Hotărârea nr. 239/2017

HCL conferire diploma de fidelitate -nunta de diamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.29604/27.06.2017 al Direcției Administrație Publică Locală; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele


nr. 30192/2017, nr. 30194/2017, nr. 30195/2017, nr. 30197/2017 și nr. 30199/2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se acordă Diploma de fîdelitate-nunta de diamant familiei Irina și


Eugeniu Dinu, domiciliată în municipiul Pitești, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art2. Familia prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești

Nr. 239 din 29.06.2017Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugăru