Hotărârea nr. 190/2017

HCL privind Procedura de debransare de la sistemul cu en

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.22227/15.05.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23468 /2017, nr.23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

 • - Adresa nr.2867/11.05.2017 a S.C. Termo Calor Confort S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21947/12.05.2017;

Văzând și prevederile art.36 alin.(2) lit.”c” și alin.(6) lit.”a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, ale Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.24-I/2012 privind aprobarea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Pitești;

In temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Procedura privind debranșarea/deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică din municipiul Pitești, în perioada iunie-septembrie a anului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri de către asociațiile de proprietari/locatari poate atrage răspunderea contravențională în condițiile Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Art.3 S.C. Termo Calor Confort S.A. va lua toate măsurile organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Tehnice, Direcției Economice, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș, Asociațiilor de proprietari/locatari din Municipiul Pitești, Federației Asociațiilor de Proprietari și Locatari Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Hotărârea se publică în “Informația Piteștenilor”.


Ț)E ȘEDINȚĂ,Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Cățmin Călugăru

Pitești

Nr. 190 din 25.05.2017


i^5\Q5


PROCEDURA PRIVIND DEBRANȘAREA/ DECONECTAREA DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL PITEȘTI ÎN PERIOADA IUNIE-SEPTEMBRIE A ANULUI

 • 1. Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și apă caldă menajeră a unui utilizator tip condominiu (bloc, scară, etc.) se face numai de către S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. în următoarele condiții cumulative:

 • a) acordul scris al asociației de proprietari exprimat prin hotărârea adunării generale;

 • b) anunțarea operatorului S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A. și a autorității publice locale (Primăria Municipiului Pitești) cu 30 zile înainte de debranșare. Anunțul se va face în scris (anexa nr.7) iar operatorul și autoritatea locală vor emite avizul de confirmare și o înștiințare cuprinzând valoarea estimată a devizului lucrării și data efectuării operațiunii de debranșare;

 • c) condominiul să nu fie în zonă unitară de încălzire stabilită prin hotărâre de consiliu local;

 • d) plata la zi a facturilor pentru energie termică și eventuale majorări emise de către S.C. Termo Calor Confort S.A.

 • 2.  Debranșarea unui utilizator de energie termică , altul decât cel de tip condominiu.

 • a) Se realizează în baza art.30 din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, cu anunțarea S.C. Termo Calor Confort S.A. cu cel puțin 30 de zile înainte de a se intenționa debranșarea (anexa nr.8);

 • b) Debranșarea se execută de către S.C. Termo Calor Confort S.A. cu respectarea strictă a legii, iar cheltuielile ocazionate cu debranșarea revin utilizatorului.

 • c) Este interzisă dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de încălzire ori a coloanelor de aerisire din cadrul condominiului, acestea fiind proprietate comună (indiviză).

 • 3.  Deconectările individuale ale spațiilor de locuit (apartamente) sau spatii cu altă destinație situate în imobile de locuit de tip bloc-condominii racordate la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) sunt interzise în următoarele situații:

 • a) în acele condominii aflate în zonele unitare de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit ca încălzirea să se realizeze exclusiv în sistem centralizat; (Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare și art.250, lit.a) din Ordinul Președintelui ANRSC nr.91/2007 privind aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică);

 • b) în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare; (art.249 din Ordinul Președintelui ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică);

 • c) când se intenționează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului cu destinație de locuință si nu sunt montate repartitoare de costuri.(art.251, lit.a) din Ordin ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea

Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică);

 • d) fără asigurarea încălzirii spațiului cu destinație de locuință sau altă destinație, cujd sursă alternativă de producere a energiei termice; (art.52, alin.(3) din HG 1588/2007 pentru aproba              Metodologice de


  aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațjfo^.e/pmopriețari'și

  //    /     ■?. I \'

  din Ordin ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului p.iibllp.ffe ^fi/peijifer termică);                                                               "               &


.251, lit.b) cu energie

 • e) la deconectare și ulterior deconectării este interzisă modificarea instalației interioară de încălzire a condominiului care deservește alți consumatori branșați la sistemul centralizat de furnizare a energie termice (coloane verticale, instalații de aerisire, conducte și colectoare de distribuție etc.) .

3.1. Deconectarea unui consumator (spațiu de locuit sau spațiu cu altă destinație) dintr-un condominiu se realizează atât pe apă caldă de consum cât și pe încălzire și se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative conform prevederilor legale:

 • a) acordul vecinilor de apartament atât pe orizontală cât și pe verticală, exprimat prin declarații autentice confirmate de reprezentantul legal al asociației de proprietari (președinte) conform Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, art.30 alin.(2) pct.a), prin care proprietarii vecini cu solicitantul își dau respectivul acord în deplină cunoștință de efectele negative pe care le va avea deconectarea acestuia. De asemenea, vecinii vor declara pe propria răspundere că dețin calitatea de proprietar al apartamentului învecinat cu apartamentul ce urmează a fi debranșat. Necesitatea obținerii acordului vecinilor direct afectați este întărită de Decizia Curții Constituționale nr.740/20.09.2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.30 alin(2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006;

 • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale (se va anexa hotărârea adunării generale);

 • c) adeverință din partea asociației care să ateste că solicitantul deconectării a plătit la zi sumele datorate pentru energia termică conform facturilor emise de către furnizor ( în cazul în care sunt încheiate convenții individuale de facturare este necesară o adeverință din partea S.C. Termo Calor Confort S.A. care să ateste că solicitantul deconectării a plătit la zi facturile datorate pentru energia termică precum și din partea asociației că acesta a plătit sumele datorate către asociație înainte de emiterea facturilor individuale);

 • d) referat tehnic emis de S.C. Termo Calor Confort S.A. discutat și însușit în adunarea generală a asociației;

 • e) documentația de reconsiderare a instalației de încălzire si preparare apă caldă de consum din condominiu elaborată de o firmă specializată și aprobată de furnizor (S.C. Termo Calor Confort S.A.);

 • 4. Etapele procedurii de deconectare sunt:

 • a) Solicitantul verifică dacă condominiul din care face parte spațiul pe care îl deține (de locuit sau cu altă destinație) este în zona unitară de încălzire (informații pe site-ul www.termopitești.ro sau www.primariapitesti.ro și la punctele termice următoare: 907, 404, 510, 602, 802, 1006) și solicită de la asociație și de la S.C. Termo Calor Confort S.A. adeverințe prin care se atestă plata integrală a energiei termice;

 • b) Solicitantul (proprietar) care intenționează să renunțe la SACET (sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) formulează o cerere către președintele asociației prin care solicită deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Cererea va fi însoțită de declarații de aprobare ale vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală (anexa nr.l și anexa nr.la), precum și de adeverințe de la

asociație și de la Termo Calor Confort S.A. că este cu plata la zi;

cu agent termic

.C. Termo

odificării


 • c) După primirea și analizarea cererii de deconectare de la sistemul centralizat de alyjo (căldură și apă caldă de consum), președintele asociației transmite o adresă (anexa nr^ cătfe-operelor Calor Confort S.A.) prin care solicită emiterea referatului tehnic (anexa nr.6) în instalației respective;


  și/.^naliza în

  tării de la


 • d) Referatul tehnic (care va fi semnat și stampilat de președintele asociațidț) adunarea generală a asociației de proprietari unde se vor discuta probleme referitoare^^fdțjeie ddț SACET și măsurile ce trebuie luate pentru funcționarea în condiții optime a instalației termice â^BÎOcului;

 • e) Asociația de proprietari stabilește în cadrul Adunării Generale următoarele:

 • •   situația centralizatoare pe bloc/scară cu apartamentele branșate/deconectate, ce va fi transmisă furnizorului până la data de 16 august a anului, care va cuprinde:

 •  nr. apartamente care rămân branșate la SACET_____(lcam___2cam___3cam_ 4cam

 •  nr. apartamente deconectate de la SACET până la 01 mai a anului ___________(lcam____2cam____

3cam____4cam

 •  nr. apartamente ce se deconectează de la SACET până la 16 august a anului___________(lcam____

2cam____3cam____4cam

 • •   întocmirea documentației tehnice de reconsiderare a instalației de încălzire si preparare apă caldă de consum de către o firmă specializată , cu respectarea prevederilor legale;

 • •   realizarea efectivă a lucrărilor prevăzute de această documentație.

