Hotărârea nr. 238/2017

HCL privind aprobare ROF DAS partea I


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • -  Raportul nr. 28909/21.06.2017 al Biroului Management Resurse Umane;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.2915 8/2017, nr.29159/2017, nr.29160/2017, nr.29161/2017 și nr.29162/2017;

 • - Adresa nr. 8836/21.06.2017 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 28906/21.06.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. ”b„ din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(l) Se abrogă parțial H.C.L. nr. 95/25.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că anexa nr. 2 își încetează aplicabilitatea.

 • (2) începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 336/31.10.2013, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iuliu-Radu Bănică

Pitești

Nr. 238 din 29.06.2017Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătăli^Călugăru


Anexa la HCL nr.


x? 3               2017


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. (l)Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești și este în coordonarea Secretarului Municipiului Pitești.

 • (2) Serviciul Public dispune de cod fiscal, cont bancar deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, de ștampilă și sigilii proprii.

 • (3) Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială este în Municipiul Pitești, b-dul. I.C. Brătianu nr. 56, Județul Argeș.

Art.2. Durata de funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești este nelimitată.

Art.3. Serviciul Public își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 292/2011 privind sistemul național de asistență socială, a H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, precum și a prezentului Regulament de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.4. Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești îl constituie realizarea ansamblului complex de măsuri și acțiuni, programe, activități profesionale, menite a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.

Art.5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale sunt:

 • a) principiul respectării demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității;

 • b) principiul universalității, potrivit căruia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • c) principiul solidarității sociale, potrivit căruia comunitatea participă la sprijinirea

persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale;


 • d)   principiul parteneriatului, potrivit căruia autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile de drept public și privat, structurile asociative, precum și instituțiile de cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

 • e) principiul subsidiarității, potrivit căruia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • f) principiul participării beneficiarilor, potrivit căruia beneficiarii măsurilor și acțiunilor de asistență socială contribuie activ la procesul de decizie și de acordare a acestora;

 • g)  principiul transparenței, potrivit căruia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • h) principiul nediscriminării, potrivit căruia accesul la drepturile de asistență socială se realizează fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Art.6. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești are următoarele atribuții principale:

 • a) identifică nevoile sociale ale comunității și le soluționează în condițiile legii;

 • b) răspunde de înființarea, organizarea și furnizarea serviciilor sociale primare;

 • c) dezvoltă și gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condițiile legii;

 • d)  încheie convenții de parteneriat și inițiază programe de colaborare cu alte autorități locale, instituții publice și private, structuri asociative, precum și cu instituții de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale identificate;

 • e) furnizează informațiile și datele solicitate de serviciul public de asistență socială județean, precum și de autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniu;

 • f) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu;

 • g)  elaborează și supune aprobării Consiliului Local al Municipiului, proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială, în conformitate cu planul de acțiune propriu.

Art.7. (1) Serviciul public de asistență socială, organizat la nivel local, are responsabilitatea creării, menținerii și dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susținere a funcționalității sociale a persoanei în mediul propriu de viață, familial și comunitar.

 • (2) Serviciile sociale cu caracter primar sunt serviciile sociale care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

 • (3) Serviciile sociale cu caracter primar sunt următoarele:

 • a) activități de identificare a nevoilor sociale individuale, familiale și de grup;

 • b) activități de informare privind drepturile și obligațiile beneficiarilor;

 • c) măsuri și acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială;

 • d) măsuri și acțiuni de urgență în vederea reducerii efectelor situațiilor de criză;

 • e) măsuri și acțiuni de sprijin în vederea menținerii în comunitate a persoanelor în dificultate;

 • f) activități și acțiuni de consiliere;

 • g) măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale;

 • h) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea și limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

 • (4) Tipurile de servicii ce pot fi acordate beneficiarilor sunt: găzduire, asistență, consiliere juridică și psihologică, activități de recuperare, activități recreative.

Art.8. Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești cuprinde următoarele tipuri de structuri funcționale:

 • a) servicii;

 • b) birouri;

 • c) compartimente;

 • d) centre

Art.9. (1) Organigrama, statul de funcții și numărul de personal se aprobă prin hotărâre, de către Consiliul Local al Municipiului Pitești, la propunerea Primarului Municipiului Pitești.

(2) Proiectul organigramei, statului de funcții și a numărului de personal se elaborează de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Art.10. (1) Angajarea personalului se face în condițiile legii.

 • (2) Conducerea instituției publice este asigurată de un director executiv.

 • (3) Compartimentele funcționale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual.

II. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL

Art.ll. (1) Finanțarea activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești sau din alte contribuții din partea unor persoane fizice ori juridice, din țară și din străinătate, precum și din alte surse, cu respectarea legislației în domeniu.

se face din bugetul local, din sume provenite de la bugetul de • (2) Aprobarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli se face potrivit prevederilor legale.

 • (3)  Patrimoniul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești este format din bunuri mobile și imobile preluate prin protocol de predare-primire de la Primăria Municipiului Pitești sau achiziționate.

III. DIRECTORUL EXECUTIV

Art. 12. (1) Directorul executiv este numit, în condițiile legii, de către primar prin dispoziție și este funcționar public.

 • (2) Directorul executiv are calitatea de ordonator terțiar de credite.

 • (3) Directorul executiv reprezintă serviciul public în relațiile cu alte autorități și instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice, române și străine și în justiție.

*

 • (4) In exercitarea atribuțiilor directorul executiv emite decizii.

