Hotărârea nr. 258/2017

HCL privind modificare buget municipiu Pitesti 2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr, 36169/2017 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.36220/2017, nr. 36221/2017, nr. 36222/2017, nr. 36223/2017 și nr. 36225/2017;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea adminis-                   le


nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se repartizează suma de 337 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2017 - aprobat prin H.C.L. ișr.'•'T'ț/^O'L?', cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • a) 13 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale", subcapitolul 10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”, titlul 51SF „Transferuri între unități ale administrației publice”;

  • b) 50 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 51SF „Transferuri între unități ale administrației publice”;

  • c) 194 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”;

  • d) 80 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Art.2. Se modifică Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2017 -aprobat prin H.C.L. nr. 71/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.

Art.3. Se modifică Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2017 -aprobată prin H.C.L. nr. 71/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. 2.

Art.4. Se modifică Lista de dotări a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2017 - aprobată prin H.C.L. nr. 76/2017, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei nr. 3.

Art.5. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2017 și se majorează fondul de rezervă cu creditele bugetare anulate, potrivit anexei nr. 1.

Art.6. Se aprobă diminuarea cu suma de 485 mii lei a vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare aprobate în bugetul municipiului Pitești pe anul 2017 prin H.C.L. nr. 71/2017.

Art.7. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr.71/2017 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.75/2017 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.76/2017 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.77/2017 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

pre:              unță,
Pitești

Nr. 258 din 09.08.2017

la Hotărârea Consiliului Local nr.


Anexa nr. 1 o din <37.<^.2017


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2017

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții ( data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție )

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2017

Capacit/ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

73.754

73.754

73.754

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

6.612

6.612

6.612

B. LUCRĂRI NOI

3.564

3.564

3.564

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

63.578

63.578

63.578

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

1.163

1.163

1.163

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.163

1.163

1.163

1. Dotări

1.163

/ v 3

-t, >

1.163

1.163

Primăria Municipiului Pitești

1.163

1.163

1.163

■ \ c

L

1.163

1.163

12.2017

Cap. 61.02 „Ordine publică șt siguranță națională”, din care:

835

Z j '     -

& - / \

835

835

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

835

x

_

/L

835

835

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Dotări

835

835

835

Primăria Municipiului Pitești

.  310

310

310

310

310

12.2017

Poliția Locală a Municipiului Pitești

525

525

525

525

525

12.2017

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

10.884

10.884

10.884

A. Lucrări în continuare, din care:

349

349

349

Primăria Municipiului Pitești

289

289

289

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

520

520

289

289

289

12.2017

Școala Gimnazială „ Tudor Mușatescu ”

60

60

60

-Construire zid sprijin teren și reconstruire gard

347

347

60

60

60

04.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

10.535

10.535

10.535

1. Proiectare

1.075

1.075

1.075

Primăria Municipiului Pitești

1.075

1.075

1.075

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” din municipiul Pitești

8.314

8.314

143

143

143

12.2017

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

241

241

241

241

241

12.2017

- Modernizare Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”

300

300

300

300

300

12.2017

-Reabilitare și modernizare cantină școlară - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

1

70

70

70

70

12.2017

-Reabilitare spații cantină - Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”

112

112

112

112

112

12.2017

-Branșament termic clădire liceu - Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

50

50

50

50

50

12.2017

-Documentație autorizare ISU Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

90

90

90

b—

90

90

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide” Pitești

13

13

13

! -Y /

_L_J—L

■.j

il

13

13

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Pitești

56

56

56

56

56

12.2017

2. Dotări

420

420

420

Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești

7

7

7

7

7

12.2017

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești

50

50

50

50

50

12.2017

Colegiul Tehnic „Armând Călinescu” Pitești

24

24

24

24

24

12.2017

Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Pitești

6

6

6

6

6

12.2017

Liceul de Arte „Dinu Lipatti” Pitești

33

33

33

33

33

12.2017

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncușî” Pitești

26

26

26

26

26

12.2017

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești

22

22

22

22

22

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” Pitești

40

40

40

40

40

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada” Pitești

29

29

29

29

29

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Pitești

33

33

33

33

33

12.2017

Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești

11

11

11

11

11

12.2017

Școala Gimnazială „Negru Vodă” Pitești

4

4

4

4

4

12.2017

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești

100

100

100

100

100

12.2017

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Pitești

35

35

35

35

35

12.2017

3. Reabilitări

9.040

9.040

9.040

Primăria Municipiului Pitești

4.500

4.500

4.500

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.067

6.067

2.500

2.500

2.500

12.2017

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

2.000

2.000

2.000

12.2018

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

4.540

4.540

4.540

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „LC. Brătianu”

11.574

11.574

4.540

za

4.540

4.540

12.2017

Cap. 67.02 „Cultură, rccreerc și religie”, din care:

6.473

1 .

