSC, energia termică în orașe este asigurată, în circa 60 de localități, prin centrale electrice de termoficare (CET) și sisteme SACET. Bucureștiul reprezintă 44%, următoarelor nouă localități mari revenindu-le cumulat 36%. în prezent, 1,25 mii apartamente mai sunt racordate la SACET.

In 2016, 20 de localități cu SACET funcționează cu mai puțin de 1000 de apartamente branșate fiecare. Din 1990, nu mai puțin de 250 de localități au renunțat la sistemele de încălzire centralizată. Pierderea medie de căldură în rețelele de transport și de distribuție a căldurii în România este foarte ridicată, de circa 30%. Doar 20% din rețeaua primară și 30% din cea secundară de furnizare și distribuție au fost modernizate, ținta la nivel național pentru 2020 fiind de 30%, respectiv 40%.

Piața de energie termică din România rămâne o piață locală, concurența manifestându-se, în principal între tehnologiile folosite în producerea energiei termice și mai puțin între participanții la piață. Astfel, sistemul de producere și alimentare cu energie termică este relativ închis, transportul și distribuția energiei termice fiind activități cu caracter de monopol, desfășurate de operatori zonali, la tarife reglementate. Prețul energiei termice în sistem centralizat este reglementat; prețul local de referință este stabilit de către autoritățile locale pe baza prețului local reglementat, determinat de ANRE sau ANRSC. Pentru creșterea competitivității pieței de energie termică, rețelele municipale de energie termică vor fi redimensionate - după caz, fragmentate zonal - și accesibile, pe baze concurențiale, pentru diferite surse de agent termic, inclusiv pe bază de biomasă.

Previziunile de evoluție a sistemelor municipale de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) până în 2030 arată că, indiferent de scenariul adoptat, sunt necesare investiții în rețele în această perioadă între 1,3 și 2,6 mld €, în funcție de capacitatea de a asigura sursele de finanțare și de a inversa tendința de debranșare în ritm susținut a apartamentelor de la SACET. Este foarte probabilă renunțarea la SACET în unele dintre cele 60 de localități care utilizează în conThfuare până în 2020. Cauzele acestei evoluții sunt multi


cogenerare; starea precară a rețelelor de distribuție^ cjypierderj rparî l'i 4


tfel de sistem, cel puțin zută a centralelor în și costuri de operare


ridicate; încasarea cu întârziere sau neîncasarea facturilor pentru agent termic și apă caldă; companii de utilități în insolvență sau în faliment, cu servicii de slabă calitate.

Necoordonarea lucrărilor de modernizare a rețelelor în localitățile cu cele mai mari probleme în gestionarea SACET poate duce la menținerea ritmului de debranșare din ultimii ani. Consecința ar fi păstrarea a doar circa 1 mii apartamente conectate la SACET în 2020, din care jumătate în București.

în perioada lucrărilor de modernizare integrată a SACET și a unităților de cogenerare, sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a asigura calitatea serviciului de furnizare și a reduce debranșările.

După anul 2020, toate scenariile prevăd o revenire a numărului de apartamente conectate la SACET, ca urmare a creșterii prețului la gazul natural, respectiv a reabilitării rețelelor si creșterii calității serviciilor în tot mai multe localități cu SACET funcționale.

t                           3                    >                                          »                                                                                                                                                      ♦                                                                       »

Există exemple de bune practici, precum Iași, Oradea, Focșani ș.a.m.d. O bună gestiune a sistemului și stabilirea prețurilor agentului termic sub nivelul alternativei - gaz natural utilizat în centrale de apartament - poate atrage noi apartamente în sistem, crescând astfel eficiența în exploatare.

în perspectiva anului 2030, țintele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în orașele cu SACET pot determina o scădere considerabilă a cererii de agent termic. De aceea, lucrările de reabilitare a rețelelor de termoficare si dimensionarea noilor centrale de cogenerare trebuie coordonate, anticipând evoluția curbei de consum. Astfel, cererea de agent termic este de așteptat să scadă pentru același număr de apartamente conectate la SACET.

Prin urmare, investițiile in domeniu trebuie sa tina cont de aceste previziuni. Investițiile se vor realiza cu precădere în modernizarea distribuției de agent termic, prin înlocuirea vechilor conducte cu altele noi. Noile rețele trebuie dimensionate corect la

>

cererea anticipată de agent termic și de apă caldă, în scădere față de nivelul din prezent, ca urmare a lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, dar cu potențial de creștere prin atragerea de noi consumatori după eficientizare și creșterea raportului calitate-preț pentru serviciile oferite. Nivelul investițiilor în rețelele de distribuție a agentului termic este estimat între 1,3 și 2,6 mld €, conform celui mai recent studiu al potențialului de încălzire centralizată și cogenerare de înaltă eficiență în România, remis CE la sfârșitul lui 2015.

