Hotărârea nr. 229/2017

HCL aprobare PT Colegiul Tehnic Armand Calinescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 28216/19.06.2017 al Direcției Tehnice;.

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.29158/2017, nr. 29159/2017, nr. 29160/2017, nr.29161/2017 și nr. 29162/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 din H.G.R. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, precum și ale art. 15, alin. (1), lit. b) din H.G.R. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico-economică aferentă fazei PT pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armând Călinescu” din municipiul Pitești, cu o valoare totală estimată, conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției, de 29.021.839,00 lei, inclusiv T.V.A., conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate de la bugetul local și fonduri nerambursabile.

Art.2. Proiectul Tehnic, prevăzut la art. 1, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 229 din 29.06.2017

Anexa nr. 1 la HCL nr..*?-? $OG.

Devizul general al obiectivului de investiții                                                 '

REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC ARMAND CALINESCU - P.T.

1 euro (curs BCR 05.12.2016) = 4,5125

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fara TVA)

TVA

19%

Valoarea (cuTVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

75,663

16,767

14,376

90,039

19,953

1.3.7

PROTECȚIA MEDIULUI

75,663

16,767

14,376

90,039

19,953

1.3.7.1

Amenajare spațiu verde

75,663

16,767

14,376

90,039

19,953

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 1

75,663

16,767

14,376

90,039

19,953

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

535,340

118,635

101,715

637,055

141,176

2.6

UTILITATI

535,340

118,635

101,715

637,055

141,176

2.6.1

Transport agent termic de la CT la corpurile CI si C2

125,643

27,843

23,872

149,515

33,134

2.6.2

Canalizare pluviala

59,736

13,238

11,350

71,086

15,753

2.6.3

Terasamente canalizare pluviala

25,588

5,670

4,862

30,450

6,748

2.6.4

Branșament apa 110x4"

38,594

8,553

7,333

45,927

10,178

2.6.5

Terasamente branșament apa

33,375

7,396

6,341

39,716

8,801

2.6.6

Canalizare menajera

124,760

27,648

23,704

148,464

32,901

2.6.7

Terasamente canalizare menajera

11,585

2,567

2,201

13,786

3,055

2.6.8

Alimentare curenti slabi

63,999

14,183

12,160

76,159

16,877

2.6.9

Branșament apa 50X11/2 *

16,206

3,591

3,079

19,285

4,274

2.6.10

Rețea de alimentare cu apa rece corp CI si C2*

8,761

1,941

1,665

10,426

2,310

2.6.11

Rețea alimentare cu apa calda corp CI si C2 *

12,043

2,669

2,288

14,331

3,176

2.6.12

Instalație exterioara de gaze naturale*

15,050

3,335

2,860

17,910

3,969

TOTAL CAPITOLUL 2

535,340

118,635

101,715

637,055

141,176

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,000

0,665

0,570

3,570

0,791

3.1.1

Studii de teren

3,000

0,665

0,570

3,570

0,791

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.3

Alte studii specifice

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații -(inclusv studii de soluție pentru obținere avize branșament energie electrica, gaze naturale, apa si canalizare)

37,828

8,383

7,187

45,015

9,976

3.3

Expertiză tehnică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

35,000

7,756

6,650

41,650

9,230

3.5

Proiectare

202,651

44,909

38,504

241,155

53,441

3.5.1

Temă de proiectare - proiect tehnic inițial si documentație DALI inițial

124,821

27,661

23,716

148,537

32,917

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

45,500

10,083

8,645

54,145

11,999

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

6,500

1,440

1,235

7,735

1,714

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,500

0,554

0,475

2,975

0,659

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

23,330

5,170

4,433

27,763

6,152

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

40,000

8,864

7,600

47,600

10,548

3.7

Consultanță

278,020

61,611

52,824

330,844

73,317

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții -scrierea cererii de finanțare

27,403

6,073

5,207

32,610

7,226


3,7,2

2.plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investiției sau administrarea contractului de execuție

