Hotărârea nr. 194/2017

HCL privind transmiterea unor bunuri in administrarea Pol Loc a Mun Pitesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri în administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești

9

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.22713/17.05.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.23468/2017, nr. 23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

- Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr.3420/10.05.2017, înregistrată


la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21531/10.05.2017;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

A

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă înscrierea unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Pitești și transmiterea lor în administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești.

(2) Datele de identificare ale bunurilor menționate la alin.(l) sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 194 din 25.05.2017


Lista privind înscrierea unor bunuri în domeniul privat al Municipiului Pitești și transmiterea lor în administrarea Poliției Locale a Municipiului Pitești

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Valoare inventar (lei)

Nr. inventar

1

Cabina paza 2000/1500

3250

101

2

Cabina paza 2000/1500

3250

102

2

Cabina paza 2000/1500

3250

103

TOTAL

9750