în scopul evitării unor cheltuieli suplimentare, întocmirea documentației de reconsiderare a instalației termice si lucrările prevăzute în documentație se fac o singură dată pentru toate apartamentele care rămân branșate la SACET.

 • f) Pe baza hotărârii adunării generale menționate mai sus, conducerea asociației emite acordul pentru debranșare (Anexa 3);

 • g) Documentația de reconsiderare a instalațiilor termice din condominiu se întocmește și se prezintă cu respectarea următoarelor condiții:

 • >  va fi întocmită astfel încât după executarea lucrărilor ce se impun la instalațiile de încălzire și apă caldă de consum să nu se mărească consumurile specifice de energie termică pentru apartamentele rămase branșate la SACET ( altfel spus sa nu se plătească mai mult) față de cele din proiectul inițial al blocului;

 • >  va fi verificată în mod obligatoriu de un verificator atestat MLPAT;

 • h) documentația de reconsiderare a instalațiilor termice din condominiu, precum si Hotărârea Adunării Generale menționată mai sus, vor fi prezentate la S.C. Termo Calor Confort S.A. odată cu formularele necesare deconectării de la SACET (anexa nr.l, anexa nr.la, anexa nr.2,anexa nr.3, anexa nr.4) - solicitantul nu mai prezintă proiectul privind debranșarea corpurilor de încălzire aferente spațiului de locuit sau cu altă destinație pentru care se solicită deconectarea.

 • i) în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, S.C. Termo Calor Confort S.A. va emite o adresă către solicitant (anexa nr.5) prin care se comunică răspunsul comisiei de avizare a documentației și o înștiințare cuprinzând valoarea estimată a devizului lucrării și data efectuării operațiunii de deconectare. Deconectarea/debranșarea se efectuează numai de către operator, S.C. Termo Calor Confort S.A., în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la achitarea devizului lucrării.

 • j) Execuția lucrărilor de reconsiderare a instalației de alimentare cu energie termică a condominiului se efectuează în mod obligatoriu până la data de 01 octombrie a anului.

 • k) Cheltuielile de deconectare vor fi suportate de solicitant (50 lei/calorifer inclusiv TVA), iar cheltuielile in condominiu

  privind modificarea instalației în conformitate cu documentația de reconsiderare a instalații vor fi suportate de asociația de proprietari. Tariful pentru deconectare (emiter documentație, întocmire proces-verbal de debranșare/deconectare, consultanță t Calor Confort S.A. este de 200 lei, inclusiv TVA.

  I) După finalizarea lucrării de deconectare de către S.C. Termo Calor Conanaliză

sursei alternative de încălzire, solicitantul se va prezenta la sediul S.C. Termo Calbfe^țBfQrt. S-A^în vederea  întocmiri procesului - verbal de deconectare/debranșare (care trebuie semnat și ștampilat de către asociația de proprietari, în trei exemplare: 1 exemplar va rămâne la proprietar, 1 exemplar la asociația de proprietari și 1 exemplar la sediul de sector al S.C. Termo Calor Confort S.A.), din care trebuie să rezulte: suprafața echivalentă termic rămasă după deconectare și sursa de încălzire, Procedura de debransare se consideră încheiată în momentul depunerii la S.C. Termo Calor Confort S.A. a unui exemplar din procesul - verbal de deconectare/debransare semnat si stampilat de asociația de proprietari.

Solicitările pentru deconectări individuale ale spațiilor de locuit (apartamente) sau spații cu altă destinație situate în imobile de locuit de tip bloc-condominii racordate la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică pot fi făcute cel târziu până la data de 16 august a anului.

Procedura s-a elaborat în conformitate cu:

Legea 325/2006-Legea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică;

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari H.G.1588/2007-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii Nr. 230/2007 ;

Ordinul 91/2007 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului cadru al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică;

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările si completările ulterioare.

HG.nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordați la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică.

HCL 24-I-privind aprobarea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Pitești.Domnule Președinte,

Subsemnatul.......................................................... domiciliat în ..... , str .....................................,

bl........., sc......., ap......,, membru al Asociației de proprietari .......................................... vă rog să

supuneți spre analiză și aprobare în cadrul adunării generale prezenta cerere prin care solicit deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a apartamentului situat in Oraș...............................................,Cartier..................... str................................... ,

bl................., sc......., nr.ap......., începând cu data de............................................................