>

In paralel, este necesară înlocuirea vechilor centrale termoelectrice în cogenerare, ce se apropie de sfârșitul duratei de viață, cu un necesar al investițiilor estimat între 1 și 1,5 mld €. Suplimentar, vor avea loc investiții în înlocuirea unei părți a cazanelor de apă fierbinte ajunse la sfârșitul duratei de utilizare, cu un nivel estimat al cheltuielilor între 45 si 60 mii €/an.

9

Infrastructura de producție și distribuție a energiei electrice și termice în

municipiul Pitești


S.C. Termo Calor Confort S.A. desfășoară activitățile:

 • > producerea energiei termice

 • > transportul energiei termice

 • > distribuția căldurii și apei cade de consum;

 • > furnizarea de căldură și apă caldă de consum

 • > distribuția energiei electrice

S.C. Termo Calor Confort S.A. are în administrare/exploatare următoarele obiective:

Capacități de producție:

Până în luna iunie 2009 producția de energie electrică și termică s-a realizat în CET Sud și CET Găvana în regim de cogenerare.

începând cu luna iulie 2009, la reluarea activității de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești (faliment S.C. Termoficare 2000 S.A.), s-a luat o măsură organizatorică, fără costuri suplimentare, și anume funcționarea cu o singură sursă de producere a energiei termice, respectiv CET Găvana, care era o sursă mai flexibilă, a cărei producție a putut fi reglată mai ușor în funcție de cerere.

Oprirea CET Găvana (la sfârșitul lunii mai 2014) și funcționarea numai cu centrale termice de zonă și cvartal a avut ca principal obiectiv reducerea consumurilor energetice, ca o condiție esențială a realizării unui echilibru financiar, astfel încât să se reușească menținerea în funcțiune a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a populației din municipiul Pitești, în condiții de eficiență energetică și economică.

în prezent, la CET Pitești Sud este asigurată paza și este prestat serviciul de distribuție cu energie electrică pentru OMV Petrom - Sucursala ARPECHIM Pitești, iar la CET Găvana, începând cu data de 01.06.2014 activitatea de producție a fost oprită și este asigurată doar paza obiectivului.

Centrale termice de zonă:

Centrala de zonă

Anul punerii în funcțiune

Puterea termică instalată Puterea termică aflată în funcțiune

[MW]

1

2

3

C.T. 202

2015

3,9

C.T. 206

2015       ~

1,8

C.T. 401

2014

3,9

C.T. 403

2013

2,1

C.T. 404

2013

2,7

C.T. 603

2010

5,1                                J

C.T. 608

2010

17,4

C.T. 726

2013

1,2

C.T. 910

2014

23,2

C.T. 1004

2012

3

C.T. 1005

2010

17,4

Total

-

81,7                             n

Centrale termice de cvartal:

Centrala de cvartal

Anul punerii în funcțiune s

Puterea termică instalată

Puterea termică aflată în funcțiune

[MW]

1

2

3

C.T. Școala 9

2010

0,58

C.T. 207

2015

4,2

C.T. 405

2013

3,9

C.T. 406

2013

1,8

C.T. 504

2013

0,4

C.T. 504’

2013

0,8

C.T. 507

2013

1,4

C.T. 505

2014

0,3

C.T. 509

2013

0,2

C.T. 510

2013

1

C.T. 511

2013

0,4

C.T. 513

2013

1,8

C.T. 517

2013

2,7

C.T. 518

2013

0,3

C.T. 521

2013

1,8 1

C.T. 601

2010

3,6

C.T. 602

2010

3

C.T. 604

2010

1,4

C.T. 610

2010

2,7                               n

C.T. 701

2013

0,8

C.T. 707

2012

0,23

C.T. 711-712

2011

7,2

C.T. 713

2012

0,93

C.T. 714

2012

3,3

C.T. 715

2012

2,7

C.T. 716

2012

2,2        /7° SV\

C.T. 717

2012

3,9                                              '

C.T. 718

2012

5,4                 ; n          ■ h |

C.T. 722

2012

-W” /

C.T. 723

2012

2,7                   ■

C.T. 724

2014

C.T. 729

2012

0,46

C.T. 801

2012

0,93

C.T. 802

2012

0,7

C.T. 803

2012

3,3

C.T. 804

2012

0,46

C.T. 805

2012

3,3

C.T. 806

2011

3,9

C.T. 807

2012

3,3

C.T. 809

2013

1

C.T. 810

2012

2,1

C.T. 811

2013

2,7

C.T. 1009

2013

3,9

C.T. 1019

2013

0,2

C.T. 1216

2009

3,3

C.T. 1217

2009

2,52                             n

Total

-

97,61

în scopul creșterii eficienței prin reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport energie termică, prin programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea punctelor termice în centrale termice” s-au realizat o serie de investiții de modernizare și transformare a punctelor termice în centrale termice.

Investițiile s-au derulat în mai multe etape fiind realizate cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești și din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A.

