Hotărârea nr. 24/2017

_ HCL privind incetarea de drept a calitatii de consilier local a domnului Tudorache Iulian - Robert

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Tudorache Iulian-Robert

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Referatul constatator nr. 6299/10.02.2017;

  • - Raportul nr. 6300/10.02.02.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 7566/2017, nr. 7567/2017, nr. 7568/2017 și nr. 7569/2017;

  • - Adresa Alianței Liberalilor și Democraților - Filiala Județeană Argeș nr. 101/03.02.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 5622/07.02.2017.

Văzând prevederile art. 9 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Consiliul Local al Municipiului Pitești ia act de încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Tudorache Iulian - Robert și declară vacant locul de consilier local detinut de acesta.

9

Hotărârea se comunică, de către Secretarul Municipiului Pitești, Alianței Liberalilor și Democraților - Filiala Județeană Argeș, precum și domnului Tudorache Iulian - Robert.

Prezenta hotărâre poate fi atacată de domnul Tudorache Iulian - Robert, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare.


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 24 din 16.02.2017