în baza HG 1588/2007/ art.52, alin.(3) mă oblig să montez ca sursă alternativă de încălzire__________

Declar că am plătit tot debitul către asociație cu chitanța____________din data de___________și

debitul către S.C.Termo Calor Confort S.A.cu chitanța____________din data de___________

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea art.292 Cod penal că am luat la cunoștință și voi respecta Procedura de debranșare/deconectare de la SACET elaborată de S.C.Termo Calor Confort S.A., prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunale de utilități publice/modificată și completată O.U.G 13/2008, Legea 230/2007 si HG 1588/2007, H.G. 933/2004 și Ordinul 91/20.03.2007 al Președintelui A.N.R.S.C. si mă angajez să respect legislația în domeniu și hotărârile adunării generale ale asociației de proprietari/chiriași din care fac parte.

 • • Sunt de acord cu plata cotei părți ce-mi revine din valoarea eventualelor lucrări de echilibrare hidraulică, reconsiderare ansamblu instalații interioare si schimbare contor branșament.

 • •  Sunt de acord cu plata cotei părți ce-mi revine din cheltuielile aferente spatiilor si instalațiilor de folosința comuna pentru încălzire, conform referatului tehnic emis de operator

Anexez declarațiile vecinilor ale căror apartamente au pereți comuni cu apartamentul meu.

Acceptul proprietarilor apartamentelor care se învecinează cu apartamentul pentru care se solicită deconectarea care confirmă și faptul ca au luat la cunoștință de conținutul procedurii de deconectare și de efectele pe care le produce deconectarea in situația în care nu se respectă legislația și normativele de specialitate în vigoare :

Ap......proprietar(nume și prenume)............................................. semnătura...................

Ap......proprietar(nume și prenume).............................................


Ap......proprietar(nume și prenume).............................................

Ap......proprietar(nume și prenume).............................................

DATA..................


SEMNĂTURA......................

Domnului Președinte al Asociației de Proprietari

CARTIER______________________Oraș( comună)__________

BL__

SC____________

NR__________/_______

Declarație*),

Subsemnatul(a) ................................................................. fîul/fîica lui ............................. și al

............................posesor al C.I./B.I. seria ... , nr................, eliberat de ...................................., cod numeric personal .........................................., domiciliat în................................, strada........................Bl........, scara ......., ap.

.... declar că sunt de acord cu deconectarea vecinului meu ( cu montarea obligatorie a altei surse alternative de încălzire).................................................................cu care am cel puțin un perete comun și că

sunt proprietarul apartamentului nr......din Bl........scara.......strada......................................................Municipiul Pitești.

Precizez că mi-am însușit conținutul procedurii de debranșare/deconectare de la SACET elaborată de

S.C.Termo Calor Confort S.A. și că mă angajez să respect condițiile prevăzute în documentația de deconectare precum și altele în conformitate cu legislația și actele normative legale în vigoare și sunt în deplină cunoștință de efectele negative pe care le va avea deconectarea apartamentului deținut de vecinul meu .

Asociația de proprietari:

Confirmăm autenticitatea vecinilor și a semnăturilor acestora.

PREȘEDINTE

NUME............................

PRENUME......................

Semnătura și ștampila

Semnatarii acestui acord au luat la cunoștiință de consecințele privind falsul în declarații prevăzute în art.326 din Codul Penal.

*) Verificarea veridicității semnăturilor vecinilor precum și numărul acestora nu intră în atribuțiile S.C.Termo Calor Confort S.A., aceasta fiind sarcina exclusivă a Asociației de Proprietari, care o confirmă prin semnătură și ștampilă.

CARTIER.............................

BLOC...............

SCARA.............

NR........./..................


CĂTRE

S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.

