Hotărârea nr. 220/2017

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor publice

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 28259/2017 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.29158/2017, nr.29159/2017, nr.29160/2017, nr.29161/2017 și nr.29162/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației ice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioar

HOTĂRĂȘTE:


âciH/itățiior

'upă cum


Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 urmează:

  • a) în sensul suplimentării cu suma de 17,06 mii lei la capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 42,90 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 14 „Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 1 mie lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 50 „Alte venituri din prestări de servicii si alte activități”;

9                                         9      '

  • d) în sensul suplimentării cu suma de 1 mie lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 50 „Alte venituri”;

  • e) în sensul suplimentării cu suma de 27 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 se rectifică, după cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 61,96 mii lei la capitolul 65.10 /\                                                                              A

„învățământ14, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 42,90 mii lei, subcapitolul 04

A                                                                                         /\

„învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 6,50 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 12,56 mii lei.

b) în sensul suplimentării cu suma de 27 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr.72/2017 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017, H.C.L. nr.73/2017 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2017 și H.C.L. nr.80/2017 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2017 se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pitești

Nr. 220 din 29.06.2017

Anexa

la Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 29.06.2017

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Negru-Vodă” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

2,50

2,50

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

2,00

2,00

Alte venituri

36.10

50

0,50

0,50

Cheltuieli - Total, din care:

2,50

2,50

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

2,50

2,50

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Marin Preda” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

42,90

42,90

Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine

33.10

14

42,90

42,90

Cheltuieli - Total, din care:

42,90

42,90

Hrană

65.10

03

01

20

20.03

42,90

42,90

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program

2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

11

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

1

1

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

50

1

1

Cheltuieli - Total, din care:

o M

.X 1

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01 /

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

----V-*-

Program 2017

<ain care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

27

27

Donații și sponsorizări

37.10

01

27

27

Cheltuieli - Total, din care:

27

27

Bunuri și servicii

67.10

03

30

20

20.30

27

27

Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Nicolae Simonide” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

3

3

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

3

3

Cheltuieli - Total, din care:

3

3

Bunuri și servicii

65.10

04

01

20

20.01

3

3

Rectificarea bugetului Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

0,50

0,50

Alte venituri

36.10

50

0,50

0,50

Cheltuieli - Total, din care:

0,50

0,50

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.02

0,50

0,50

Rectificarea bugetului Liceului Teoretic „Ion Barbu” Pitești pe anul 2017

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificația bugetară

Program 2017

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

II

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

12,06

12,06

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.10

05

30

12,06

12,06

Cheltuieli - Total, din care:

12,06

12,06

Bunuri și servicii

65.10

04

02

20

20.01

12,06

12,06