Hotărârea nr. 202/2017

HCL privind aprobarea Raportului de informare a publicul

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de informare a publicului, pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Cuza Vodă nr. 49A, pentru construire „Ansamblu locuințe colective: clădire D+P+7E și clădire P+10E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 23 274 din 18.05.2017 al Arhitectului Șef;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23468 /2017, nr. 23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (6) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 174/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Cuza Vodă nr. 49A, pentru construire „Ansamblu locuințe colective: clădire D+P+7E și clădire P+10E”.

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Raportul de informare a publicului pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Cuza Vodă nr. 49A, pentru construire “Ansamblu locuințe colective: clădire D+P+7E și clădire P+10E”, parte a