STR.CALEA BUCUREȘTI, BL.U4

Având în vedere solicitarea d-lui/d-nei..............................................................................................

membru al Asociației .................................................Bl...............scara............ap.........de a se deconecta de la

sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, vă solicităm efectuarea unui referat tehnic de specialitate din care să reiasă efectele modificării instalației de alimentare cu agent termic. Referatul va fi supus dezbaterii adunării generale care va hotărî asupra efectelor modificării. Pentru efectuarea referatului tehnic, vă punem la dispoziție următoarele date :

 • -  Numărul total de apartamente care rămân branșate la SACET: ___________(lcam____

2cam____3cam____4cam

 • - Numărul de apartamente deconectate de la SACET până la 01 mai a anului: ___________(lcam____

2cam____3cam____4cam

 • - Numărul de apartamente deconectate de la SACET la data solicitării : ____________(lcam____

2cam____3cam____4cam

Situația contorizării ( pe bloc, pe scări)

 • >                        pe a.c.c..........DN............

 • >                         pe încălzire.............DN............

  PREȘEDINTE

  NUME............................

  PRENUME......................

  Semnătura și ștampila


  ADMINISTRATOR


  NUME


  PRENUME.CARTIER.________________________Oraș(comună)___________

BL_____________

SC_____________

NR_________/_______

CĂTRE,

S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.

Urmare a cererii formulate de către domnul (doamna)__

proprietar al apartamentului situat în _________________________, bl _____________, sc. ______, ap. ______, adunarea

generală a asociației de proprietari din data de_____________________a aprobat deconectare apartamentului menționat

de la sistemul de încălzire centralizat urmând a se folosi ca sursă de încălzire ________________________

Domnul (doamna) ____________________________________ a achitat tot debitul către asociație cu chitanța

___________din data de__________

Precizăm că ne-am însușit conținutul procedurii de deconecta re/debran șa re de la SACET elaborată de S.C.Termo Calor Confort S.A. și că ne angajăm :

să respectăm condițiile prevăzute în documentația de deconectare referitoare la reconsiderarea instalației interioare de încălzire și apă caldă de consum precum și la celelalte puncte din conținutul acesteia ;

să menținem în perfectă stare de funcționare instalația de alimentare cu agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum ;

să achităm contravaloarea facturilor emise de furnizor (S.C.Termo Calor Confort S.A.) în conformitate cu prevederile contractuale și cu legislația în domeniu;

vom solicita către S.C.Termo Calor Confort S.A. reactualizarea bazei de date cu numărul de apartamente și suprafețele echivalente termic rămase după deconectare (reînventarierea SET se va face o singură dată după ce se vor debranșa toți proprietarii și vom achita taxa de reinventariere SET de 20 lei/ap);

vom respecta metodologia de repartizare a energiei termice pentru încălzire în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC 483/2008;

Menționăm că prezentul acord este dat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Vă rugăm să analizați și să avizați documentația de deconectare anexată, a apartamentului menționat, de la SACET.

COMITET EXECUTIV


PREȘEDINTE

Nume și prenume_______________________

Semnătura și stampila *)______________________

ADMINISTRATOR

Nume și prenume______________________

Sem nătu ra_________________________________

MEMBRII

Nume și prenume______________________

Semnătu ra_________________________________

Nume și prenume______________________

Sem nătu ra__________________________________

Nume și prenume______________________

Sem nătu ra__________________________________

Notă *) Amprenta ștampilei este obligatorie.

Domnule Director

Subsemnatul......................................................domiciliat în............................... bl.................... , sc.

........., ap.........., județul.........................., proprietar al apartamentului situat în..............................., bl.................... , sc.........., ap.......... , vă rog să verificați îndeplinirea condițiilor stabilite prin procedura de deconectare, emiterea

avizului de deconectare și să-mi executați deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică (apă caldă și încălzire prin tăierea rețelelor interioare de alimentare și blindarea acestora prin sudură).

Totodată declar pe proprie răspundere ca am un număr de .................calorifere pentru care plătesc taxa

menționată la art.4, lit.k).

Anexez următoarele documente .

 • 1.     Acordul Asociației de proprietari;

 • 2.     Documentația de reconsiderare a instalației de alimentare cu energie termică întocmită de

S.C...................

DATA


SEMNĂTURA


Domnului Director General al S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.

NR............/........................

Spre știință Asociația de proprietari

Președinte

CĂTRE,

Domnul ( doamna )...................................................................

Adresa..........................................................................................