190,617

’         42,242

1       36,217

'       226,834

1        50,268

3.7.2

Auditul finaciar

60,000

13,296

ll,40C

1        71,40C

l         15,823

3.8

Asistență tehnică

135,329

29,990

25,713

161,042

35,688

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

12,500

2,770

2,375

14,875

3,296

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

10,000

2,216

1,900

11,900

2,637

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

2,500

0,554

0,475

2,975

0,659

3.8.2

Dirigenție de șantier

122,829

27,220

23,338

146,167

32,391

TOTAL CAPITOLUL 3

731,828

162,178

139,047

870,875

192,992

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

15.115,289

3.349,649

2.871,905

17.987,194

3.986,082

4.1.1

CORP CI

9.007,219

1.996,060

1.711,372

10.718,591

2.375,311

4.1.2

CORPC2

2.668,977

591,463

507,106

3.176,083

703,841

4.1.3

CORPC3

586,546

129,982

111,444

697,990

154,679

4.1.4

SCĂRI PSI

871,160

193,055

165,520

1.036,680

229,735

4.1.5

AMENAJARI EXTERIOARE

1.981,387

439,089

376,464

2.357,851

522,515

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

102,859

22,794

19,543

122,402

27,125

4.2.1

CORP CI

5,688

1,260

1,081

6,769

1,500

4.2.1.27

INSTALAȚII SANITARE - Montaj utilaje si echipamente*

0,380

0,084

0,072

0,452

0,100

4.2.1.36

Montaj utilaje si echipamente instalații VRV*

5,308

1,176

1,009

6,317

1,400

4.2,2

CORPC2

81,456

18,051

15,477

96,933

21,481

4.2.2.17

Montaj utilaje si echipamente instalații termice si VRV si electrice

81,456

18,051

15,477

96,933

21,481

4.2.3

CORPC3

13,207

2,927

2,509

15,716

3,483

4.2.3.11

INSTALAȚII TERMICE - Montaj utilaje si echipamente in CT*

3,768

0,835

0,716

4,484

0,994

4.2.3.14

INSTALAȚII SANITARE - Montaj utilaje si echipamente*

9,439

2,092

1,793

11,232

2,489

4.2,5

AMENAJARI EXTERIOARE

1,651

0,366

0,314

1,965

0,435

4.2.5.14

INSTALAȚII SANITARE - Montaj utilaje si echipamente Bazin incendiu*

1,651

0,366

0,314

1,965

0,435

4.2.6

UTILITATI

0,857

0,190

0,163

1,020

0,226

4.2.6.13

Montaj utilaje si echipamente tehnologice inst. gaze naturale*

0,857

0,190

0,163

1,020

0,226

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.010,307

445,497

381,958

2.392,266

530,142

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5

Dotări

4.252,030

942,278

807,886

5.059,916

1.121,311

4.6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOLUL 4

21.480,485

4.760,218

4.081,292

25.561,777

5.664,660

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

131,578

29,159

25,000

156,578

34,699

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

131,578

29,159

25,000

156,578

34,699

5.1.1.8

ORGANIZARE DE ȘANTIER

131,578

29,159

25,000

156,578

34,699

5.1.1.8.1

Lucrări construcții

131,578

29,159

25,000

156,578

34,699

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

209,094

46,337

0,000

209,094

46,337

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

79,804

17,685

0,000

79,804

17,685

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15,961

3,537

0,000

15,961

3,537

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

79,804

17,685

0,000

79,804

17,685

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

33,526

7,430

0,000

33,526

7,430

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (5,67%)

1.253,496

277,783

238,164

1.491,661

330,562

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,000

0,886

0,760

4,760

1,055

TOTAL CAPITOLUL 5

1.598,169

354,165

263,924

1.862,093

412,652

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2

Probe tehnologice și teste

0,000

0,000

0,000

0,000

/«Ooo.

