Hotărârea nr. 208/2017

HCL privind modificarea HCL nr. 38-2017 privind organiza

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr.38/23.02.2017 privind organizarea „Simfoniei Lalelelor" - Ediția a 40-a

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești; -Raportul nr.24308/23.05.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.24761/2017, nr. 24765/2017, nr. 24766/2017, nr. 24769/2017 și nr. 24770/2017;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa la H.C.L. nr. 38/23.02.2017 - Deviz estimativ de cheltuieli pentru organizarea „Simfoniei Lalelelor”, ediția a 40-a, Capitolul „Alte cheltuieli”, după cum urmează:

  • a) poziția cu numărul 2 se diminuează cu suma de 50.000 lei;

  • b) poziția cu numărul 4 se suplimentează cu suma de 50.000 lei.

Art.IL Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 38/23.02.2017, sunt și rămân valabile.

Art.III. Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PRE              DINȚĂ,

nu


Contrasemnează:SECRETAR, Andrei-Cătăliit Călugăru

Pitești

Nr. 208 din 25.05.2017