L -f. - i ,

r l

i

6.473

6.473

A. Lucrări în continuare, din care:

2.800

L

1

2.800

2.800

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Administrația Domeniului Public Pitești

2.800

2.800

2.800

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

12.2017

B. Lucrări noi, din care:

137

137

137

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

137

137

137

-Refacere terenuri sport suprafață sintetică Parc Lunca Argeșului

137

137

137

137

137

12.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.536

3.536

3.536

1. Proiectare

2.025

2.025

2.025

Primăria Municipiului Pitești

245

245

245

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

535

535

105

105

105

08.2017

-Documentație de expertiză tehnică-Parc Ștrand

20

20

20

20

20

12.2017

-Regenerarea zonei din lungul Râului Argeș-intravilanul Muncipiului Pitești

120

120

120

120

120

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

83

83

83

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii etapa a Il-a

40

40

40

40

40

12.2017

-Amenajare spațiu pentru pregătirea hranei animalelor Grădina Zoologică

3

3

3

3

3

12.2017

-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a-II-a

40

40

40

40

40

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.697

1.697

1.697

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

667

667

667

667

667

12.2017

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

12.2017

-Reabilitare centru de copii și juniori strada Nicolae

Dobrin nr. 15

436

436

20

/

20

20

12.2017

-Refacere terenuri sport suprafață sintetică Parc Lunca Argeșului

10

10

10

// f J ll

-7 ; ■

f

' - / j *

■ ' ! 1

\\

11

1

10

10

12.2017

2. Dotări

1.075

//

1.075

1.075

Primăria Municipiului Pitești

660

660

660

- -

660

660

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

150

150

150

150

150

12.2017

0

1

265

2

265

3

265

4

5

6

7

8

9

10

11

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

265

265

3. Reabilitări

436

436

436

Serviciul Public dc Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

436

436

436

-Reabilitare centru de copii și juniori strada Nicolae

Dobrin nr. 15

436

436

436

436

436

12.2017

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

3.660

3.660

3.660

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.660

3.660

3.660

1. Dotări

220

220

220

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

220

220

220

220

220

12.2017

2. Proiectare

3.440

3.440

3.440

Primăria Municipiului Pitești

3.260

3.260

3.260

-Realizare centru multifuncțional și îmbunătățirea spațiului locativ pentru persoanele marginalizate în cadrul proiectului Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Pitești

3.260

3.260

3.260

3.260

3.260

12.2017

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

180

180

180

-Amenajare sediu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

30

30

30

30

30

12.2017

-Centru pentru persoane fără adăpost

150

150

150

150

150

12.2017

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică", din care:

18.322

18.322

18.322

A. Lucrări în continuare, din care:

1.854

1.854

1.854

Primăria Municipiului Pitești

1.854

1.854

1.854

-Amenajare zona străzilor Ion Luca Caragiale, Octavian Goga, Maria Demetrescu, I.G. Valentineanu (Tarlaua 22)-domeniu public

3.395

3.395

1.634

Z*z/

ll »

-—

\

- V   \

X

1.634

1.634

12.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Centrul Multifuncțional Pitești

266

266

220

1 > '■

: //

,1/

220

220

06.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B. Lucrări noi, din care:

2.858

2.858

2.858

Primăria Municipiului Pitești

1.782

1.782

1.782

-Amenajări exterioare clădire existentă Casa Căsătoriilor

513

513

513

513

513

12.2017

-Introducere rețele gaze str. Jan Constantinescu (Tancodrom)

90

90

90

90

90

07.2017

-Introducere rețele gaze str. Prof. Ion Angelescu (Tancodrom)

30

30

30

30

30

07.2017

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISLJ pentru mansardă Primăria Municipiului Pitești

202

202

202

202

202

07.2017

-Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale strada Victoriei nr. 7, bloc 89

