Hotărârea nr. 250/2017

HCL diploma pitesteni centenari

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei „Piteșteni Centenari”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 30245/30.06.2017 al Direcției Administrație Publică Locală; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.

30869/2017, nr. 30870/2017, nr. 30871/2017, nr. 30872/2017 și nr.30873/2017; - Solicitarea doamnei Duță Petrica, domiciliată în Pitești, Trivale, bl.3, sc.A,

ap.8, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.25884 din 06.06.2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 17/26.01.2012 precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma „Piteșteni Centenari” doamnei Duță Petrica,


domiciliată în municipiul Pitești, ani.


pentru împlinirea vârstei de 100 de


Art.2. Persoana prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 1 alin. (3) din H.C.L. nr. 17/26.01.2012.

Art.3. Hotărârea produce efecte de la data împlinirii termenului prevăzut de HCL nr. 17/26.01.2012.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


p. SECRETAR,


Șef Serviciu Adi                    ,ocală

Am                *u

Pitești

Nr. 250 din 06.07.2017