In etapa I din programul de investiții „Reabilitarea SACET din municipiul Pitești prin transformarea punctelor termice în centrale termice” s-a realizat modernizarea tuturor punctelor termice din cartierul Trivale (C.T. 601, C.T. 602, C.T. 603, C.T. 604, C.T. 608 și C.T. 610), precum și a punctelor termice P.T. 1004, P.T. 1005 și P.T. 1006 din cartierul Prundu (C.T. 1005), ce au fost puse în funcțiune etapizat în cursul anului 2010.

în cursul anului 2011 s-a desfășurat etapa a Il-a din programul de investiții menționat mai sus, în cadrul căreia s-au realizat lucrări de modernizare prin transformarea punctelor termice în centrale termice, cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești, după cum urmează: P.T. 711+712, P.T. 714, P.T. 715, P.T. 716, P.T. 717, P.T. 718, P.T. 722, P.T. 723, P.T. 803, P.T. 805, P.T. 806, P.T. 807, P.T. 810.

în anul 2012-2013 s-a desfășurat etapa a IlI-a din programul de investiții de transformare a punctelor termice în centrale termice, după cum urmează:

 • > cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești: P.T. 717, P.T. 718, P.T. 722, P.T. 1004, P.T. 1009, P.T. 811, P.T. 809, P.T. 521, P.T. 517, P.T. 515, P.T.

513, P.T. 510, P.T. 507, P.T. 406, P.T. 405, P.T. 404, P.T. 403, P.T. 401, P.T. 504, P.T. 504”, P.T. 910;

 • > cu fonduri din bugetul propriu al operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A.: P.T. 713, P.T. 801, P.T. 802, M.T. 729, M.T. 804, P.T. 707>.P£1. 5Q2, P.T. 701, P.T. 724, P.T. 726, M.T. 2PP, M.T. bl.30+40, M.T. bl.<2. P.f. 4Q&P.T. 506, P.T. 508, P.T. 505, C.T. 511.

Prin implementarea programului de investiții s-au realizat noi sursă de produpcr^ a energiei termice amplasate la o distanță mai mică de consumatori, pierderile de' energie termică fiind mai mici, iar calitatea serviciului prestat fiind mai bună.

Crearea de noi surse de producere a energiei termice (centrale termice)' a condus la flexibilizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) în ceea ce privește producerea energiei termice primare, prin alegerea schemelor de funcționare, după cum urmează:

> Centrale termice de zonă CTz - permit asigurarea energiei termice primare unui număr de cel puțin două puncte/module termice interconectate printr-o rețea de transport a agentului primar și deservesc o anumită zonă de consumatori termici.

începerea efectivă a activității societății S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. a avut loc la mijlocul lunii septembrie 2010, după asigurarea infrastructurii necesare funcționarii, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.9/13.09.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „TERMOSERV ARGEȘ” în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației, în calitate de delegatar, și S.C. Termo Calor Confort S.A. în calitate de delegat.

Obiectul principal de activitate al societății, conform art.5 din Statutul societății, îl constituie furnizarea de abur si aer condiționat, cod CAEN 3530.

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei termice și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Pitești și Mărăcineni fiind aptSfî^ăj


autorizații.

>in licențe si


Licențe și autorizații

Licența nr. 3509/16.12.2015 acordată de AutoritateâțNațîonală de Reglementare  pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice j^tfu'public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii cogenerare, valabilă până la 16.12.2020


lei termice în> Centrale termice de cvartal CTcv - permit asigurarea energiei termice primare unui singur punct/modul termic sau unui singur consumator termic.

în anul 2015 s-a finalizat programul de investiții de transformare a punctelor termice în centrale termice, cu fonduri alocate de la bugetul Primăriei Municipiului Pitești punându-se în funcțiune C.T. 202, C.T. 206, C.T. 207.

Pentru consumatorii termici racordați la SACET în comuna Mărăcineni, asigurarea energiei termice se realizează prin centrala termică de cvartal C.T. ICDP Mărăcineni.

C.T. Mărăcineni blocuri este oprită, din cauza dispariției consumatorilor.


Rețelele primare de transport a energiei termice


Rețeaua urbană de transport a energiei termice de pe teritoriul municipiului Pitești cuprinde magistrale, ramificații, racorduri. Aceasta totalizează o lungime de 20,214 Km. Diametrele conductelor sunt cuprinse între 80 și 500 mm. Conductele sunt izolate cu vată minerală și sunt amplasate subteran și suprateran. Se apreciază un grad de uzură al rețelelor de transport de 50%.

Pierderile tehnologice în rețelele primare, conform H.C.L. Pitești nr.233/20.12.2012 privind aprobarea bilanțului energetic pe rețelele de transport și distribuție aflate în exploatarea S.C. Termo Calor Confort S.A., s-au situat la nivelul de 17,19%.

Finalizarea investițiilor și punerea în funcțiune a centralelor termice a condus la: % scăderea regimului de presiune din rețeaua primară prin eliminarea alimentării

P.T. -urilor din zonele înalte sau îndepărtate ale orașului, cu efect asupra reducerii pierderilor de apă;

■S secționarea și izolarea rețelei de transport, distantele de transport ale agentului termic s-au redus, dar conductele magistrale de transport ce vor rămâne în funcțiune au diametre de până la 400 mm, ceea a condus la scăderea procentuală a pierderilor de energie termică;

S creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor termici și reducerea numărului de întreruperi;

J reducerea consumului de combustibil și a energiei electrice.