Art. 13. Directorul executiv are următoarele atribuții principale:

 • a) solicită organelor competente acreditările și avizele de funcționare, potrivit legii;

 • b) ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 6 din prezentul regulament;

 • c) coordonează, implementează și verifică ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului în materia asistenței sociale, precum și a actelor normative aplicabile în domeniu;

 • d) elaborează proiectele politicilor și strategiilor, a programelor, studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării activității;

 • e) întocmește proiecte de hotărâri care urmează să fie supuse dezbaterii și aprobării consiliului local, după parcurgerea procedurilor legale în această materie; întocmește și alte documente a căror competență de aprobare revine Primarului Municipiului Pitești;

 • f)  exercită funcția de ordonator terțiar de credite în baza căreia elaborează și fundamentează proiectul de buget al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe care îl transmite spre analiză ordonatorului principal de credite al bugetului local;

 • g)  elaborează rapoartele privind activitatea instituției, stadiul implementării obiectivelor Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, pe care le prezintă consiliului local;

 • h) prezintă Consiliului Local al Municipiului Pitești și Primarului Municipiului Pitești, informări privind modul de desfășurare a activității Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • i) coordonează și răspunde de derularea în bune condiții a tuturor activităților, lucrărilor și programelor;


 • j) asigură transparența activităților de asistență și protecție

 • k) întocmește proiectul structurii organizatorice și propune numărul de personal al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • l) aprobă fișa posturilor pentru personalul din subordine;

 • m) controlează activitatea personalului și aplică sancțiunile disciplinare sau recompense corespunzătoare, în condițiile legii;

 • n) urmărește derularea programelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului din subordine;

 • o) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul instituției, în condițiile legii;

 • p) repartizează corespondența și răspunde de soluționarea în termen a acesteia precum și de soluționarea în termen a cererilor și petițiilor cetățenilor, adresate direcției;

 • q)  răspunde de respectarea normelor de securitate a muncii și a normelor de securitate PSI;

 • r) ia măsuri pentru asigurarea securității documentelor, precum și pentru arhivarea lor, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

 • s) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, de actele normative, de hotărârile consiliului local și de dispozițiile primarului.

Art.14. (1) Directorul executiv răspunde în fața Consiliului Local al Municipiului Pitești, de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit fișei postului.

 • (2) Modificarea, încetarea, suspendarea raportului de serviciu al directorului executiv se face conform prevederilor legale în domeniu și ale prezentului Regulament.

 • (3) în condițiile legii, directorul executiv poate delega atribuții din competența sa altor persoane din subordine. Delegarea se face prin decizie.

 • (4) Personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară în fața directorului executiv.

 • IV. ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI

A) SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ȘI POLITICI FAMILIALE

Art.15. Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale are următoarele atribuții:

 • a) fundamentează proiectele de hotărâri ale consiliului local în domeniul de activitate pe care le prezintă directorului executiv;

 • b) primește și înregistrează dosarele privind acordarea ajutorului social, în conformitate cu prevederile legale;

 • c) transmite către serviciul public specializat din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești situația cu beneficiarii de ajutor social obligați să presteze munca în folosul comunității și urmărește efectuarea acesteia;

  d) primește și înregistrează dosarele privind acordarea alocației pentru susținerea


familiei, în conformitate cu prevederile legale;


 • e) verifică dosarele de alocație pentru susținerea familiei precum și a celor de ajutor social și calculează cuantumul acestora;

 • f) întocmește borderourile pentru plata drepturilor de ajutor social, a alocației pentru susținerea familiei în vederea înaintării la instituția abilitată;

 • g) întocmește referatele și proiectele de dispoziție privind stabilirea/ respingerea/ încetarea/ suspendarea/ indexarea dreptului de ajutor social și alocație familială complementară/ de susținere pentru familia monoparentală și transmite comunicările către titulari;

 • h) acordă îndrumare și asistență de specialitate privind alocația de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile legale;

 • i) verifică și preia documentele necesare pentru întocmirea dosarului de alocație de stat pentru copii și indemnizația pentru creșterea copilului;

 • j) transmite la instituția abilitată cererile de acordare a alocației de stat pentru copii, a borderoului cu titularii alocației pentru susținerea familiei;

 • k) primește, verifică și înregistrează dosarele privind acordarea indemnizației sau a stimulentului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, iar pentru copilul cu handicap până la vârsta de trei ani și întocmește borderoul pe care îl transmite la instituția abilitată;

 • l) întocmește statele de plată și asigură plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, a ajutorului de înmormântare, pentru beneficiarii de ajutor social;

 • m) primește și înregistrează dosarele privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

 • n) întocmește centralizatorul cu beneficiarii dreptului la ajutorul de încălzire și înaintează la instituțiile abilitate documentele privind raportarea acestor drepturi;

 • o) monitorizează permanent îndeplinirea condițiilor legale de menținere a măsurilor de asistență socială;

 • p) întocmește rapoarte și statistici referitoare la problemele de asistență socială din sfera de atribuții;

 • q) administrează eficient fondurile pe care le are la dispoziție pentru soluționarea problemelor date în competență;

 • r) consiliază, din punct de vedere al cadrului legislativ existent, persoanele cu probleme sociale în vederea obținerii drepturilor prevăzute de lege;

 • s) stabilește măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul Municipiului Pitești;

ș) aplică prevederile legale acordând îndrumare și asistență de specialitate persoanelor marginalizate social, precum și familiilor acestora;