448

448

448

448

448

12.2017

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

499

499

499

499

499

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.076

1.076

1.076

-Lucrări autorizare ISU parcare supraterană bl. E3a, E3b, E3c zona Centru

787

787

700

700

700

12.2017

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2017

-Club seniori Cartier Prundu, PT 1005

276

276

276

276

276

12.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

13.610

13.610

13.610

1. Proiectare

2.174

2.174

2.174

Primăria Municipiului Pitești

1.964

1.964

1.964

-Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale strada Victoriei nr. 7, bloc 89

80

80

80

80

80

12.2017

-Amenajare spațiu arhivă Primărie

60

60

60

n

60

60

12.2017

-Actualizare PUG

300

300

300

<

—•-!/ \

300

300

12.2017

-Plan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Pitești

712

712

712

1

a

< \ * o-

712

712

09.2017

-Strategia integrată de dezvoltare urbană durabilă a municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023

108

108

108

—w.—■ ' ..  . •

-       X

/ ■

108

108

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Eficientizarea sistemului de iluminat din municipiul Pitești

500

500

500

500

500

12.2017

-Reabilitare Piața Trivale

109

109

59

59

59

07.2017

-Reabilitare Piața Găvana

121

121

105

105

105

07.2017

-împrejmuire și facilități pentru persoanele cu dizabilități - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică

40

40

40

40

40

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

8

8

8

-Sală de ceremonii funerare și grup sanitar Cimitir „Sf. Gheorghe”

8

8

8

8

8

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

202

202

202

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

50

50

50

50

50

12.2017

-Imobil strada Victoriei nr. 42

32

32

32

32

32

12.2017

-Documentație autorizare ISU parcare strada Mircea EHade

10

10

10

10

10

12.2017

-Spații pentru desfășurare activități comerciale

10

10

10

10

10

12.2017

-Reparație capitală clădire str. General Cristescu nr.

2 bis

100

100

100

100

100

12.2017

2. Dotări

2.523

2.523

2.523

Administrația Domeniului Public Pitești

1.753

1.753

1.753

1.753

1.753

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

770

770

770

770

770

12.2017

3. Reabilitări

7.675

7.675

7.675

Primăria Municipiului Pitești

7.675

7.675

7.675

-Reabilitare Centrul de încasări impozite si taxe locale Bd. 1 Decembrie 1918, parter bloc M5a

80

80

80

fi '      T

//■ '/ /

---- \

- ■ ?      ' 7 \

X

/ \

80

80

06.2017

-Reabilitare Piața Trivale

3.679

3.679

3.679

-

3.679

3.679

12.2017

-Reabilitare Piața Găvana

5.950

5.950

3.916

■ Â

//

3.916

3.916

12.2017

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

998

v ■■ ■■

//

998

998

Primăria Municipiului Pitești

263

7

263

263

0

1

560

2

560

3

263

4

5

6

7

8

9

10

11

04.2017

-Reparații capitale acoperiș sediu Primăria Municipiului Pitești

263

263

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

735

735

735

-Lucrări de reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr. 42 corp B

735

735

735

735

735

12.2017

5. Achiziții imobile

240

240

240

Primăria Municipiului Pitești

240

240

240

240

240

12.2017

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.892

11.892

11.892

A. Lucrări în continuare, din care:

1.100

1.100

1.100

Primăria Municipiului Pitești

1.100

1.100

1.100

-Canal pluvial zona Craiovei

1.533

1.533

1.100

1.100

1.100

06.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

10.792

10.792

10.792

1. Proiectare

150

150

150

Primăria Municipiului Pitești

150

150

150

-Actualizare Hartă Strategică de Zgomot

150

150

150

150

150

12.2017

2. Dotări

10.642

10.642

10.642

Primăria Municipiului Pitești

10.475

10.475

10.475

10.475

10.475

12.2017

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

167

167

167

167

167

12.2017

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

3.000

3.000

3.000

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.000

3.000

3.000

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

3.000

3.000

3.000

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

2.300

2.300

2.300

-Lucrări de apărare de mal (inclusiv de recuperare a terenurilor) Parc Lunca Argeșului

4.325

4.325

2.300

2.300

2.300

08.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

700

// /(

700

700

-Combatere alunecări de teren strada Caporal Pătru

1.430

1.430

700

x

_

700

700

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 81.02 „Combustibili și energie”, din care:

