Hotărârea nr. 228/2017

HCL receptie CT 608 Trivale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor și la punerea în funcțiune pentru obiectivul ”Modernizare stație dedurizare aferentă C.T. 608 Trivale prin montarea unui rezervor tip Zanca CZ 5000 L”

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.26961/12.06.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.29158/2017, nr. 29159/2017, nr. 29160/2017, nr. 29161/2017 și nr. 29162/2017;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A nr.l007/2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6895/2017;

Având în vedere art. 36 alin. (2) lit. „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr. 409/2007 și H.G.R. nr. 896/2007 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat nr.9/13.09.2010, cu ulterioare;

modificările și completările


.215/2001,


în temeiul art. 45 alin.(l) din Legea administrației republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor și la punere        cțiune pentru

obiectivul „Modernizare stație dedurizare aferentă C.T. 608 Trivale prin montarea unui rezervor tip Zanca CZ 5000 L”, aprobate de comisiile de recepție din cadrul S.C. Termo Calor Confort S.A., potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Finanțarea obiectivului de investiții, prevăzut la alin. (1), s-a făcut din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice.

 • (3) Valoarea modernizării obiectivului menționat la alin.(l) este de 43.971,29 lei, fără T.V.A.

 • (4) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești.

Art.2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș.

Art.3. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, S.C. Termo Calor Confort S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului

Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iuliu-Radu BănicăPitești

Nr. 228 din 29.06.2017

/Anex<3 qcJ la


S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010,

CUI: R027374805/10.09.2010, contul IBAN nr: R012RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:R050BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517             ___________

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.4/-7 din^ .01,2017

Privind lucrarea :

Modernizare statie dedurizare CT 608 Trivale prin montare rezervor tip ZANCA CZ 5000 litri

 • 1. Lucrările au fost executate in baza referatului nr.356/17.01.2017 întocmit de Utica Iulian sector IV Termoficare si aprobat de conducerea SC TERMO CALOR CONFORT SA .

2 .Comisia de recepție si-a desfasurat activitatea in intervalul -.01.2017 fiind numita de Directorul General al SC TERMO CALOR CONFORT SA prin Decizia nr. 279/15.12.2016 si este formata din:

Nr. Numele si prenumele crt.

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.


Funcția


Calitatea


-Director General

-Economist Sef

-Sef Serviciu Achiziții Ac’-tiv, -Sef secție Producție Termof.

-Sef Birou Tehnic, Producție

-Sef Birou Financiar Contabilitate - Inginer Serviciul Achiziții Ad-tiv


Președinte Vicepreședinte Membru Membru Membru Membru Membru


 • 3. Au mai participat la recepție

Nr. Numele si prenumele        Calitatea

crt.

 • 1.                          Sef Atelier Termo Zona Nord

 • 2.                           Maistru Sector IV Trivale


 • 4. Constatările comisiei de recepție :

4.1 Din documentația scrisa si desenata, necesar a fi prezentata , au lipsit sau

sunt incomplete piesele cuprinse in lista- anexa nr. 1

__________NU ESTE CAZUL________________

4.2 Cantitatile de lucrări cuprinse in lista - anexa nr.__nu au fost executate

NU ESTE CAZUL

 • 5. Comisia de recepție , in urma constatărilor făcute, propune : ADMITEREA RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL

MODERNIZARE STATIE DEDURIZARE CT 608 TRIVALE PRIN MONTARE

REZERVORE REZERVOR TIP ZANCA CZ 5000 LITRI

 • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : LUCRĂRILE AU FOST EXECUTATE CONFORM NORMELOR IN VIGOARE /CERINȚELOR DIN REFERATUL NR.356/17.01.2017

 • 7. Comisia de recepție recomanda următoarele : RESPECTAREA__________

INSTRUCȚIUNILOR DE EXPLOATARE

 • 8. Prezentul proces- verbal conținând 2 file si 0 anexe, cu un total de__2

file , a fost încheiat astaziZ) .01.2017 la SC TERMO CALOR CONFORT exemplar.

COMISIA DE RECEPȚIE


•? OKECV


Nr. ctr. Numele si prenumele


Calitatea


1.


Președinte


2.


Vicepreședinte


3.


Membru


 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.


Membru

Membru

Membru

Membru


Asistenți la recepție :


1.

2.


Sef Atelier Termo Zona Nord

Maistru Sector IV TrivaleAnexcv nr 2_ Ja. R.C, L,nr,


S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010,

CUI: RO27374805/10.09.2010, contul 1BAN nr: R012RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. R072TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:R050BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. R023BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

Obiectivul de recepționat : MODERNIZARE STATIE DEDURIZARE AFERENTA CT 608 TRIVALE PRIN MONTARE REZERVOR TIP ZANCA CZ 5000 LITRI

Executant investiție :     S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A (montaj echipamente).

Concluzie:             SE ADMITE

PROCES -VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII IN FUNCȚIUNE

NrJ/3 din ^<01.2017

I. Date generale :

1.Comisia de recepție convocata la data de 01.2017 si-a desfasurat activitatea in intervalul : ora 10-12 din data de^f .01.2017

II. Constatări :

In urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice si a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

1. Documentația tehnico-economica prevăzută in Regulamentul de efectuare a recepției punerii in funcțiune a obiectivelor de reparații a fost prezentata integral comisiei:

NU ESTE CAZUL

 • 2. In perioada : 01.2017 , a fost montat rezervorul tip ZANCA CZ 5000 litri in cadrul stației de dedurizare la CT 608 Trivale .

 • 3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul : REZERVORUL TIP ZANCA 5000 LITRI MONTAT LA STATIA DE DEDURIZARE DIN CADRUL Centralei Termice 608 TRIVALE FUNCȚIONEAZĂ CORECT SI NU AU FOST SESIZATDEFICIENTE.

 • 4. Valoarea lucrărilor si al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice , asa cum rezulta din documentele prezentate , este de : NU ESTE CAZUL________________________

 • 5. Valoarea de modernizare ce va fi adaugata fondului fix statiei de dedurizare (cod 2202183) este de 43971,29 lei:

  71,29 lei fara- valoare echipament rezervor 5000 litri (proprietate Primăria gj TVA;