 • t) efectuează anchete sociale la domiciliul sau reședința solicitantului de ajutor social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinței;

ț) efectuează anchete sociale pentru completarea dosarelor solicitanților de locuințe sociale, la solicitarea compartimentului de specialitate


al Primarului Municipiului Pitești, macheta anchetei sociale se stabilește de comun acord de către cele două compartimente;

 • u) vizează declarațiile de venit depuse conform Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică, în conformitate cu dispozițiile legale în această materie;

 • v) verifică documentația care stă la baza decontării cheltuielilor de transport în comun, pentru donatorii de sânge și o transmite structurii cu atribuții financiar- contabile din cadrul instituției, în vederea efectuării plății;

 • w) desfășoară activități specifice privind acordarea stimulentului educațional (tichete sociale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B) SERVICIUL PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP ȘI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Art.16. Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții:

 • a) fundamentează proiectele de hotărâri ale consiliului local în domeniul de activitate, pe care le prezintă directorului executiv;

 • b) aplică prevederile legale în domeniul protecției speciale a persoanelor cu dizabilități, precum și a persoanelor vârstnice;

 • c) informează solicitanții cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare în domeniul persoanelor cu dizabilități/vârstnice;

 • d) întocmește, administrează și actualizează baza de date privind beneficiarii de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun, respectiv beneficiarii de indemnizație pentru persoana cu handicap grav;

 • e) întocmește fișele de evaluare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • f) gestionează eficient resursele financiare repartizate, potrivit bugetului, pentru plata abonamentelor și indemnizațiilor;

 • g) monitorizează activitatea asistenților personali prin vizite periodice la domiciliul persoanelor cu handicap grav;

 • h) verifică periodic beneficiarii de indemnizație;

 • i) desfășoară activități specifice privind culegerea și prelucrarea datelor în vederea întocmirii anchetelor sociale pentru încadrarea într-un grad de handicap a persoanelor adulte și minore, sau revizuirii certificatelor de încadrare, respectiv internarea în centre de îngrijire specializată și centre medico-sociale;

 • j) desfășoară activități specifice privind culegerea și prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale pentru internarea persoanelor vârstnice în centre de îngrijire specializată și centre medico-sociale;

 • k) desfășoară activități specifice privind culegerea și prelucrarea datelor în vederea întocmirii de anchete sociale solicitate de Comisia de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă;

 • l) verifică documentația de acordare a subvențiilor pentru asociații și fundații care înființează și administrează unități de asistență socială, conform legislației în vigoare;

 • m) se ocupă de formalitățile necesare pentru înhumarea gratuită a persoanelor decedate, neidentificate, precum și a celor defavorizate;

 • n) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și desfășoară împreună activități specifice în domeniul protecției persoanei cu handicap;

 • o) colaborează cu alte instituții, organisme și organizații care desfășoară activități în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap/vârstnice în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață a acestora;

 • p) acordă îndrumare și asistență persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora;

 • q) urmărește în permanență identificarea unor categorii sau grupuri țintă de persoane aflate în stare de risc social în vederea inițierii și dezvoltării de noi programe de asistență socială și acordare de prestații potrivit legii;

 • r) primește, verifică și înregistrează cererile privind acordarea indemnizației pentru îngrijirea copilului cu handicap cu vârsta între 3-7 ani;

 • s) efectuează anchete sociale pentru completarea dosarelor solicitanților de locuințe sociale, la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, macheta anchetei sociale se stabilește de comun acord de către cele două compartimente.

ASISTENȚII PERSONALI

Art.17. Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav au următoarele atribuții:

 • a) prestează pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile privind îngrijirea acesteia, îngrijirea locuinței și a gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, realizarea igienei personale, supravegherea stării de sănătate, supravegherea administrării tratamentului, readaptarea capacităților fizice și psihice, antrenarea la activități economice, sociale și culturale precum și alte activități necesare în vederea menținerii și îmbunătățirii stării de sănătate a persoanei bolnave;

 • b) acordă asistență în vederea reintegrării sociale a persoanei cu handicap și prevenirii marginalizării sociale a acesteia;

 • c) prestează pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în planul de recuperare sau în planul individual de servicii;

 • d) îndeplinește și alte atribuții prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului, precum și în actele normative aplicabile în domeniu.

C) SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI ȘI AUTORITATE TUTELARĂ

Art. 18. Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară are următoarele atribuții:

 • a) elaborează documentele privind organizarea activității;

 • b) monitorizează situația copiilor din municipiul Pitești ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

 • c) stabilește identitatea minorilor abandonați după naștere în maternitatea Spitalului Județean de Urgență Pitești;

 • d) monitorizează situația minorilor reintegrați în familie prin încetarea măsurii de protecție specială;

 • e) efectuează anchetele sociale ca urmare a solicitărilor primite de la instituții ale statului (D.G.A.S.P.C. Argeș, Poliția Municipiului Pitești) în situații de violență, neglijare a copilului sau la solicitarea părinților în vederea primirii de către copil a sprijinului financiar acordat prin Programul național ”Bani de liceu”;

 • f) efectuează ancheta socială și întocmește planul de servicii la solicitarea D.G.A.S.P.C. Argeș/ părinți în vederea prevenirii separării copilului provenit din familii cu probleme sociale de părinții săi sau la solicitarea părinților în vederea includerii copilului în programe;