943

943

943

A. Lucrări în continuare, din care:

492

492

492

Primăria Municipiului Pitești

492

492

492

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1005

2.590

2.590

426

426

426

04.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 1006

1.445

1.445

66

66

66

04.2017

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

451

451

451

1. Proiectare

451

451

451

Primăria Municipiului Pitești

451

451

451

-Program de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Pitești

96

96

85

85

85

04.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 906

125

125

125

125

125

12.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718

125

125

125

125

125

12.2017

-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 723

100

100

100

100

100

12.2017

-Documentație tehnică autorizație desființare CET Găvana Pitești

16

16

16

16

16

12.2017

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

16.582

16.582

16.582

A. Lucrări în continuare, din care:

17

17

17

Primăria Municipiului Pitești

17

17

17

-Panouri presemnalizare Pasaj rutier Podul Viilor din municipiul Pitești

350

350

17

17

17

03.2017

B. Lucrări noi, din care:

569

569

569

Administrația Domeniului Public Pitești

569

569

569

-Reamenajare trotuar și pistă de biciclete pe str. Nicolae Dobrin, între S.C. Dinastia S.R.L. și str. Smeurei

444

444

444

Z/ // //

m /.. .

Â

TV'

444

444

12.2017

-Sistem de semaforizare

125

125

125

---AU

:! '

■ / “

■■■ t - ?            J

i

125

125

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

15.996

15.996

15.996

1. Proiectare

6.317

6.317

6.317

Primăria Municipiului Pitești

6.013

6.013

6.013

-Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești

154

154

154

154

154

12.2017

-Pasaj rutier strada Lânăriei

2.150

2.150

2.150

2.150

2.150

12.2017

-Sistem e-ticketing în municipiul Pitești

564

564

564

564

564

12.2017

-Sistem de transport public ecologic în municipiul Pitești

660

660

660

660

660

12.2017

-Pod peste Râul Argeș cu două benzi de circulație pe sens care face legătura între Strada Depozitelor din municipiul Pitești și DN73, în dreptul comunei Mărăcineni județul Argeș

500

500

500

500

500

12.2017

-Pasaj rutier străzile Craiovei-Târgul din Vale

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

12.2017

-Sistem integrat de management al traficului în municipiul Pitești

440

440

440

440

440

12.2017

-Documentație de expertiză tehnică pentru podul peste Râul Doamnei din municipiul Pitești

25

25

25

25

25

12.2017

Administrația Domeniului Public Pitești

304

304

304

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

35

35

35

35

35

12.2017

-Modernizare strada Petre Ispirescu

12

12

12

12

12

12.2017

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

20

20

20

20

20

12.2017

-Reabilitare străzi (Câmpului, losif Gabrea, Ion lonescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

40

40

40

40

40

12.2017

-Reabilitare strada Banat

40

40

40

40

40

12.2017

-Reabilitare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea

20

20

20

n

20

20

12.2017

-Modernizare strada George Sion

12

12

12

X-

12

12

12.2017

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu, nr.10

50

50

50

//

X’ '   \

V

\

50

50

12.2017

-Secție pentru reparații străzi și mecanizare lucrări

50

50

50

f/

j /te

/ \ ■:

50

50

12.2017

-Modernizare strada Ștefan Chicoș

10

10

10

A( VA

■7 l?

l

10

10

12.2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare Calea Craiovei din strada Frații Golești până în zona Blocului 41

15

15

15

15

15

12.2017

2. Dotări

2.468

2.468

2.468

Administrația Domeniului Public Pitești

2.468

2.468

2.468

2.468

2.468

12.2017

3. Reabilitări

7.211

7.211

7.211

Administrația Domeniului Public Pitești

7.211

7.211

7.211

-Reabilitare strada Emil Simionescu

175

175

175

175

175

12.2017

-Reabilitare strada Dârzului

1.520

1.520

1.500

1.500

1.500

12.2017

-Reabilitare strada Exercițiu

7.439

7.439

3.300

3.300

3.300

12.2017

-Reabilitare strada Găvenii

1.680

1.680

592

592

592

12.2017

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

1.644

1.644

1.644

1.644

1.644

12.2017Lista de dotări a Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2017

Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Stație de lucru

buc.

10

43

2

Laptop

buc.

2

19

3

Imprimantă laser color format A3

buc.

1

4

4

Multifuncțional color

buc.

1

25

5

Scanner ADF

buc.

8

32

6

Licență program AUTOCAD

buc.

