Hotărârea nr. 253/2017

HCL centru multifunctional ISU

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind admiterea recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Centrul Multifuncțional Pitești”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-HCL nr. 67/25.08.2016 prin care se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor și aprobarea bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții „Realizare Centru Multifuncțional” Pitești;

-PVRTL nr. 21909/12.05.2017;

-Raportul nr. 30356/03.07.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 30869/2017, nr. 30870/2017, nr. 30871/2017, nr. 30872/2017 și nr. 30873/2017;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică precum și ale art. 21 din HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, modificată și completată.

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se ia act de admiterea recepției la terminarea lucrărilor privind cheltuielile efectuate pentru obiectivul de investiții „Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Centrul Multifuncțional Pitești”, cu o valoare de 242.940,15 lei, inclusiv T.V.A., potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Valoarea construcției existente - Centrul Multifuncțional, aparținând domeniului public, se majorează cu 191.839,16 lei. Valoarea sistemului de alarmă antiincendiu la Centrul Multifuncțional se majorează cu 51.000,99 lei.

  • (3) Aprobă darea în administrare la Filarmonica Pitești a obiectivului de investiții „ Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Centrul Multifuncțional Pitești ” pe bază de protocol.

    (4) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.2. Direcția Economică, Direcția Tehnică, Centrul Cultural și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.Contrasemnează : p.SECRETAR,

Șef Serviciu Administrare Publică Locală Andrei-CătăliiV Călugăru

Pitești

Nr.253 din 06.07.2017

Anexa

la H.C.L. nr.%^.


din..??/.


INVENTAR

obiectiv de investiții ” Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la

Centrul MultifuncționI”

MIJLOACE FIXE

Nr. crt.

Denumire

Cod clasificare conorm

HG 2139/2004

Durata de funcționare (ani)

Cantit.

Preț unitar cu TVA

Valoarea (cu TVA)

1

Construcții, din care: proiectare 34346,40 lei; lucrări 155112,76 lei; dirigenție șantier 2380,00 lei

1.6.2

50

1

191839,16

191.839,16

2

Centrală detectare/avertizare incendiu (extindere până la 99 posturi/senzori) Schrack-Seconet CX-B7, inclusiv trape fum, automatizare pentru trapă de fum, barieră de fum optică cu reflector max 50, sursa alimentare 24VCC cu back-up EN 54

3.3.4

15

1

51100,99

51.100,99

TOTAL

242.940,15

Șef Biiftul Investiții
Șef Serviciu Contabilitate Rîcă Manuela-Cristina