 • g) efectuează ancheta socială la solicitarea instanței judecătorești/ notar public în situații de divorț, exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minor, stabilire program vizită și a cuantumului pensiei de întreținere;

 • h) monitorizează legăturile personale între copil și părintele la care acesta nu locuiește urmare a nerespectării programului stabilit de instanța de judecată sau de părinți;

 • i) numește curatorul special în vederea reprezentării/asistării persoanelor fără discernământ sau minorilor;

 • j) realizează controlul exercitării tutelei asupra minorilor fără familie și a persoanelor puse sub interdicție;

 • k) fundamentează proiectele de hotărâri ale consiliului local în domeniul de activitate pe care le prezintă directorului executiv;

Ijadministrează eficient fondurile pe care le are la dispoziție pentru soluționarea problemelor date în competență;

m) stabilește măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de intervenție în sprijinul persoanelor aflate în nevoie și de prevenire a situațiilor de marginalizare și excludere socială la nivelul municipiului Pitești;

n) colaborează cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și desfășoară împreună activități specifice în domeniul protecției copilului;

o) consiliază și informează famiile cu copii în întreținere, asupra drepturilor și obligațiilor acestora;

p)identifică resursele individuale și comunitare ce pot fi folosite ca suport pentru


traversarea situațiilor de criză;


q)efectuează anchete sociale pentru completarea dosarelor solicitanților de locuințe sociale, la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, macheta anchetei sociale se stabilește de comun acord de către cele două compartimente.

D) SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ

Art. 19. In cadrul Serviciului de Asistență Comunitară se desfășoară o serie de activități și servicii care au ca obiectiv principal acordarea de sprijin și asistență de specialitate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități și persoanelor fără adăpost în vederea integrării sociale și prevenirii marginalizării.

Art. 20. Serviciile sociale sunt oferite beneficiarilor de structurile din cadrul

Serviciului de Asistență Comunitară în funcție de necesități, astfel:

1) Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități „ Șanse pentru Toți”, care desfășoară următoarele activități principale:

 • a) identifică potențialii beneficiari (persoane cu handicap, persoane vârstnice) care necesită programe de recuperare pentru diferite afecțiuni conform recomandărilor medicului specialist, constituie și administrează baza de date asigurând confidențialitatea acestora;

 • b) asigură asistență medicală curentă și de recuperare a persoanelor cu dizabilități;

 • c) acordă consiliere medicală, juridică și socială beneficiarilor și familiilor acestora;

 • d) asigură respectarea standardelor de calitate.

2) Adăpostul de Noapte „Speranța” , care desfășoară următoarele activități principale:

 • a) asigură cazarea, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare pentru persoanele asistate;

 • b) sensibilizează comunitatea cu privire la nevoile specifice ale beneficiarilor;

 • c) asigură consiliere socială și psihologică beneficiarilor;

 • d) asigură respectarea standardelor de calitate.

3) Adăpostul de Noapte Nord, care desfășoară următoarele activități principale:

 • a) asigură cazarea, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare pentru persoanele asistate;

 • b) sensibilizează comunitatea cu privire la nevoile specifice ale beneficiarilor;

 • c) asigură consiliere socială și psihologică beneficiarilor;

 • d) asigură respectarea standardelor de calitate.

 • 4) Cluburile Pensionarilor, care desfășoară următoarele activități principale: ajorganizează programe culturale, activități de petrecere a timpului liber pentru

beneficiarii centrului;

 • b) facilitează și încurajează legăturile interumane, prin activitățile desfășurate;

E) BIROUL PERSONAL, JURIDIC, SECURITATEA MUNCII

Art. 21. Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii are următoarele atribuții:

1. In domeniul resurselor umane:

 • a) colaborează cu serviciile și compartimentele din cadrul direcției în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri privind organigrama și statul de funcții;

 • b) colaborează cu serviciile și compartimentele din cadrul direcției în vederea redactării Regulamentului de Organizare și Funcționare propriu;

 • c) creează și gestionează baza de date cuprinzând evidența funcțiilor publice, a funcționarilor publici, precum și a celor angajați cu contracte individuale de muncă, inclusiv asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • d) colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici, precum și ale funcțiilor publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;

 • e) întocmește situații, planuri, statistici prevăzute de cadrul legal sau solicitate de diferite instituții sau autorități ale statului, cu referire la personalul angajat, inclusiv asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • f) monitorizează posturile vacante și susține procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestor posturi, indiferent că sunt funcții publice, sau posturi contractuale;

gjîntocmește lucrările necesare pentru numirea/angajarea, avansarea/promovarea, trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui compartiment, transferarea, detașarea, delegarea și încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, după caz;

 • h) realizează reîncadrările pe funcții ale personalului, în concordanță cu cadrul legislativ de specialitate pentru angajații din aparatul propriu și asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • i) întocmește contractele de muncă la angajare și actele adiționale care privesc modificarea acestora;

 • j) operează înregistrările în Registrul general de evidență a salariaților;

 • k) asigură întocmirea corectă și la timp a documentelor primare ce stau la baza plății lunare a salariului pentru tot personalul;

 • l) monitorizează perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți și urmărește respectarea procedurii privind definitivarea în funcție publică a acestora;

 • m) urmărește, prin șefii compartimentelor funcționale, utilizarea timpului de lucru: prezența la program, orele suplimentare efectuate, justificarea absențelor;

