Hotărârea nr. 252/2017

HCL acces spectatori Stadion

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate de Fotbal Club Argeș pe stadionul “Nicolae Dobrin”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.30521/03.07.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.30869/2017, nr. 30870/2017, nr. 30871/2017, nr. 30872/2017 și nr. 30873/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, Capitolului VIII „ Taxe speciale ” din Codul Fiscal, precum și ale H.C.L. nr. 405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Pitești”, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul dispozițiilor art.45 alin (1) din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l începând cu data de 06.07.2017, clubul sportiv de drept public Fotbal Club Argeș, este organizator de competiții sportive pe Stadionul „Nicolae Dobrin”, pentru jocurile de fotbal disputate pe teren propriu în sezonul competițional 2017-2018.

Art.2 (1) Se aprobă tariful de 1 leu bilet/persoană, intrare la Tribuna I, Tribuna Il-a, Peluză oaspeți și Peluză gazde, la jocurile de fotbal organizate de către Fotbal Club Argeș în sezonul competițional 2017-2018.

  • (2) Se aprobă tariful de 19 lei abonament/persoană/sezon competițional, intrare la Tribuna I, Tribuna Il-a, Peluză oaspeți și Peluză gazde, la jocurile de fotbal organizate de către Fotbal Club Argeș, în sezonul competițional 2017-2018.

  • (3) Emiterea, distribuirea și încasarea contravalorii biletelor se va face de către clubul sportiv Fotbal Club Argeș, în condițiile legii.

  • (4) încasările obținute din vânzarea biletelor se fac venit la bugetul local al municipiului Pitești.

Art.3 Reglementarea accesului la Tribuna Oficială a Stadionului «Nicolae Dobrin», la meciurile de fotbal organizate de către Fotbal Club Argeș, se va face ulterior.

Art.4 Fotbal Club Argeș și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 252 din 06.07.2017