TOTAL CAPITOLUL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

               TOTAL GENERAL:

24.421,485

5.411,963

4.600,354

29.021,839

AS-wg-

1.3,1.4, 2, 3.8,4.1,4.2, 5.1.1)

16.096,058

3.566,993

3.058,251

19.154,309

tel/fax 0248.282.131, email office@modvestconstruct.ro

www.modvestconstruct.ro


CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC ”ARMAND CALINESCU”

AMPLASAMENT

• BULEVARDUL I.C. BRATIANU NR. 44, MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ CF 95733, nr. cadastral 95733

TITULARUL INVESTIȚIEI

• MUNICIPIUL PITEȘTI

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI « MUNICIPIUL PITEȘTI

1.5.ELABORATORUL PROIECTULUI

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Suprafața totala teren din acte = 5.812 m2

VECINĂTĂȚILE PROPRIETĂȚII SUNT:

NORD: Domeniu public - nr. Cadastral 86461 EST: Domeniu public - nr. Cadastral 88270 SUD: Domeniu public - nr. Cadastral 89408 VEST: Domeniu public - nr. Cadastral 89431

Accesul carosabil se face dinspre latura de Vest a amplasamentului (Bulevardul I.C. Bratianu); accesul pietonal se face atât pe latura de Vest (Bulevardul I.C. Bratianu), cât și pe latura de Nord a amplasamentului (Calea București)INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI CONFORM DEVIZULUI GENERAL FARA TVA IN PRETURI MARTIE 2017:24421485 LEI

DIN CARE C+M:16096058 LEI

- procentul de ocupare a terenului (P.O.T.):             „„ '

______________________________________________POT:=--—

P.O.T . EXISTENT = 40,50 %, P.O.T. PROPUS = 41,40 % ST

• -coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T):    cut:= —

ST

C.U.T. EXISTENT = 1,11 ; C.U.T. PROPUS =1,13 • - inaltimea construcțiilor:

CONSTRUCȚIE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME: -C1: D+P+2E

-C2: S+P+1E -C3: P

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

-C1: 16,90 m

-C2: 9,00 m

-C3: 5,37 m

• -dimensiunile construcțiilor:

Suprafață construită CLĂDIRE EXISTENTĂ - C1: 1335,14 mp

 • - C2: 847,00 mp _ - C3: 134,45 mp

Suprafață desfășurată CLĂDIRE EXISTENTĂ - C1: 4464,92 mp -C2: 1765,84 mp -C3: 134,45 mp Suprafață construită CLĂDIRE PROPUSĂ - C1: 1335,14 mp

 • - C2: 948,49 mp

 • - C3: 134,45 mp Suprafață desfășurată CLĂDIRE PROPUSĂ - C1: 4464,92 mp

 • - C2: 1927,24 mp -C3: 134,45 mp

Suprafață construită TOTALĂ = 2418,08 mp Suprafață desfășurată TOTALĂ = 6526,61 mp
- volum:

Corp C1-D + P + 2E

Corp C2-S + P+1E

Corp C3-P

VOLUM TOTAL

17 258,27 m3

7 850,78 m3

625,35 m3

25 734,40 m3


DURATA DE EXECUȚIE DE 23 DE LUNI.
DESCRIEREA INVESTIȚIEI REABILITARE SI MODERNIZARE COLEGIUL TEHNIC ”ARMAND CALINESCU”

în cadrul acestui proiect, se propune reabilitarea Colegiului tehnic „Armând Calinescu” constând în:

termoizolarea construcțiilor existente utilizând sistem cu vata minerala bazaltica ; reabilitarea și modernizarea spatiilor interioare (recompartimentari, refacere finisaje) refacere instalații electrice, termice, sanitare și de incendiu, introducerea unui sistem de climatizare performant in cadrul corpului C1 si C2 inlocuirea invelitorii la corpul C1 si parțial C3 cu invelitoare din țigla metalica cu strat de granule minerale;

inlocuirea straturilor terasei necirculabile la corpul C2;