 • n) ține evidența deciziilor de numire și eliberare din funcție ale personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de delegare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a retribuției cu ocazia indexărilor, de promovare etc., cu respectarea cadrului legal de specialitate, pentru angajații din aparatul propriu și asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • o) ține evidența concediilor de odihnă, medicale, pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copilului până la 2 ani etc., pentru angajații din aparatul propriu și asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • p) întocmește și eliberează adeverințe privind salariul sau vechimea în muncă, necesare pentru angajații din aparatul propriu și asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

 • q) urmărește modificarea tranșelor de vechime în muncă ale angajaților, respectiv ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • r)   urmărește îndeplinirea condițiilor de promovare a personalului din cadrul aparatului propriu al instituției;

 • s) întocmește Planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici, conform legislației de specialitate în vigoare și a necesarului transmis de către compartimentele funcționale;

ș) ține evidența participării salariaților la cursurile de formare și perfecționare profesională;

 • t) întocmește Planul anual de ocupare a funcțiilor publice, conform legislației în vigoare;

ț) asigură consilierea personalului cu funcții de conducere pentru întocmirea și actualizarea fișelor posturilor;

 • u) centralizează/gestionează formularele pentru evaluarea profesională anuală a angajaților din aparatul propriu al instituției;

 • v) asigură consilierea etică a salariaților;

wjasigură implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese.

A

2. In domeniul juridic:

 • a) reprezintă instituția în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

 • b) întocmește dosarele, formulează acțiuni, întâmpinări, concluzii, obiecțiuni la rapoartele de expertiză și solicită probe în scopul soluționării cauzelor aflate pe rol;

 • c) întocmește evidența cauzelor aflate pe rolul instanței și a corespondenței;

 • d) colaborează și acordă consultanță juridică tuturor serviciilor și compartimentelor din cadrul direcției;

 • e) avizează contracte, referate, decizii și alte documente întocmite de structurile organizatorice ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • f) redactează proiecte de hotărâri, referate și rapoarte de specialitate, decizii, ordine, instrucțiuni precum și alte acte privind activitatea juridică a direcției;

 • g)  acordă în conformitate cu prevederile legislației privind asistența socială a persoanelor vârstnice, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au ca obiect bunuri mobile sau imobile ale persoanei vârstnice, la solicitarea acesteia;

 • h) acordă conform legislației în vigoare, asistență de specialitate, persoanei vârstnice

biroul notarial, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii sale;

 • i)   urmărește aparițiile și modificările legislative în mod curent și le aduce la cunoștința salariaților instituției;

 • j) soluționează sesizările/petițiile/cererile repartizate prin corespondență, a căror rezolvare este de competența personalului din domeniul de specialitate.

A

3. In domeniul securității și sănătății în muncă:

 • a) identifică pericolele și evaluează riscurile pentru fiecare activitate și fiecare angajat, elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție în acest sens;

 • b) elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, elaborează programul de instruire-testare a salariaților;

 • c) urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;

 • d) organizează și urmărește efectuarea controlului medical atât la angajare cât și cel periodic și execută instruirea introductiv-generală pentru personalul nou angajat.

F) SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, INFORMATICĂ, ADMINISTRATIV

Art.22. Serviciul Financiar Contabilitate, Achiziții Publice, Informatică, Administrativ, are următoarele atribuții:

1. In domeniul financiar- contabil:

 • a) realizează evidența contabilă la nivelul instituției și înregistrează cronologic și sistematic în contabilitate toate operațiunile economico-financiare care se derulează în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • b) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate și se preocupă de prelucrarea pe calculator a datelor din domeniul financiar-contabil;

 • c) exercită controlul financiar preventiv al operațiunilor economice, în conformitate cu legislația în vigoare și cu decizia emisă în acest sens de către Directorul Executiv;

 • d) verifică exactitatea operațiunilor înscrise în extrasele de cont emise de Trezorerie și existența disponibilului din cont înainte de fiecare plată;

 • e) urmărește încadrarea plăților în prevederile bugetare și efectuarea lor cu respectarea prevederilor legale și a destinațiilor aprobate;

 • f) întocmește ordonanțările, dispozițiile de plată pentru avansuri spre decontare și ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări și servicii;

 • g) înregistrează în evidențele contabile, cantitativ și valoric, pe gestiuni, intrările și ieșirile de materiale, obiecte de inventar și alte valori;


 • h) înregistrează cantitativ și valoric, în evidența contabilă și în intrările și ieșirile de active din patrimoniul direcției;

  de inventar


 • i) înregistrează în contabilitate, conform dispozițiilor legale, diferențele dintre datele din contabilitate și cele faptice rezultate în urma inventarierii patrimoniului;

 • j)  întocmește și verifică fișele conturilor contabile, analitice și sintetice;

 • k) verifică, la finele anului, soldurile conturilor contabile și închiderea acestora;

 • l) întocmește statele privind drepturile salariale ale personalului Direcței de Asistență Socială a Municipiului Pitești, ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și ale personalului care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale din instituțiile de învățământ;

 • m) întocmește declarațiile fiscale privind contribuțiile aferente drepturilor salariale și le depune în termenul stabilit de normele în vigoare;

 • n) întocmește raportarea privind monitorizarea cheltuielilor de personal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • o) urmărește permanent realizarea bugetului pentru activitatea proprie și ia măsurile necesare pentru buna administrare, întrebuințare și executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare;

 • p) întocmește și urmărește execuția bugetară a direcției;

 • q) întocmește lunar balanța de verificare, analitică și sintetică;

 • r) întocmește trimestrial și anual bilanțul contabil privind activitatea direcției, precum și alte rapoarte financiare prevăzute de lege;

