Hotărârea nr. 242/2017

HCL rectificare buget institutii publice 2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 30554/2017 al Direcției Economice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 30869/2017, nr. 30870/2017, nr. 30871/2017, nr. 30872/2017 și nr. 30873/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Nivelurile de venituri și cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 21,50 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări” și cu suma de 21,50 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ”, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 11,50 mii lei și titlul 71 „Active nefmanciare” - 10 mii lei.

Art.2. Se modifică Programul de investiții al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 - aprobat prin H.C.L. nr.72/2017, cu modificările și completările ulterioare, în sensul suplimentării cu suma de 10 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ41, grupa C „Alte cheltuieli de investiții”, categoria „Dotări”, Liceul Tehnologic „Astra” Pitești.

Art.3. Se aprobă Lista de dotări a Liceului Tehnologic „Astra” Pitești finanțată nr.73/2017 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2017 se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

din venituri proprii pe anul 2017, potrivit anexei nr. 1.

Art.4. Modificările în volumul și structura bugetului Licejufâi „Astra” Pitești pe anul 2017 se regăsesc în anexa nr. 2.               /

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. H.C.L. nr.72/2017 privind aprobarea bugetului inSf activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ai


[ogic


tUțiilor publice Z^i


Art.6. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și Liceul Tehnologic „Astra” Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează :


p.SECRETAR,

Șef Serviciu Administrație Publică Locală Andrei-Cătălty- Călugăru

Pitești

Nr.242 din 06.07.2017

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.^^2. din       2017

Lista de dotări a Liceului Tehnologic „Astra” Pitești finanțată din venituri proprii pe anul 2017

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1.

Tablă interactivă

buc

1

10

TOTAL

10

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nrjZ 4-2 din Oh, 0^2017

Rectificarea bugetului Liceului Tehnologic „Astra” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

21,50

21,50

Donații și sponsorizări

37.10

01

21,50

21,50

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10

03

-10,00

-10,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10

04

10,00

10,00

Cheltuieli - Total, din care:

21,50

21,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

11,50

11,50

Active fixe

65.10

04

02

71

71.01

10,00

10,00