Hotărârea nr. 267/2017

HCL receptie la terminarea lucrarilopr PT 1006

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare rețelele termice de distribuție aferente PT1006”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 35157/01.08.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale ART. III din HGR nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulteri


HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se ia act de recepția la terminarea lucrărilor „Reabilitare și modernizare rețelele termice de distribuție aferente PT 1006”. cu o valoare totală de 1.390.344,28 Iei inclusiv TVA.

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești” a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare rețelele termice de distribuție aferente PT 1006”, situat în Municipiul Pitești, potrivit Anexei nr. 2.

 • (2) HCL nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare rețelele termice de distribuție aferente PT 1006” la valoarea de inventar de 1.390.344,28 lei inclusiv TVA, la categoria „Bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Pitești”.

Art.4. (1) Obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare rețelele termice de distribuție aferente PT 1006” modifică și completează lista bunurilor din domeniul public al municipiului Pitești aferente sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, concesionate prin Contractul de delegare către operatorul serviciului.

 • (2) Actul adițional de modificare a contractului de delegare prevăzut la alin. (1) se întocmește prin grija Direcției Dezvoltare Locală.

 • (3) Până la aprobarea actului adițional de modificare a contractului de delegare prevăzut la alin. (2) bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri, însoțite de cartea tehnică a obiectivului, se transmit în administrarea SC TERMO CALOR CONFORT SA Pitești pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat prin grija Direcției Tehnice și a Direcției Dezvoltare Locală.

 • (4) Dispozițiile alin. (3) referitoare la transmiterea în administrarea SC TERMO CALOR CONFORT SA a bunurilor sunt aplicabile și după semnarea actului adițional de modificare a contractului de delegare de la alin. (2) fără îndeplinirea vreunei alte formalități.

Art.5. Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală și SC Termo Calor Confort SA Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 267 din 09.08.2017INVESTITOR : MUNICIPIULUI PITEȘTI

3.73


APROB -

■ PRIMAR .

CONSTANTIN CORNEL IONICĂ


PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

privind lucrarea: REABILITARE SI MODERNIZARE REȚELE TERMICE DE DISTRIBUȚIE AFERENTE PT 1006

executată în cadrul contractului nr. 47351 din 10.04,2015

pentru lucrările: REABILITARE SI MODERNIZARE REȚELE TERMICE DE DISTRIBUȚIE AFERENTE PT 1006

 • 1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 441 eliberată de

Primăria Pitești la data de :  28.06.2016 cu valabilitate până la 28.06.2019

2. Comisia de recepție cu dizpoziția Primarului Municipiului Pitești nr. 493/

24.03.2017 ,si-a desfășurat activitatea în ziua de 16.06.2017 fiind formată din : COMISIA DE RECEPȚIE :

Nume și prenume

PREȘEDINTE

1. Robert Stoian lonuț


Calitatea


Denumirea unității din care aparține


Inspector Biroul Investiții


Primăria Pitești


MEMBRII

 • 2. Camelia Ene

 • 3. Mihaela Dumitru

 • 4. Alina Șillo


inspector Biroul Investiții Inspector Biroul Investiții Reprezentant ISC


Primăria Pitești

Primăria Pitești Inspectoratul Județean în Construcții Argeș

.5.Săvulescu Marius Iulian Șef Secție Producție Termoficare SC Termo Calor Confort SA

 • 6. Baicu Daniel

 • 7. Drăgușin Comei


Ing. Birou Tehnic, Mediu energetic Șef Atelier Zona Nord


SC Termo Calor Confort SA SC Termo Calor Confort SA


Secretar: Pascariu Neculai - Diriginte de șantier - SC Pasnik Dream Consulting SRL


 • 3. Au mai participat la recepție :

Nume și prenume             Calitatea

 • 1.    Mușat Anca

Ciucă Elena Livia

 • 2.     lonescu Nicolae

3      Soare Liviu

 • 4.    Mihăescu Gheorghe


Denumirea unității din care aparține

A.D.Pitești

Salpitflor Green SA

SC AQVA Termo Sanit SRL

SC AQVA Termo Sanit SRL4 Constatările comisiei de recepție :

 • 4.1 Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată, au lipsit sau sunt

incomplete următoarele.piese:,    .

 • 4.2 Următoarele cantităti de lucrări nu au fost executate :            Ă'

o                    ;                7 ' *'

4.3 Lucrările cuprinse în listă nu respectă prevederile proiectului :

4.4 Valoarea declarată a investiției estexie :. _ cC/ck £(7 J         / 2~7

5. în urma constatărilor făcute) cornisia de recepție propune : '


<-   4 7/22 4 2>2, 7' CA'

?.-£T;      ^7 Ă/ ‘

-■2

fac. ' 7- <•"' ,-<?< ’ 2/CC 7 /

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : ■./ - .

c '

 • 7. Comisia de recepție recomandă următoarele : c-z,-         v 2    /

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și anexe numerotate .....a fost

încheiat astăzi        . 22/7^- la        / f’T'fccJC ■' în 2 (două) exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE : Nume și prenume

PREȘEDINTE

1. Robert Stoian lonuț


Calitatea


Denumirea unității din care aparține


Inspector Biroul Investiții


Primăria Pitești


MEMBRII

 • 2. Camelia Ene

 • 3. Mihaela Dumitru

 • 4. Alina Șillo


Inspector Biroul Investiții Inspector Biroul Investiții Reprezentant ISC


Primăria Pitești Primăria Pitești Inspectoratul Județean în Construcții Argeș S.Săvulescu Marius Iulian Șef Secție Producție Termoficare SC Termo Calor Confort SA

 • 6. Baicu Daniel      Ing. Birou Tehnic, Mediu energetic SC Termo Calor Confort SA

 • 7. Drăgușin Cornel Șef Atelier Zona-NeFd—— Ț r~"Sp Termo Calor Confort SA Secretar: Pascariu Neculai - Dirigintă de șaritier-§CPa,^hîk,Dream Cdnșefting SRL

3. Au mai participat la recepție : Nume și prenume              Calitatea


Derium'irea'unității din care aparține


Mușat Anca Ciucă Elena Livia lonescu Nicolae

3.


Soare Liviu


4.


Mihăescu Gheorqhe


A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr.       ......din

INVENTARUL obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare rețelele termice de distribuție aferente PT1006”

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

Rețea termică de distribuție aferenta PT 1006:

Proiectare: 41.640,00

Dirigenție: 3.200,00

Lucrări de execuție: 1.338.360,61

Avize și acorduri: 1.532,80

Taxă ISC: 5.610,87

1.9.2.2

20

1.390.344,28

TOTAL

1.390.344,28

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA CRISTINA RÎCĂ

ȘEF BIROU INVESTIȚII, MARIA GAVA