Hotărârea nr. 22/2017

HCL privind numirea reprezentantului CL in comisia de evaluare-la SC. Sf.Mucenita

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.792/09.01.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3058/2017, nr.3059/2017, nr.3060/2017, nr.3061/2017 și nr.3063/2017;

  • - Adresa nr.1456/20.12.2016 a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 58973/21.12.2016;

Văzând prevederile art.61 alin. (7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.ll alin.(l) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Matei Ion, în calitate de reprezentant al consiliului local în comisia de evaluare și asigurare a calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești, cu sediul în strada Transilvaniei, nr.6.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” din municipiul Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr.22 din 26.01.2017