 • s) întocmește proiectele de buget, precum și rectificarea acestora, în conformitate cu prevederile legale;

ș) întocmește detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele și paragrafele bugetare;

 • t) propune repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare anuale aprobate;

ț) urmărește și analizează executarea bugetului și face propuneri de modificare a acestuia, dacă este cazul;

 • u) fundamentează și solicită ordonatorului principal de credite virările de credite;

 • v) ține evidența alimentării cu mijloace bănești a conturilor, deschizând credite bugetare pe fiecare fel de cheltuială;

 • w)  întocmește documentele de plată către Trezorerie, în conformitate cu reglementările în vigoare și urmărește primirea la timp a documentelor, verificarea acestora, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare;

 • x) organizează, îndrumă și coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în baza propunerilor fundamentate transmise de către serviciile și compartimentele instituției.

2. în domeniul achizițiilor publice:

 • a) centralizează referatele de necesitate transmise de fiecare compartiment de specialitate;

 • b) elaborează și monitorizează programul anual al achizițiilor publice pe baza

necesităților și priorităților identificate;


 • c) operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor publice, potrivit prevederilor legale, la solicitarea celorlalte compartimente;

 • d) asigură codificarea produselor și serviciilor cu respectarea prevederilor legale;

 • e) stabilește circumstanțele de încadrare, prevăzute de lege pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru procedura de atribuire directă;

 • f) realizează documentațiile de atribuire și susține procedurile de achiziție publică, pentru achiziția de produse, servicii și lucrări, în interesul instituției;

 • g) asigură publicarea în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice a anunțului de intenție, de participare și de atribuire;

 • h) propune, spre aprobare, directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești constituirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică și participă în comisiile de evaluare a ofertelor, în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

 • i) asigură participarea în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

 • j) asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu operatorii economici declarați câștigătorii procedurilor de achiziții, organizate pentru bunuri și servicii;

 • k) ține evidența contractelor de achiziție publică de produse și servicii;

 • l) asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice și respectă prevederile legale privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora.

A

3. In domeniul informatic:

 • a) persoanele cu atribuții în domeniu identifică necesitatea, analizează și solicită realizarea de aplicații informatice noi, la cererea utilizatorilor, pentru a fi aplicate în cadrul sistemului informatic al direcției;

 • b) implementează și întreține aplicațiile informatice achiziționate;

 • c) menține legătura și colaborează cu dezvoltatorii de programe( software) externi, de la care s-au achiziționat programe (software) utilizate în cadrul instituției, în vederea întreținerii funcționalităților acestor programe, precum și a efectuării modificărilor necesare, ori de câte ori se impune a se realiza acest lucru;

 • d) acordă asistență tehnică de specialitate în ceea ce privește utilizarea sistemului informatic al instituției; asistența tehnică se va acorda cu privire la modul de utilizare a resurselor informatice, la solicitarea utilizatorilor sau de fiecare dată când se va constata necesitatea acordării asistenței tehnice; asistența tehnică se acordă cu privire la orice aspect de natură informatică, ce pot interveni în utilizarea sau funcționarea sistemului informatic al instituției și vizează eliminarea promptă a oricăror probleme de natură informatică și a efectelor datorate acestora, astfel încât să se poată relua utilizarea corectă și la parametrii de performanță corespunzători a resurselor oferite de sistemul informatic al instituției;

 • e) urmărește și răspunde de funcționarea corectă și continuă, precum și de menținerea la zi a nivelului tehnologic al echipamentelor de tehnică de


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI informatic al instituției și în acest sens face propuneri cu privire la înlocuirea/upgrade-ul echipamentelor necorespunzătoare;

 • f) urmărește și răspunde de funcționarea corectă și continuă, precum și de menținerea la zi a programelor (software) utilizate în cadrul sistemului informatic al instituției;

 • g) urmărește și răspunde de funcționarea corectă, continuă și la parametrii necesari, a conexiunilor de acces la Internet utilizate de către instituție;

 • h) administrează sistemul informatic al instituției, stabilește și implementează niveluri de acces și securitate pentru utilizatori, urmărește și răspunde de asigurarea securității, integrității și păstrarea confidențialității în cadrul sistemului informatic, pentru resursele oferite de sistemul informatic al instituției (documentele în format electronic, bazele de date, conturile de utilizatori etc.), asigură, de asemenea, gestionarea , arhivarea și restaurarea resurselor oferite de sistemul informatic al instituției;

 • i) urmărește și răspunde de funcționarea corectă și continuă a resursele informatice din cadrul sistemului informatic al instituției, sens în care face propuneri pentru înlocuirea, actualizarea, repunerea în stare de funcționare a resursele informatice necorespunzătoare;

 • j) păstrează legătura cu prestatorii de servicii și cu furnizorii de tehnică de calcul (atât în perioada de garanție de bună funcționare, cât și după expirarea acesteia), în vederea asigurării remedierii oricăror probleme survenite în funcționarea sistemului informatic;

 • k) urmărește și face propuneri în vederea asigurării respectării prevederilor legale specifice domeniului informatic, în cadrul sistemului informatic al instituției;

 • l) întocmește și menține la zi documentațiile specifice (inventarul echipamentelor de tehnică de calcul, documentații de utilizare și de întreținere, instrucțiuni specifice etc).