Pentru reducerea pierderilor în rețeaua de transport și asigurarea unui disponibil de presiune optim, cartierul Trivale, care se află situat la cea mai mare altitudine (+295 m) din municipiul Pitești, este alimentat în perioada de vară din C.T. 603 sau C.T. 608, iar în sezonul rece funcționează și centralele termice C.T. 601, C.T. 602, C.T. 604 și C.T. 610. Din aceleași considerente, reducerea pierderilor în rețeaua primară de transport în două extremități ale acesteia, cartierul Gârlei în partea de nord a orașului și cartierul Prundu în zona de Sud s-a pus în funcțiune centrale termice de cvartal și zonă: C.T. JJ C.T. 1217,  respectiv C.T. 1005. C.T. 1005 alimentează cu energie termică 4 PfK- tiriîdjri&artieriil " .................... 'yWS

iei termice '

Sistemul de distribuție a energiei termice cuprinde puncte termice, conducte tur-retur de încălzire, conducte de apă caldă de consunf șFconducte de recirculatie.

Punctele termice au fost echipate în perioada 1998 - 2002 cu schimbătoare de căldură cu plăci de fabricație Alfa-Laval Suedia (tip M6, M10 si Ml5) și VICARB


Prundu: P.T. 1004, P.T. 1005, P.T.1006 și P.T. 1007.


Punctele termice și rețelele secundare de distribuție a ene
jrmice șiAnodule


România (tip V28 și V45). Modulele termice au fost realizate în perioada 2002-2007 pentru alimentarea consumatorilor termici situați la distanțe mai mari de punctele termice, în vederea reducerii pierderilor în rețelele secundare.

în intervalul 2008 - 2010 în vederea reducerii consumului de energie electrică, s-au montat 84 de pompe de circulație cu turație variabilă. Gradul de automatizare al modulelor termice este de 100%, iar al punctelor termice de 40%.

Gradul de contorizare la nivel de branșament este de 100%.

Rețeaua secundară de distribuție are o lungime totală de 228 km, amplasată subteran, cu diametre cuprinse în intervalul 25 - 250 mm. Tipul izolației utilizate: clasică 56% și preizolat 44%.

Branșamentele sunt realizate până la punctul de delimitare cu consumatorii. Din totalul de 3.114 branșamente, există pentru încălzire un număr de 1.527 branșamente, cu diametre între 20- 150 mm și pentru apa caldă de consum un număr de 1.587, cu diametre între 20 - lOOmm.

Contorizarea consumului de apă caldă și încălzire este realizată integral.

Pierderile tehnologice în rețelele de distribuție, conform H.C.L. Pitești nr.233/20.12.2012 privind aprobarea bilanțului energetic pe rețelele de transport și distribuție aflate în exploatarea S.C. Termo Calor Confort S.A., s-au situat la nivelul de 16,89%.

In perioada 2005-2007 s-a realizat modernizarea și reabilitarea circuitelor secundare de distribuție a energiei termice aferente unui număr de TI de puncte termice, astfel că în prezent aproximativ 44% din conductele secundare de distribuție sunt realizate din țeavă preizolată. Restul rețelelor de distribuție sunt realizate în sistem clasic (țeavă OL-Zn și izolație cu vată minerală). Uzura conductelor este apreciată la 55%.

Obiectivul specific este de a propune un program de investiții pe termen lung care să asigure:

 • •  conformarea cu obligațiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare și cu obiectivele strategiilor și politicilor naționale privind alimentarea cu energie electrică și termică;

 • •  dezvoltarea unui sistem de termoficare durabil în municipiul Pitești, pentru a îmbunătăți eficiența energetică;

 • •  asigurarea alimentării cu energie termică și de facturi de energie termică suportabile pentru majoritatea populației municipiului Pitești;

 • •  reducerea impactului negativ asupra mediului și a sănătății populației cauzate de actuala poluare indusă de sistemul de termoficare.

Prin urmare, în baza analizei strategiilor, a planurilor și a programelor la nivel național, regional și local, au fost identificate ținte naționale și mu^udîpafe’strategi ce și specifice privind reabilitarea sistemului de termoficare care trebuie/âtfese în țnnm^ipiului Pitești, după cum urmează:                                        /' f          \ Vi

a) Ținte și obiective naționale strategice:                            l( zl         j ) = I

 • • conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de Ad^aț^ șȚcu âlte'directive UE privind mediul legate de poluarea aerului și ^știpnafea. .deșeurilor nepericuloase, care duce la micșorarea schimbărilor climatid^-și-îmbunătățirea condițiilor de sănătate a populației;

 • •  asigurarea siguranței în alimentarea cu energie prin asigurarea disponibilității resurselor de energie și limitarea dependenței de resurse importate;

 • •  asigurarea dezvoltării durabile prin creșterea eficienței energetice, promovarea producției de energie bazată pe resurse regenerabile de energie, promovarea producției de energie termică și electrică în cogenerare cu instalații eficiente și asigurarea utilizării raționale și eficiente a resurselor primare.