înlocuirea tamplăriei exterioare existente, cu tâmplărie din lemn stratificat și tâmplărie din PVC cu eficientă energetică mai mare decât cea existenta;

termoizolarea planșeului către pod cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 10 cm; înlocuirea elementelor deteriorate din cadrul structurii de lemn a șarpantei;

termoizolarea pardoselii peste sol și peste demisol și refacerea pardoselilor uzate (polistiren extrudat cu grosime de 5 cm - în holuri și grosimea de 8 cm - în sălile de clasă);

crearea unei rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati, montarea a doua ser-voscari pentru deplasarea acestora pe verticala;

amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati;

realizarea lucrărilor de consolidare și de eliminare a infiltrațiilor de apa;

se va aplica hidroizolatie elastica la interiorul demisolului Corpului C1 ( pereți) iar pe placa suport a pardoselii se va turna o sapa cu aditiv hidroizolant;

eficientizarea consumului de energie si producerea acesteia din surse regenerabile prin amplasarea de panouri fotovoltaice si panouri solare pentru preparare apa calda menajera

dezafectarea camerei CT existente si amenajarea si echiparea unei noi camere pentru Centrala termica (cu utilizare de cazane eficiente energetic, in condensatie) in zona corpului C3;

amenajarea unei camere pentru acumulatori, pentru sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile;

lucrări pentru conformarea clădirilor la cerințele ISU, respectiv prevederea de hid-ranti interiori si exteriori, instalație de detecție incendiu si instalație de iluminat de siguranța.

pentru respectarea fluxurilor de evacuare cerute prin Normativul P-118/99, se vor propune 4 scări metalice de evacuare, două scări la corpul C1 (ax 11-19) și două scări la corpul C2.

Se vor realiza lucrări de sistematizare exterioara si de înlocuire a rețelei de canalizare menajera si pluviala exterioara si se vor amplasa rigole care sa dirijeze apele meteorice spre canalizarea publica. Se va evita in acest fel inundarea subsolului mai ales in C1.


Se vor realiza lucrări de montare de instalații de curenti slabi, sonorizare, monitorizare video atat pentru perioada desfășurării examenufui d cat si in restul timpului,control acces si prevenire efracție si rețea de vo

Vq


www.modvestconstruct.ro          PROIECTARE, CONSULTANȚĂ Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ • CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE Șl AGRICOLE

existente nu acopera cerințele unei buneîunctionari a obiectivului iar modul de amplasare imprima un aspect inestetic ansamblului

Pentru a acoperi programa școlara si cerințele unui invatamant la standardele actuale este necesara achzitionarea de mobilier școlar si dotări si pentru întreaga unitate de invatamant. Este necesara aparatura pentru laboratoarele de informatica, fizica, biologie, chimie, comerț, textil, electro-mecanic, limbi străine pentru atragerea elevilor, stimularea interesului educațional si in final la creșterea performantelor școlare.

Mobilarea corpurilor de clădire C1 si C2

Se va reface structura Corpului C3 (Tronson 1, Tronson 2) prin dispunerea unui sistem spațial de cadre din beton armat format din stâlpi cu secțiunea 30x30cm, grinzi cu secțiunea 25x45cm, fara planseu care sa preia toate încărcările aferente acestei zone. Pereții din zidărie ramași vor fi camasuiti cu plase si torcret de ciment si vor fi încadrați ca panouri de închidere din zidărie. Tronsonului 2 i se va înlocui șarpanta cu șarpanta din lemn iar inveli-toarea cu țigla metalica. Se vor anvelopa corpurile ansamblului cu vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm si izolarea soclului perimetral cu vată minerală bazaltică cu grosimea de 10 cm.

Se vor executa lucrări de reamenajare a aleilor, tinandu-se seama de rețeaua de alei nou propusa. Aleile de beton se vor repara si se va aplica un strat de îmbrăcăminte asfaltica in grosime de 5 cm.