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată la S.C.Termo Calor Confort S.A. sub nr............./........................, vă comunicăm că a fost avizată documentația de reconsiderare a instalației de alimentare

cu agent termic în sistem centralizat.

Valoarea deconectării este de.................................pentru.......calorifere.

Lucrările de deconectare se efectuează de către SC Termo Calor Confort SA în baza autorizației de lucru de deconectare.

Procedura de deconectare de la SACET este încheiată dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

 • 1. solicitantul face dovada montării sursei de încălzire conform anexei nr. 1;

 • 2. există încheiat proces-verbal de deconectare semnat de solicitant, asociația de proprietari și reprezentantul SC Termo Calor Confort SA.

 • 3. proprietarul are obligația ca după semnarea și ștampilarea proces ului-verbal de către conducerea asociației de proprietari să îl depună la sediul sectorului de care aparține

Atenție: Procesul-verbal de deconectare este documentul care certifica finalizarea deconectării. în lipsa procesului verbal de deconectare, solicitantul va fi pus la plata căldurii ca și apartament branșat (sesizările ulterioare nu vor fi luate în considerare).

Pentru programarea lucrării de deconectare vă veți prezenta la sediul S.C.Termo Calor Confort S.A. din Calea București, bl.U4, mezanin, tel 0736701102, urmând ca după încheie procesul-verbal de deconectare final.


ȘEF BIROU MARKETING

BAICU ELENA MONICA

Str. Calea București,bl.U4

Nr........../..................

REFERAT TEHNIC

Privind solicitarea de deconectare a apartamentului__________. din cadrul

Asociației de proprietari____________________________________

Bloc__________, sc.______, str.___________________________________, Oraș(comună)______________

Pentru perioada Iunie-Septembrie a anului curent

Prezentul referat tehnic s-a elaborat în conformitate cu Legea 325/2006, Ordinul 91/2007, HG 1588/2007, având în vedere situația existentă a instalațiilor termice ale blocului __________, asociația de

propr ieta ri_________________________________________.

CAPITOLUL I. Situația existentă

Blocul___________situat în str.____________________a fost dat în folosință în anul 19_____având__________

scări și_________apartamente.

Imobilul a fost racordat la sistemul centralizat de încălzire încă de la darea în folosință, instalațiile termice interioare fiind dimensionate pentru a alimenta în condiții normale cu apă caldă de consum și încălzire toate cele ___________apartamente, inclusiv părțile comune.

 • -  Nr. total de apartamente:___________(lcam____2cam____3cam____4cam

 • -  Nr. de apartamente deconectate la data de 01 mai a anului ___________ (lcam____ 2cam____

3cam____4cam

 • -  Nr. de apartamente deconectate la data solicitării___________(lcam__2cam____ 3cam____

4cam

CAPITOLUL II. Efectele generale ale deconectării de la sistemul centralizat

Debranșarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a unor apartamente produce efecte negative in întreg condominiul precum si in mediul înconjurător al acestuia.

Efecte asupra imobilului

• Necesitatea înlocuirii contorilor de energie termica, ca urmare a desprinderilor de la sistemul centralizat. Noii contori, dimensionați la noua sarcina termica se vor suporta Financiar de către asociația de proprietari care aproba debranșarea.

 • • Degradarea pereților interiori, a fațadelor, apariția igrasiei și a mirosului neplăcut în încăperi;

Cauza: Neasigurarea în apartamente a temperaturii minime pentru menținerea echilibrului termic

 • • Variații ale presiunii gazului metan și a apei reci;

Cauza: Rețelele stradale și branșamentele nu au fost dimensionate pentru consumuri individuale mari care să asigure încălzirea și prepararea apei calde de consum prin sisteme individuale de producere a energiei termice.

 • • Poluarea mediului înconjurător, pătrunderea gazelor de ardere prin ferestrele deschise ale vecinilor;

Cauza: Nerespectarea prevederilor din Ordonanța nr.73/29.08.2002 și Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici - Indicativ GP 051-2000 privind evacuarea gazelor de ardere.

Efecte asupra proprietarilor râmași racordați la sistemul centralizat

 • •  Creșterea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire și apă caldă de consum, diminuarea raportului preț/calitate;

Cauza: Energia termică pentru încălzire, înregistrată de contorul de branșament, asigură încălzirea apartamentelor dar și a spațiilor comune, costurile fiind suportate de consumatorii racordați si într-o cota mult mai mica de cei debranșați funcție de cota indiviza.