 • 2. Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor, după caz, cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică

Prin declarația de misiune, S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. își asumă oferirea unor servicii și produse de calitate, asigurând totodată siguranță și continuitatea. Prin urmare, obiectivele asumate de societate sunt:

 • •  Restructurarea pieței de energie termică prin transferul clienților deserviți de instalațiile locale către sistemul de termoficare, unde energia termică este produsă combinat;

 • •  Reducerea la minim a consumului de combustibili prin furnizarea soluțiilor de izolare termică a clădirilor, contorizare individuală, reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție și transport, automatizarea și monitorizarea întregului sistem.

 • •  Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, prin creșterea satisfacției clientului și creșterea ratei reconectării la sistem.

In vederea îndeplinirii acestor obiective și, în general pentru desfășurarea întregii sale activități, societatea acționează în baza următoarelor principii:

 • •  de a promova cele mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor produselor, creșterea cotei de piață a satisfacției clientului, modernizarea infrastructurii asigurând o performanță ridicată în protecția mediului prin implementarea unui sistem de management al siguranței sănătății și a siguranței clientului;

 • •  de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea operațiunilor; de a dezvolta o relație deschisă și de încredere cu partenerii de afaceri privind calitatea serviciilor, protecția mediului, siguranța si sănătatea.

Viziunea generală a autorității publice tutelare și a acționarilor cir.pr^i^e'.la misiunea și obiectivele societății Termo Calor Confort S.A. || |[             I

Autoritatea publică tutelară se așteaptă în primul rând ca organele <le adjpinistra^ și conducere ale societății Termo Calor Confort S.A. să depună toate dffigențefe--pentru îndeplinirea atribuțiilor si responsabilităților alocate.

Consiliul de Administrație este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

 • - să elaboreze și să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data numirii planul de administrare pentru atingerea obiectivelor;

 • - să deruleze și să finalizeze procedura de recrutare și selecție a personalului din conducerea societății prevăzută de O.U.G. 109/2011;

 • - să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

 • - să stabilească sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

 • - să pregătească raportul anual al Consiliului de Administrație, să organizeze Adunările Generale ale Acționarilor și să implementeze hotărârile acestora;

 • - să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;

 • - să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societății (care cuprinde și organigrama acesteia), după ce a obținut avizul conform favorabil al A.D.I. Termoserv Argeș;

 • - să stabilească și să mențină politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile Societății;

 • - să elaboreze și să supună aprobării Consiliului de Administrație Regulamentul Intern a Societății;

 • - să delege conducerea Societății, să numească și să revoce directorii Societății, precum și să stabilească indemnizația (remunerația) acestora;

 • - să supravegheze activitatea directorilor Societății;

 • - să aprobe nivelul salariilor;

 • - să promoveze studii și să propună autorităților competente tarifele pentru furnizarea serviciilor;

 • - să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, precum și înființarea sau desființarea de sedii secundare;

 • - să exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Societății;

 • - să aprobe scoaterea din evidența contabilă și trecerea pe costuri a unor creanțe care nu mai pot fi recuperate.

 • - să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;

 • - să își exercite mandatul cu loialitate și cu prudența și diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu-și asume nici un fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății;

 • - să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;

 • - să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății;

 • - să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;

 • - să nu exercite concomitent un număr mai mare de mandate de administrator și/sau membru al Consiliului de Supraveghere în societăți pe acțiuni cu sediul în România, decât cel prevăzut de lege;

 • - să nu contacteze credite cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;

 • - să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile restrictive stabilite de lege;

 • - să participe la ședințele Adunării Generale a Acționarilor Societății; __


 • - să solicite angajarea de asistenta din partea unor specialiști, ex îndeplinirii sarcinilor sale.

Consiliul de Administrație va organiza Comitete coțjsulfațive. respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează:


Comitetul de nominalizare și remunerare care va exercita u                ....

 • - formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, în conformîtafe-etrprocedura de selecție derulată conform OUG nr. 109/2011 și a Legii nr. 111/2016;

 • - elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;

 • - recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, în conformitate cu procedura de selecție derulată conform OUG nr. 109/2011 și Legii nr. 111/2016;

 • - formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere corelat cu documentele interne valabile la nivelul societății;

- elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar, și cuprinde cel puțin informații privind:

 • • structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

 • • criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

 • • considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

 • • eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

 • • informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

 • • prezintă rapoarte trimestriale cu privire la cheltuiala salarială și corelarea cu nivelul veniturilor din producție;

 • • în elaborarea studiilor si propunerilor de nominalizare, implementare strategii de personal, are o consultare permanentă cu administratorii executivi și Directorul General.