Spatiile verzi se vor amenaja prin curățirea terenului existent sau a umpluturilor de resturi de materiale de construcții, o sapare manuala pe minim 30cm după care se va așterne un strat de min. 20cm de pamant vegetal. Spatiile verzi se vor insamanta cu gazon.In curtea liceului se vor monta banei si coșuri de gunoi, intr-o concepție unitara, in concordanta cu stilul amenajării propuse. Băncile vor fi realizate din lemn si postament din beton armat, iar coșurile de gunoi vor fi placate cu lemn.

Deșeurile menajere se vor depozita pe categorii, in pubele așezate pe o platforma special amenajata in curtea interioara, in imediata vecinătate a accesului carosabil auto. Platforma betonata va fi împrejmuita cu gard din plasa metalica, cu o poarta de acces si va depozita un număr de 4 europubele de 240 I fiecare.

In fata corpului C1 (pe latura dinspre strada Calea București) se vor monta minim 3 stâlpi tip catarg, cu inaltime minima la steag de 7 m, cu fundație comuna din beton armat;

La intrarea principala - accesul din strada Calea București va fi prevăzut un element de semnalizare - TOTEM cu dimensiunile I = 45 cm, L = 125 cm si h = 400 cm. Totemul va fi amplasat pe un soclu de beton placat cu piatra cu dimensiunile I = 60 cm, L = 180 cm si h = 20 cm.

La corpul C1 se vor realiza lucrări de consolidare a pereților structurali de zidărie. Aceste lucrări constau in camasuirea cu fibra de sticla si mortar bicomponent a unor elemente iar pentru altele optandu-se pentru camasuirea cu plase de armatura si torcret de ciment. La corpul C3 se va înlocui structura de rezistenta existenta formata din pereți de zidărie portanta neconfinata cu un sistem structural format din cadre de beton armat.

Refacerea împrejmuirii si Pe latura dinspre Calea București se propun următoarele: --finisaj tencuiala decorativa;

-accesul pietonal pe teren va fi prevăzut cu o poarta batanta formata dintr-un cadru metalic din țeava rectangulara;

-finisarea zonei de soclu cu tencuiala decorativa, atat la interior, cat si la exterior;

-inaltimea finala a gardului va fi de 155 cm.

Pe celelalte laturi ale terenului studiat se propune o împrejmuire formata din stâlpi din țeava rectangulara de 40x60 mm amplasați la o distanta de 2,5 m si panouri din plasa bordurată cu dimensiunea 1,2x2,5 m; soclu din beton armat de 25 cm. Inaltimea totala a gardului va fi de 1,55 m.

 • - montare instalație de monitorizare si evacuarea a hidrogenului din camera de baterii cu echipamente antiex

 • - montarea unei instalații eficiente de tip VRV cu funcționare in detenta directa cu agent frigorific R410A in corpurile C1 si C2

 • - înlocuirea tuturor circuitelor electrice cu cabluri cu întârziere la propagarea focului si cabluri rezistente la foc si a corpurilor de iluminat din corpuri fluorescente in corpuri tip led eficiente energetic

 • - montarea de tavane false in pe toate zonele corpurilor C1 si C2

 • - montare sistem de de detectare, semnalizare și avertizare incendiu avand ca scop supravegherea permanenta si eficienta a obiectivului si depistarea cat mai rapida si mai precisa a unui posibil incendiu. Obiectivul va fi prevăzut cu instalație de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu acoperire totala

 • - montarea de hidranti interiori si hidranti exteriori si executarea unei rezerze de incendiu cu capacitatea de de 182.2 m3.

 • - montarea unei instalații de control acces, si supraveghere video atat pentru utilizare curenta cat si speciala pentru perioada examenelor de bacalaureat

 • - modernizarea amfiteatrului si a sălii de festivități

 • - refacerea si dotarea sistemului de voce date , amenajarea unei camere pentru servere si dotarea claselor si laboratoarelor cu table inteligente

 • - înlocuirea tamplariei interioare

 • - reconditionarea ușilor monumentate exterioare metalice si de lemn