A

4. In domeniul administrativ:

 • a) înregistrează și ține evidența corespondenței, respectiv a cererilor, sesizărilor, reclamațiilor, propunerilor și scrisorilor persoanelor fizice și juridice, adresate instituției, pe care o primește sub semnătură, de la curier sau de la poștaș;

 • b) asigură repartizarea corespondenței pe bază de borderou, potrivit rezoluției directorului executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și pregătește corespondența pentru expediere;

 • c) oferă informații referitoare la documentația necesară în vederea obținerii, de la compartimentele din structura organizatorică a serviciului public, a documentelor care intră în sfera de competență a acestora;

 • d) coordonează activitatea din domeniul informațiilor generale;

 • e) asigură confidențialitatea datelor și actelor deținute de serviciul public, la care are acces, ori de care ia cunoștință, în exercitarea funcției deținute;

 • f) asigură transmiterea documentelor create de structurile organizatorice ale serviciului public și destinate serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, precum și altor autorități, instituții publice, persoane fizice și juridice;

 • g) organizează și asigură arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile

 • h) asigură necesarul de produse, servicii și lucrări în vederea bunei funcționări a activității curente a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • i) urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări, precum și orice lucrări executate de terțe persoane pentru serviciul public;

 • j) se preocupă de respectarea normelor igienico sanitare, asigurând curățenia la locul de muncă;

 • k) asigură respectarea normelor de pază, securitate și prevenirea incendiilor;

 • l) gestionează și distribuie, în funcție de cerințele celorlalte compartimente de specialitate, bunuri materiale, mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în patrimoniul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • m) urmărește funcționarea corespunzătoare a dotărilor, mijloacelor fixe și a instalațiilor aferente instituției, luând măsuri operative de remediere a eventualelor deficiențe, atunci când situația o impune;

njrăspunde de întocmirea și efectuarea evidenței privind activitățile zilnice de încasări și plăți prin casieria proprie;

ojgestionează bonurile valorice de combustibil, întocmește fișa de activitate zilnică a autovehiculului aflat în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, verifică încadrarea în cotele de carburanți a autovehiculului, urmărește starea tehnică a acestuia și calculează consumul lunar de carburant;

pjîntocmește și asigură respectarea graficul serviciului de curățenie al instituției;

qjasigură instalarea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

G) SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Art.23. (1) Serviciul de Asistență Medicală, aduce la îndeplinire politicile și strategiile adoptate de consiliul local, precum și reglementările normative din domeniul serviciilor de asistență medicală.

 • (2) Serviciul de Asistență Medicală are în structura sa trei compartimente: Compartimentul Asistență Medicală Școlară, Compartimentul Asistență Medicală Comunitară și Compartimentul de Asistență Medicală Antepreșcolară.

Art. 24. Atribuțiile generale ale Serviciului de Asistență Medicală sunt:

 • a) asigurarea, în condițiile legii, a serviciilor de asistență medicală și de medicină dentară acordată în unitățile de învățământ, precum și a serviciilor de asistență medicală comunitară;

 • b) asigurarea aducerii la îndeplinire a actelor normative în materie, inclusiv a

  hotărârilor consiliului local, a dispozițiilor primarului municipiului Pitești, a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare precum și a Regulamentului de ordine interioară;
 • c) personalul din cadrul serviciului răspunde de întreaga activitate desfășurată în cadrul cabinetului medical, întocmește și fundamentează propuneri privind eficientizarea activității;

 • d) întocmirea rapoartelor lunare de activitate, a foii colective de prezență la nivelul cabinetului medical, a referatelor de necesitate pentru buna funcționare a acestuia precum și planificarea lunară a programului de funcționare pe care îl afișează la loc vizibil;

 • e) stabilește modul de evidență și completare a documentelor utilizate în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv registre, fișe de planificare a vizitelor la domiciliu și alte asemenea documente;

 • f) răspunde de gestionarea eficientă a patrimoniului dat în administrare și de asigurarea pazei acestuia, inclusiv de folosirea în condiții optime a aparaturii medicale din dotare;

 • g) înaintează, persoanei cu atribuții de administrare, propunerile de casare pentru bunurile deteriorate din dotare;

 • h) înaintează propuneri pentru întocmirea proiectului de buget și proiectul planului de achiziții, către compartimentele de specialitate din cadrul direcției;

 • i) asigură întocmirea de comunicări, informări, situații solicitate de consiliul local al municipiului Pitești, primarul municipiului Pitești și directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

 • j) asigură respectarea Codului etic al salariaților din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, a normelor privind deontologia profesională, a regulilor de bună practică profesională și asigură păstrarea confidențialității în exercitarea profesiei;

 • k) se îngrijește de îmbunătățirea nivelului cunoștințelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de educație continuă;

 • l) prezintă anual Biroului Personal, Juridic, Securitatea Muncii, certificatul de membru eliberat și avizat de către Colegiul Medicilor sau Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, după caz;

 • m) răspunde de achitarea lunară a cotizației de membru în Colegiul medicilor, respectiv de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;

 • n) răspunde de încheierea, respectiv reînnoirea asigurării de malpraxis, a cărei copie o depune la Biroul Personal, Juridic, Securitatea Muncii din cadrul direcției;

 • o) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului, sau transmise de șefii ierarhic superiori.

Gl) COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘCOLARĂ

Art.25. Asistența medicală și de medicină dentară se acordă preșcolarilor/elevilor/ studenților pe toată perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ (cursuri normale, sesiune de corigențe, de restanțe, de examene).