Comitetul de audit care va exercita următoarele atribuții:

>

 • - monitorizează procesul de raportare financiară;

 • - monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;

 • - monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situatijlnEjmanciare anuale consolidate;


<2

 • - verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firm' special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

  Atribuțiile Directorul General, în calitate de mandatar:

  - asigura conducerea societății în calitate de Director General al acest^.^hi^^erioada  mandatului, sens in care controlează activitatea modulelor funcționale din câdfiîracesteia;

  • a)

  • b)


asigura conducerea operativa a societății pentru perioada mandatului; reprezintă societatea in raporturile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu imputemicirea expresa acordata de Consiliul de Administrație;

 • c)

 • d)


e)


reprezintă societatea in raporturile cu justiția;

încheie acte juridice in numele si pe seama societății, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății sau cu imputemicirea expresa acordata de Consiliul de Administrație;

asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.

 • - elaborează si prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, impreuna cu ceilalți șefi de direcții ai societății, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor; Planul de Management va constitui la prezentul contract de mandat;

 • - reprezintă societatea in relațiile cu terte persoane fizice sau juridice in conformitate cu imputemicirea expresa acordata de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;

 • - participa la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății;

 • - semnează corespondenta externa pentru domeniul sau de activitate;

 • - colaborează cu ceilalți directori in vederea realizării obiectului de activitate al societății;

 • - exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;

 • - respecta si aplica deciziile Consiliului de Administrație precum si Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

 • - prezintă Consiliului de Administrație, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situații / analize / documentații;

 • - aplica direcțiile principale de activitate si dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Adminstratie;

 • - respecta si aduce la îndeplinire indicatorii de performanta stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr. 1 la prezentul contract de mandat;

 • - respecta si aplica prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice cap.V „Transparenta. Obligații de raportare.”;

 • - respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport, Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activitatilor pe care Ie coordonează;

 • - respecta și să aduce la indeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competentă a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente actijdtMiku^pe care le coordonează;

  î colectiv de/mi ntdopează., :: A A-L =


  tincă in


 • - respecta și aduce la îndeplinire realizarea prevederilor Contractul vigoare încheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le d

Atribuțiile Economistului Șef, în calitate de mandatar :

 • - asigura conducerea Direcției Economice in calitate de Economist Ș^al acesteia pentru perioada mandatului, conform art.143 alin.l din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicata cu modificările si completările ulterioare, sens in care controlează activitatea modulelor funcționale din cadrul acesteia;

 • - elaborează si prezintă Consiliului de Administrație, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, Planul de Management, împreuna cu ceilalți șefilor de direcții ai societății, care trebuie sa fie corelat si sa dezvolte Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunării generale a Acționarilor ; Planul de Management va constitui anexa la prezentul contract de mandat;

 • - reprezintă societatea in raporturile cu instituțiile si autoritatile publice in domeniul funcției economico-financiare a societății, in conformitate cu imputemicirea expresa acordata de Consiliul de Administrație prin prezentul contract de mandat;

 • - organizează activitatile desfășurate in cadrul direcției in domeniile financiar, contabil itate-salarii si patrimoniu;

 • - gestionează toate conturile societății;

 • - elaborareaza bugetul de venituri si cheltuieli al societății in conformitate cu Planul de Administrare aprobat prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor;

 • - controlează si răspunde de aplicarea si respectarea prevederilor legislației in vigoare, precum si de regulile interne ale societății;

 • - semnează documentele care implica activitatea desfasurata in cadrul direcției;

 • - colaborează cu ceilalți șefi de direcții in vederea realizării obiectului de activitate al societății;

 • - exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator;

 • - respecta si aplica deciziile Consiliului de Administrație precum si Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;

 • - prezintă Consiliului de Administrație, ori de cate ori se solicita, rapoarte / situații / analize/documentatii;

 • - aplica direcțiile principale de activitate si dezvoltare ale societății aprobate de către Consiliul de Adminstratie.

 • - respecta si aduce la indeplinire indicatorii de performanta stabiliți de Consiliul de Administrație, conform anexei nr.l la prezentul contract de mandat;

-respecta si aplica prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cap.V „Transparenta. Obligații de raportare.”;

 • - asigura existenta, redactarea corecta si pastrarea de către societate a Registrelor cerute de lege.

 • - respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Producere, Transport, Furnizare și Distribuție Energie Termică încheiat între societate și TERMOSERV Argeș, aferente activitatilor pe care le coordonează;

 • - respecta și aduce la îndeplinire realizarea dispozițiilor Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de termoficare din aria de competentă a unităților administrativ-teritoriale membre ale TERMOSERV Argeș, aferente activităților pe care le coordonează;

 • - respecta și aduce la indeplinire realizarea prevederilor Contractului colectiv de muncă in vigoare incheiat la nivelul societății, aferente activităților pe care le coordonează.

