Hotărârea nr. 20/2017

HCL privind aprobarea SF -Sala Polivalenta Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„Sală Polivalentă municipiul Pitești ” - din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.2957/19.01.2017 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.3058/2017, nr.3059/2017, nr.3060/2017, nr.3061/2017 și nr.3063/2017;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.853/19.01.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2945/19.01.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sală Polivalentă municipiul Pitești”^ cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției, de 45.810.543 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local, iar investiția va fi multianuală.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 1 se arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr.20 din 26.01.2017