Hotărârea nr. 209/2017

HCL privind modificarea HCL nr. 125-2016 privind schimba

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 125/29.09.2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil-teren, situat în Pitești, Str.Independenței nr.20

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.24446/24.05.2017 al Direcției de Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.24761/2017, nr. 24765/2017, nr. 24766/2017, nr. 24769/2017 și nr. 24770/2017;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Art.l alin.(l) din H.C.L. nr. 125/29.09.2016 se modifică și se completează în sensul că, sintagma „în suprafață de 1156 mp”, se înlocuiește cu sintagma „în suprafață de 1098 mp”;

(2) Se înlocuiește anexa la H.C.L. nr. 125/29.09.2016 cu anexa la prezenta.

Art.II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 125/29.09.2016, sunt și rămân valabile.

Art.III. Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 209 din 25.05.2017

______________________________________țft          /V R, A?y

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

L          Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

89607

3846

Municipiul Pitești, str. Independentei nr.20

Cartea Funciara nr.

89607

Unitatea administrativ teritoriala (UAT)

Localitatea Pitești     intravilan

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare ( După dezlipire)

Nr. Cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

89607

3846

1CC

teren împrejmuit

2748

1CC

LOTUL 1

1098

1CC

LOTUL 2

Total

3846

3846

ing Semr Data:

Executant,

Balcan Constantin latura si stampila;

13.09.2016