Hotărârea nr. 273/2017

HCL transport public local

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.35398/02.08.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

 • - Adresa Consiliului Concurenței, nr.8562/05.07.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31262/06.07.2017, de transmitere a Avizului nr.8562/05.07.2017 referitor la proiectul de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Pitești;

 • -  Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.8462/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.51136/2016;

 • - Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A., nr.5962/01.08.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.35082/01.08.2017;

Luând în discuție dispozițiile Acordului de Sprijin Municipal nr.7000/47685/16.10.2014, aprobat prin H.C.L. nr.382/22.09.2014 și încheiat la data de 16.10.2014 între Municipiul Pitești, S.C. Publitrans 2000 S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și ale Contractului de Credit nr.7001/16.10.2014, încheiat între S.C. Publitrans 2000 S.A. și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. ”d” și alin.6 lit. ”a” pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 lit. ”d” din O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 30 și art.32 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25, art.27 alin.(l) și art.30 alin.(2) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale art.8 lit. ”c” din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.263/06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor             de             transport             public             local             ale

H.C.L. nr. 178/24.11.2016 privind aprobarea tarifelor legitimațiilor de călătorie - bilete și abonamente, acordarea de reduceri și gratuități pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în Pitești și pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23.10.2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului^ulamentului (CE) nr.

condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației


1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stajrfnr^ Ptîâo'r /ijdrpie comune privind tfgnăport rutier;


în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea delegării gestiunii transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, către S.C. Publitrans 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, str. Depozitelor nr.2L, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș cu nr. J03 183/2000, CUI R013008995.

Art.3. (1) Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, denumit în continuare Contract de delegare, potrivit anexei nr.2.

 • (2) Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, potrivit anexei nr.3, care se constituie ca anexa nr.14 la Contractul de delegare.

 • (3) Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, potrivit anexei nr.4, care se constituie ca anexa nr.15 la Contractul de delegare.

 • (4) Se aprobă denumirea stațiilor rețelei de autobuze pentru transportul public local de călători prin curse regulate din municipiul Pitești, potrivit anexei nr.5.

 • (5) Se aprobă Programul de transport pentru Rețeaua de Autobuze din municipiul Pitești, potrivit anexei nr.6, care se constituie ca anexa nr.2 la Contractul de delegare.

 • (6) Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de călători prin curse regulate.

Anexele nr.l-nr.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Tarifele care vor fi practicate de către S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și acordarea de facilități, pe mijloacele de transport local de călători din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în Pitești, sunt cele aprobate prin HCL nr. 178/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze Contractul de delegare prevăzut la art.3, care intră în vigoare la data de 01.09.2017, dată de la care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești, înregistrat sub nr.16574/2408/15.04.2013, încetează prin acordul părților.

Art.6 Direcția Economică, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală și S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

H.C.L. nr.88/2013 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Pitești își încetează aplicabilitatea la data de 01.09.2017.


Contrasemnează:


SECRETAR,  Andrei-Cătălvft Călugăru


Pitești

Nr. 273 din 09.08.2017