Hotărârea nr. 206/2017

HCL privind modificarea HCL nr. 114-2012

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr.l 14/29.03.2012, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 23874/22.05.2017 al Direcției Administrație Publică Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.24761/2017, nr. 24765/2017, nr. 24766/2017, nr. 24769/2017 și nr. 24770/2017;

-Adresa nr.6259/21.04.2017 a Consiliului Județean Argeș, înregistrată sub nr.l8568/24.04.2017 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând și prevederile Legii nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H OTĂRĂȘTE:

Articol unic. în tot cuprinsul H.C.L. nr.l 14/29.03.2012, cu modificările și completările ulterioare, se schimbă titularul dreptului de administrare în sensul că se înlocuiește, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș cu Centrul Cultural Județean Argeș.

Direcția Administrație Publică Locală și Direcția Dezvoltare Locală, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora, precum și Consiliului Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


•INTE DE ȘEDINȚĂ, in Apofcfoliceanu


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătălih Călugăru

Pitești

Nr. 206 din 25.05.2017