Alte așteptări ale autorității publice tutelare și acționarilor, pe care organele de administrare si conducere ale societății trebuie să le satisfacă în următoarea perioadă, sunt:

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

aplicarea principiilor de guvernantă corporativă, în special și fără a se limita la transparența decizională;

articularea componentelor strategice și manageriale/operaționale într-un plan de administrare coerent;

promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi ai societății;


dezvoltarea capabilităților de raportare, control și auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății; creșterea și protejarea valorii societății.

Eficiența economică:

gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății;

implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico-financiari care să permită societății monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profil;

 • •  optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb);

 • •  optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc;

 • •  îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor;

 • •  îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat, Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către Bugetul local;

 • •  rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale;

 • •  realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, dar fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică și managerială ale societății;

 • •  creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an;

 • •  obținerea unor finanțări nerambursabile, funcție de programe naționale sau europene;

Competența tehnică:

investiții rentabile și optimizarea funcționarii capacităților de producție;

achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor/echipamentelor de ultima generație;

menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE;

gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice;

eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețele de transport ale agentului termic;

creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări;

optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale si energie; finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern;

monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale; menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă;

alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției'm^țliului.Competența profesională:creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimenăi^pțgp;. inforiijâre și motivare a personalului societății;

asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr;

promovarea dialogului social, informarea/comunicarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/sindicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață;

implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării;

promovarea responsabilității și răspunderii profesionale.

Orientarea către client:

 • •  preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse; promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu beneficiarii/consumatorii;

 • •  îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte;

 • •  informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății;

 • •  educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății;

 • •  creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite; anticiparea cerințelor consumatorilor);

 • •  acordarea de consultanță în domeniul energetic;

 • •  furnizarea unor servicii personalizate.

Grija pentru mediu:

 • •  gestionarea rațională a resurselor naturale;

 • •  achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător;

 • •  eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

 • •  implementarea eficientă a tehnologiilor modeme conform standardelor europene;

 • 3. încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

In conformitate cu Prezentarea generală a societății, S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. este o societate comercială de interes public care desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Pitești. Societatea deține licențe și autorizații în acest sens. Societatea trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Pitești. Societatea trebuie să îndeplinească standardele/condițiile/cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu:

Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria

administrativ teritorială a Municipiului Pitești; Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii; Norme, normative, standarde, legislația specifică.


 • 4. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

Astfel, în temeiul unui mandatul special acordat de Municipiul Pitești Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat Termoserv Argeș (A.D.I. Termoserv Argeș), acesta a delegat gestiunea serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat, prin atribuire directă, a Contractului de delegare nr.9/13.09.2010, operatorului regional S.C. Termo Calor Confort

S.A.

In organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul generai al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale.

Investițiile în sarcina delegatarului (A.D.I. Termoserv Argeș), conform Contractului de delegare nr.9/13.09.2010, prevăd că delegatarul va asigura investițiile convenite cu delegatul din fonduri proprii sau prin accesarea fondurilor guvernamentale sau/si comunitare destinate reabilitării sistemelor de alimentare^aeirfrălîzață cu energie termică, și va asigura extinderea și dezvoltarea sistemului din                 sau prin accesarea

fondurilor guvernamentale sau/și comunitare destina^ reăbjlîȘ'ritTXișțdhielor de alimentare centralizată cu energie termică.                         Ij i ■ ? / ) I

în ceea ce privește investițiile în sarcina del^ăhțliji (S,C. T^mo Calor Confort S.A.) se prevede că: delegatul va realiza toate investi^Ip.fiîtd^tHt^M/onducă la realizarea performanțelor și indicatorilor tehnico-economici pre^ziițtrfîi contract, din fonduri proprii, guvernamentale sau/și comunitare, destinate reabilitării sistemelor de alimentare centralizată cu energia termică; va realiza investițiile privind construcția și punerea în funcțiune a sursei sau surselor noi de energie termică și electrică în cogenerare, conform celor mai eficiente soluții ce rezultă din studiile de fezabilitate; delegatul poate realiza investiții pentru reabilitarea și modernizarea bunurilor concesionate pe baza unui program stabilit împreună cu delegatarul; va realiza investiții necesare exploatării sistemului, gestiunii portofoliului de clienți și controlul calității serviciului; va realiza investițiile necesare extinderii sistemului și racordării de noi clienți, conform prevederilor contractuale; în măsura în care, pe durata serviciului, va avea posibilitatea de a accesa/atrage resurse suplimentare pentru investiții, va efectua și alte investiții în acord cu delegatarul pe baza unui act adițional la contract.