Art.26. Această activitate se asigură în cabinetele medicale și de medicină dentară din grădinițe/școli/ unități de învățământ superior și presupune îndeplinirea, în principal, a următoarelor atribuții:

 • a) acordă asistență medicală de urgență în caz de boală sau de accident;

 • b) trimite la unitățile sanitare de specialitate cazurile care depășesc posibilitățile de diagnostic și tratament, sau suspecții de boli infecțioase cu internare obligatorie;

 • c) aplică măsurile cu caracter profilactic și curativ privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile;

 • d) ia măsuri de dispensarizare în vederea recuperării medicale;

 • e) supraveghează respectarea normelor de igienă și antiepidemice;

 • f) desfășoară activități medicale preventive, activități de educație pentru sănătate;

 • g) desfășoară activități de asistență stomatologică preventivă, curativă și de urgență.

Art.27. (1) Cabinetele medicale și de medicină dentară își desfășoară activitatea în aceeași clădire cu grădinițele, școlile, liceele și Universitatea din Pitești.

 • (2) în grădinițele și școlile unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară, această activitate se poate realiza prin medicii de familie și medicii dentiști din Municipiul Pitești.

Art.28. Serviciile de asistență medicală și de medicină dentară sunt asigurate de medici și medici dentiști cu drept de liberă practică și asistenți medicali.

Art.29 (1) Medicii de familie, medicii dentiști și asistenții medicali care asigură asistența medicală și de medicină dentară în unitățile de învățământ unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară, pot fi încadrați cu contract individual de muncă pe timp parțial. Angajarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă pe timp parțial ale categoriilor profesionale menționate se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Medicii din cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior desfășoară activitățile reglementate de legislația în vigoare, privind asistența medicală preventivă și asistența medicală curativă. în domeniul asistenței medicale preventive, medicii de la cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior au atribuții referitoare la prestații medicale individuale și atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților.

 • (3) Medicii dentiști din cabinetele stomatologice din școli și unitățile de învățământ superior desfășoară activitățile reglementate de legislația în vigoare privind asistența stomatologică preventivă și curativă.

 • (4) Cadrele medii sanitare din cabinetele medicale și cabinetele medicale stomatologice din grădinițe, școli și unități de învățământ superior desfășoară activitățile

privind asistența medicală/ asistență stomatologică preventivă legislația în vigoare.


Art.30. In perioada vacanțelor școlare și studențești sunt desfășurate următoarele activități:

 • a) definitivarea interpretării datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completarea adeverințelor medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a, a XH-a și ultimul an al școlii profesionale și de ucenici, consemnând în fișele medicale ale elevilor și studenților vaccinările efectuate.

 • b) participarea la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale, postliceale și în licee de specialitate.

G2) COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

Art.31. Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de următoarele categorii profesionale: asistentul medical comunitar și mediatorul sanitar.

Art.32. Asistența medicală comunitară cuprinde programe, activități și servicii medicale, furnizate în sistem integrat cu serviciile sociale, adresate persoanelor dintr-o comunitate, în mod deosebit categoriilor de persoane vulnerabile, conform legislației în vigoare.

Art.33. (1) Obiectivele generale ale serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară sunt următoarele:

 • a) implicarea comunității în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;

 • b) definirea și caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunității;

 • c) dezvoltarea programelor de intervenție, privind asistența medicală comunitară, adaptate nevoilor comunității;

 • d) monitorizarea și evaluarea serviciilor și activităților de asistență medicală comunitară;

 • e) asigurarea eficacității acțiunilor și a eficienței utilizării resurselor.

(2) în vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1), în domeniul asistenței medicale comunitare, vor fi desfășurate următoarele activități:

 • a) educarea comunității pentru sănătate;

 • b) promovarea sănătății reproducerii și a planificării familiale;

 • c) promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos;

 • d) educație și acțiuni direcționate pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos;

 • e) activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară;

 • f) activități medicale curative, la domiciliu, complementare asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

 • g) activități de consiliere medicală și socială;

 • h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a persoanei vârstnice;

 • i) activități de recuperare medicală.

Art.34. Mediatorul sanitar și asistentul medical comunitar desfășoară activitățile prevăzute de legislația în vigoare.

H) CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI EDUCAȚIE TIMPURIE CREȘE -PITEȘTI

A

Art.35. (1) Centrul de îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești este o instituție publică fără personalitate juridică, specializată în servicii cu caracter social, medical, educațional pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani.

 • (2) Misiunea Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere copiilor care frecventează creșa și de a dezvolta programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților acestora.

 • (3) Centrul de îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești are în subordine: Compartimentul Evaluare și Monitorizare Medicală și Socială și 11 creșe.

 • (4) Creșele din cadrul Centrului de îngrijire și Educație Timpurie funcționează ca centre cu program de lucru zilnic.

A

Art.36. Centrul de îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești are următoarele atribuții:

 • a) acordă servicii de îngrijire și supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani;

 • b) dezvoltă programe de educație timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani;

 • c) asigură supravegherea, menținerea stării de sănătate și de igienă a copiilor, acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

 • d) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

 • e) personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali, în vederea respectării interesului copilului;

 • f) asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor;

 • g) depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • h) asigură baza tehnico-materială necesară activităților de dezvoltare a deprinderilor și abilităților copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani;

A

Art.37, Centrul de îngrijire și Educație Timpurie Creșe - Pitești funcționează după propriul Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Pitești ca anexă la prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și care face parte i             acesta.