 • •  îndepărtarea izolației termice de pe coloanele de încălzire din apartamentele debranșate.

 • •  Regim de încălzire mai redus sau decuplarea sursei proprii și preluarea de căldură de la apartamentele adiacente.

 • •  Sistemul de distribuție din bloc se dezechilibrează hidraulic, debitul de agent termic nu poate fi redus proporțional cu numărul apartamentelor rămase.

 • •  Funcționarea defectuoasă a instalației de încălzire;

Cauza: Desființarea instalației de aerisire a coloanelor.

 • •   Nu este permanent asigurată disponibilitatea apei calde la robinetul utilizatorului, în programul de funcționare a acesteia.

Cauza: Consumul redus de apă în imobil.

 • •   Creșterea cheltuielilor de întreținere și reparații;

Cauza: După debransare, nu încetează drepturile și obligațiile referitoare la cota din proprietatea indiviză reprezentată de instalațiile de încălzire și apă caldă, conform reglementărilor legale.

 • •   Sistarea serviciului de furnizare a energiei termice pentru încălzire și apă Cauza: Condiții economice dezavantajoase pentru societatea comercială.


CAPITOLUL III. Precizări referitoare la deconectare

Debransarea se refera atat la încălzire cat si la apa calda

Adunarea Generală a Asociației de proprietari/locatari aprobă debranșarea de la S.C. Termo Calor Confort

S.A. a apartamentului în cauză, menționând în procesul verbal condițiile impuse la:

 • 1. încălzire

In conformitate cu art.12 alin (1) din Ordinul ANRSC nr.233/2004, " repartiza rea cantitatilor individuale pentru încălzire, aferente consumurilor de energie termica ale instalațiilor aflate in proprietatea comuna se aplica tuturor proprietarilor de apartamente sau spatii cu alta destinație decit cea de locuința, indiferent daca sunt sau nu sunt racordați la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica".

Acest aspect este legiferat și prin Legea 230/2007, art.32 alin.(3), conform careia:zz/7/C7 un proprietar de apartament sau spațiu cu altă destinație decît aceea de locuință nu va /7 exceptat de ia obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință ori în alte situații". Reprezentanții asociației de proprietari vor solicita un angajament scris al proprietarului, pentru respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 233, Art. ll"Este interzisă dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de de încălzire ori a coloanelor de aerisire din interiorul apartamentului sau a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, acestea fiind instalații aflate în proprietate comună", precum și pentru permiterea unor vizite ulterioare în scopul constatării integrității izolației coloanelor.

2. Apa caldă

Racordul la coloana de distribuție a apei calde de consum în imobil, se desființează prin tăiere și sudare. Nu se acceptă soluția dopurilor cu sigilii nici menținerea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă.

Proprietarul va anunța firma cu care a încheiat contract pentru montarea și întreținerea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă și va solicita demontarea acestora, după care coloanele se sudează.

Recomandăm, dacă condițiile tehnice o impun, transformarea instalației interioare cu distribuție pe verticală în instalații cu distribuție pe orizontală șj contorizare individuală, în condițiile acceptării cotei comune de energie termică stabilită in urma reinventarierii suprafețelor echivalente termic ale imobilului

Responsabilitatea directă a nefuncționării corecte a instalației de încălzire centralizată, apă potabilă, din condominîu, cât și alte efecte secundare (zgomote în funcționare, încărcare financiară diferențiat - accentuată,etc.) este a asociației de proprietari.

S.C. Termo Calor Confort S.A. nu îșî asumă nici o responsabilitate în funcționarea defectuasă a instalației din condominîu, ca urmare a nerespectării și nerealizării măsurilor survenite in urma modificării instalațiilor.

Recomandăm transformarea instalației de distribuție a încălzirii de pe verticală pe orizontală, pentru toate apartamentele.