Potrivit Contractului de delegare nr.9/13.09.2010, printre obligațiile delegatarului (A.D.I Termoserv Argeș) amintim: să sprijine delegatul în demersurile acestuia destinate

autorizării lucrărilor și investițiilor în aria delegării, conform reglementărilor în vigoare; să urmărească alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Delegatar, a subvențiilor pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate în Aria Delegării și tarife; etc, iar printre obligațiile delegatului (S.C. Termo Calor Confort) amintim: să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii; să realizeze investiții în sistem conform angajamentelor asumate; să întocmească și să supună spre aprobare delegatarului un plan de investiții anual care să vizeze eficientizarea serviciului prestat, până cel târziu la 30 noiembrie al anului precedent, sursa de finanțare fiind resursele financiare proprii; etc

A

In ceea ce privește drepturile delegatarului, conform Contractului de delegare precizat mai sus, amintim: șă stabilească și să aprobe programele de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului, cu consultarea delegatului; să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului; să monitorizeze execuția lucrărilor de reabilitare/modemizare a sistemului în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu ale orașelor membre A.D.I Termoserv Argeș; etc , iar printre drepturile delegatului amintim: să încaseze contravaloarea serviciului prestat clienților/utilizatorilor; să propună, justificat, ajustări/modificări ale tarifelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; să contacteze și să garanteze, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții;

Conform prevederilor Ordonanței nr.3 6/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației publice locale implicate. Conform art. 3 alin.(2) și alin.(4) al actului normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației.

In situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea:

 • a) finanțării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcura și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri;

 • b) achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate.

Cu privire la activitățile prestate pentru produceț^a. și vânzarea'' energiei electrice, societatea are obligația de a ține o evidență distinctă a ’cdșțufîlpr, separată de costurile cuA executarea serviciului public, aceeași obligație fiind valabilă și în ce privești evidența veniturilor realizate.

Societatea trebuie să fie capabilă să facă față unor solicitări din partea autorității publice tutelare de suplimentare a volumului anual al investițiilor care urmează a fi executate în prestarea serviciului public față de cel prevăzut în contract, la tarifele în vigoare, planul anual de investiții urmând să fie definitivat și aprobat conform cerințelor legale și interne societății.

5. Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

Rezultatele activității Societății sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală. Societatea își va desfășura activitatea pe principiul centrului de profit și pierderi. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.

Societății îi este aplicabilă legislația privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (Ordonanța nr. 64/2001, cu completările și modificările ulterioare).

Repartizarea profitului se efectuează în următoarea ordine:

 • •  rezerve legale;

 • •  alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;

 • •  acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;

 • •  constituirea surselor proprii de finanțare;

 • •  alte repartizări prevăzute de lege;

 • •  participarea salariaților la profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul;

 • •  dividende la bugetul local;

 • •  profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

 • 6. Politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice

Societatea va avea în vedere, în special, tehnologizarea modului de lucru la standarde curente. Investițiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri, după cum urmează:

reabilitarea rețelei de transport, fapt care va conduce la creșterea eficientei energetice si reducerea consumului de electricitate;


Principiile de bază în promovarea si realizarea ' oportunitatea; eficiența; economicitatea; eficacitatea.

în vederea promovării si realizării investițiilor se vor respecta prevederile legale referitoare la conținutul documentațiilor tehnico-economice, la contractarea, urmărirea, recepția, autorizarea si punerea în funcțiune a acestora.

 • 7. Dezideratele autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice

Comunicarea dintre organele de administrare si conducere ale Societății si Autoritatea publică tutelară si acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare si HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

A

In cadrul comunicării sunt incluse si rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat si/sau plan de administrare.

în cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare si conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire Ia cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor si indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termeni de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație constată devierea sau

* potențialul ei de realizare.

 • 8. Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor

In vederea atingerii condițiilor privind calitatea si siguranța produselor si serviciilor, S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va aplica prevederile strategiei de dezvoltare si funcționare a serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, în municipiul Pitești.

în scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune; în acest scop, organele de administrare și conducere vor avea o imagine acurată a capacității societății, propunând si implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a înregistra costuri suplimentare acolo unde este cazul. In mod necesar, investițiile de natură a creste calitatea serviciilor si produselor vor fi aprobate si implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezinte un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare si conducere fiind responsabile pentru realizare. Calitatea serviciilor se va traduce prin:

 • •  alinierea la Directivele UE a managementului calității.

 • •  asigurarea continuității serviciilor si produselor companiei;

 • •  furnizarea încălzirii si apei calde menajere

  conform cerinteLbeneficiarilor; furnizare;./' /. A , materialc d^xalitâ^ superioara si utilizarea • •  optimizarea parametrilor de funcționare si

 • •  achiziționarea unor materii prime, produse

lor corespunzătoare;utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Co'nstfhiUdo administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a societății aparține directorului general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

In cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pe durata îndeplinirii mandatului, organele de administrare si conducere nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii/directorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Organele de administrare si conducere își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator/director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Organele de administrare și conducere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Ele nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori/directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator/director.

Administratorul/directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori/directori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul/directorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesați într-o anumită operațiune. Administratorul/directorul care nu a respectat aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație, se stabilește o politică cu aplicabilitate la nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia.

In cazul începerii urmăririi penale, mandatul se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată in conformitate cu prevederile HG 722/2016 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr........../...............