2

25

7

Ploter

buc.

1

70

8

Sistem de siguranță pentru alimentarea cu energie electrică a serverelor

buc.

1

160

9

Echipament pentru back-up de date

buc.

1

40

10

Upgrade rețea comunicații date

buc.

1

190

11

Soft de interconectare a softului de gestiune a impozitelor și taxelor locale cu softul de registratură

buc.

1

40

12

Soft de dezvoltare a interfețelor software

1

de interconectare între sisteme informatice

buc.

1

40

13

Soft/serviciu web în vederea interogării bazei de date a Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor

buc.

1

20

14

Microbuz

buc.

1

300

15

Router VPN

buc.

1

5

16

Dulap ignifug

buc.

20

100

17

Scanner

buc.

2

10

18

Panou baschet

buc.

4

40

TOTAL

1.163

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Sirenă electronică

buc.

2

90

2

Post de sirenă inteligent cu modul de comandă prin rețea radio pentru sirene electrice

buc.

8

80

3

Instalație de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă

buc.

3

120

4

Electropompă cu instalație electrică automatizată pentru eliminarea apelor reziduale și infiltrate din punctul de comandă municipal

buc.

1

10

5

Calculator cu imprimantă și videoproiector

buc.

1

10

TOTAL

310

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Brand-marcăF.C. Argeș

buc.

1

660

TOTAL

660

Capitolul 74.02 - Protecția mediului

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Container îngropat

buc.

150

9.575

2

Echipament de spălare containere îngropate

buc.

1

900

TOTAL

10.475

Lista de dotări a Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2017

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Aparate fitness

150

TOTAL

150

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Calculator

buc.

3

15

2

Soft

buc.

36

5

3

Instalație de tratare și filtrare a apei provenite din foraje de mare adâncime

buc.

17

1.530

4

Centrală termică clădire administrativ Cimitir Sf. Gheorghe

buc.

1

5

5

Pompe izvoare - trifazate

buc.

6

35

6

Pompe izvoare - monofazate

buc.

6

22

7

Sistem alarmă antiefractie cimitire Prundu și Găvana

buc.

2

8

8

Sistem de supraveghere video cu circuit închis cimitire Sf. Gheorghe, Găvana și Prundu

buc.

3

13

9

Scenă festivități

buc.

1

120

TOTAL

1.753

Capitolul 84.02 - Transporturi

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Autobasculantă 8-10 tone

buc.

2

1.100

2

Autoutilitară ridicat și transportat autovehicule parcate neregulamentar

buc.

1

600

3

Autoutilitară cu platformă ridicătoare

L Â fcX

350

4

Utilaj multifuncțional

gp

360

5

Sistem localizare GPS parc autovehicule

i1 V- '

33

6

Mașină tăiat beton

iSv-'.’

'; a n

25

TOTAL

2.468

Virări de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești și majorarea fondului de rezervă cu creditele bugetare anulate pe anul 2017

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

54.02

05

50.04

2.407

total

2.407

Primăria Municipiului Pitești

65.02

03

01

20.02

15

04

01

20.02

25

04

01

71.01

24

total

64

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

71.01

137

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

10.01

13

10.03

29

total

42

137

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

11

10.01

1.567

10.03

353

total

1.920

Primăria Municipiului Pitești

70.02

50

71.03

499

Administrația Domeniului Public Pitești

70.02

50

71.01

120

total

619

Primăria Municipiului Pitești

74.02

05

02

71.01

2.525

total

2.5 25

Primăria Municipiului Pitești

81.02

06

71.01

16

total

16

Administrația Domeniului Public Pitești

84.02

03

03

71.01

8

71.03

1.236

total

1.244

TOTAL

4.487

4.487

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2017

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

54.02

05

50

50.04

2.070

10

51SF

51.01

13

65.02

03

01

20

20.02

15

04

01

20

20.02

25

71

71.01

24

67.02

05

01

51SF

51.01

50

70.02

50

71

71.03

499

74.02

05

02

71

71.01

-2.525

81.02

06

71

71.01

16

Total

187

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

11

10

10.01

-1.567

10.03

-353

Total

-1.920

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

67.02

05

03

71

71.01

137

Total

137

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

10

10.01

-13

10.03

-29

70.02

50

10

10.01

194

71

71.01

120

84.02

03

03

10

10.01

80

71

71.01

8

71.03

1.236

Total

1.596