Hotărârea nr. 203/2017

HCL privind informarea publicului privind PUD teren situ

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind informarea publicului privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Sfânta Vineri nr. 48 în vederea construirii „Clădire locuințe colective P+4E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 23 275 din 18.05.2017 al Arhitectului Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23468/2017,   nr.23471/2017,   nr.23475/2017,   nr.23477/2017 și

nr.23481/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (6) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 175/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Sfânta Vineri nr. 48 în vederea construirii „Clădire locuințe colective P+4E”;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Raportul de informare a publicului pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Sfânta Vineri nr.48, în vederea construirii “Clădire locuințe colective P+4E”, parte a documentației de urbanism aprobate prin HCL nr. 175/2017.

Art.2. Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor

aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și solicitantei SC EFI Inginerie și Dezvoltare SRL, cu sediul în orașul Ștefanești strada Cavalerului nr. 26A, reprezentată de domnul                            de către

Secretarul Municipiului Pitești


Ț^PE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cătă Călugării


Pitești

Nr. 203 din 25.05.2017