Hotărârea nr. 270/2017

HCL prelungire contracte inchiriere locuinte locative ANL

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Pitești

Aleea Căminelor nr.25 și Aleea Negoiu nr.5

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 35281/01.08.2017 al Direcției Dezvoltare Locală

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

  • - Adresa nr. 9528/21.06.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată sub nr. 29570/27.06.2017 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Legii nr 152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 36 alin (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L. situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr. 5, se prelungesc pentru o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2018, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se modifică prin act adițional încheiat prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 270 din 09.08.2017

Anexa la H.C.L.nr O /       2017

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr. 5, care se prelungesc pe o perioadă de un an

Nr.

crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

Adresa unității locative

Nr. Contract/ Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

1

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 4

14945 /03.12.2012

30.09.2017

2

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 7

8288 / 19.10.2004

30.09.2017

3

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 11

4958 /18.11.2008

30.09.2017

4

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 14

8211 / 11.08.2003

30.09.2017

5

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 17

985 / 28.06.2006

30.09.2017

6

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 26

414/12.01.2017

30.09.2017

7

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 29

8203 / 11.08.2003

30.09.2017

8

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 31

13093 /08.10.2008

30.09.2017

9

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 34

8282/ 12.08.2003

30.09.2017

10

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 35

8299/ 12.08.2003

30.09.2017

11

Aleea Căminelor, nr. 25, ap. 38

8219/ 11.08.2003

30.09.2017

12

Aleea Negoiu, nr. 5, ap. 6

8304 / 12.08.2003

30.09.2017

13

Aleea Negoiu, nr. 5, ap. 9

8307 / 12.08.2003

30.09.2017