Hotărârea nr. 247/2017

HCL locuinte de necesitate

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind declararea drept locuințe de necesitate a unor unități locative

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • -  Raportul nr. 29990/29.06.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • -   Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.30869/2017, nr.30870/2017, nr. 30871/2017, nr. 30872/2017 și nr. 30873/2017;

  • - Adresele nr. 3698/15.03.2016, nr. 5007/06.04.2016, nr. 15383/31.10.2016 și nr.8597/08.06.2017 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 13635/15.03.2016, nr. 18693/11.04.2016, nr.51097/02.11.2016 și, respectiv, nr. 26868/12.06.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinația de locuință, precum și ale H.C.L. nr. 100/30.03.2017 privind criteriile și punctajul pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se declară drept locuințe de necesitate unitățile locative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Unitățile locative de la alin. (1) sunt și rămân în domeniul public al municipiului Pitești.

  • (3) Repartizarea locuințelor de necesitate se realizează prin hotărâre a consiliului local la propunerea comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor privind repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ aflate în patrimoniul municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești constituită prin H.C.L.nr. 100/30.03.2017.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 247 din 06.07.2017

Lista unităților locative declarate drept locuințe de necesitate

Nr. Crt.

Unitatea locativă

Nr. Camere

Adresă

1.

19

1

B-dul. Petrochimiștilor, nr.46, bl.l, sc.A

2.

18

1

B-dul. Petrochimiștilor, nr.46, bl.l, sc.A

3.

23

1

B-dul. Petrochimiștilor, nr.46, bl.l, sc.A

4.

21

1

Str. Naum Râmniceanu nr. 2, Bl. Gl, tronson A