Pentru evitarea unor cheltuieli ulterioare inutile și a problemelor de funcționare a instalației interioare de încălzire și apă caldă de consum a blocului se impune ca asociația de proprietari să se întrunească în condițiile legii și să hotărască câte apartamente se deconectează de la SACET și câte rămân branșate, astfel încât lucrările de reconsiderare(modificare) a instalației de încălzire și apă caldă de consum (în situația în care acestea se impun) să se efectueze o singură dată.

Documentația tehnică (proiect de execuție), care reconsideră (modifică) ansamblul instalațiilor termice de

încălzire și apă caldă de consum trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

a. analiza și descrierea situației existente cu eventuale modificări survenite de-a lungul timpului la instalația de încălzire și apă caldă de consum față de proiectul inițial al blocului, apartamente branșate/debranșate cu sau fără altă sursă de încălzire pentru fiecare scară, și pentru tot blocul etc., starea tehnică a instalațiilor de  i;i u I. țehnic^âățjficativ);distribuție din subsolul blocului și / sau alte date concrete constatate la fața locului (în mep


 • b.  analiza tehnică din care rezultă necesitatea reconsiderării (modificării) in apă caldă, soluția tehnică și justificarea acesteia din punct de vedere tehnico e inferioară, orizontală, etc. (în memoriul tehnic justificativ);

 • c.   caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor;ăți^dtermice         zire și

țnjiic distripuț^ verticală • d.   planuri subsol, parter și etaj curent;

 • e.  schema coloanelor cu necesarul de căldură și pierderile de presiune la baza fiecărei coloane, la nivel de scară și bloc;

 • f.   breviar de calcul hidraulic de dimensionare (sarcini termice și pierderile de presiune la nivel de scară și bloc), breviar de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură în noile condiții;

 • g.  antemăsuratori pentru lucrările ce urmează a se efectua atât pentru instalația de încălzire cât și pentru instalația de apă caldă de consum, etc.

Consumatorul care se deconectează este obligat să plătească în continuare contravaloarea energiei termice aferente coloanelor și părților comune ale instalației interioare de încălzire conform prevederilor legale.

în situația în care deconectarea apartamentelor din condomîniu se face fără respectarea legislației în vigoare, a procedurii de deconectare și a referatului tehnic sunteți direct răspunzători și se vor aplica prevederile Legii 325/2006: „ART. 45 (1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr, 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte: - b) debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor prezentei legi."

Prezentul referat va fi supus dezbaterii adunării generale care va hotărî asupra modalităților de modificare a instalației termice interioare.

DIRECTOR GENERAL

IULIAN RICHIȚEANU

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

ANEXA 7


Cartier______________Oraș(comună)____________

Bl.___

Sc.__________________

Nr.________/__

CĂTRE

S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.

Ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Proprietarilor din data de____________vă anunțăm intenția de

debranșare de la SACET a condominiului (condominiilor)___________________începând cu data de_______________(cel

puțin 30 de zile de la data acestei cereri).

Această cerere este însoțită de tabelul cu semnăturile tuturor consumatorilor din condominiul ( condominiile) care urmează a fi debranșat (debranșate).

Prin urmare vă rugăm să ne comunicați dacă debranșarea menționată este posibilă.

COMITET EXECUTIV

PREȘEDINTE


- Nume și prenume_______________________________


ADMINISTRATOR


MEMBRII


Semnătura și ștampila *______________________________


- Nume și prenume_______

Semnătura și ștampila *______________________________


 • - Nume și prenume_______________________________

Semnătura___________________________

 • - Nume și prenume_______________________________


Semnătura________


- Nume și prenume_____

Semnătura_________________________


- Nume și prenume

Semnătura_______

Notă * Amprenta ștampilei este obligatorieANEXA 8


Cartier______________Oraș(comună)____________

Bl.__

Sc.__________________

Nr.______J__________

CĂTRE

S.C.TERMO CALOR CONFORT S.A.

Vă anunțăm intenția de debranșare de la SACET a proprietății noastre situate în locația ___________________________________________________________începând cu data de____________________(cel puțin 30 de zile de la data acestei cereri).

Prin urmare vă rugăm să ne comunicați dacă debranșarea menționată este posibilă.

REPREZENTANT


- Nume și prenume______________________________

Semnătura și ștampila *______________________________

Notă * Amprenta ștampilei va fi aplicată doar dacă persoana juridică dispune de aceasta