Hotărârea nr. 185/2017

HCL privind receptia pentru obiectivele Reabilitare scar

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții „Asfaltare și acoperire cu pardoseală elastică din cauciuc a terenului de sport ” și „Reabilitare scări de acces către sala de sport ”, cu valorile de inventar actualizate, la Colegiul Național „Ion.C.Brătianu”, din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.21715/11.05.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23468 /2017, nr. 23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

  • -  Adresa nr.l 178/10.05.2017 a Colegiului Național „Ion C.Brătianu” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21655/11.05.2017;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiții „ Asfaltare și acoperire cu pardoseală elastică din cauciuc a terenului de sport" și „Reabilitare scări de acces către sala de sport” la Colegiul Național „Ion C.Brătianu” din municipiul Pitești, cu o valoare totală declarată, actualizată, de 457.699,54 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție, potrivit anexelor nr. 1 - 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) a fost asigurată din bugetul local al municipiului Pitești.

  • (3) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Colegiului Național „Ion C.Brătianu”, din municipiul Pitești.

  • (4) HCL nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Dezvoltare Locală și Colegiul Național „Ion C.Brătianu” vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi^eemtiBUjată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Zc.  Â

/PREȘEDINTE PE ȘEDINȚĂ,

/! 1/ SorinAp/ •

A W /

V 7-\ l

" c&

Contrasemnează: SECRETAR, Andrci-Cătălm Călugăru


Pitești

Nr. 185 din 25.05.2017

A^//| HM

Lh- H.CI. ^^.1^5^07


Investitor

Municipiul Pitești


Vizat

Primar

-

nstantin Cornel Ionică /Viceprimar aurențiu Zidaru


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA

Nr.4950 din 29.11.2016

Privind lucrarea

„Asfaltarea și acoperirea cu pardoseală elastică din cauciuc a terenului de sport” și „ Reabilitarea scări de acces către sala de sport”

executată în cadrul contractului nr. 3514 din 08.09.2016, încheiat între

S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L. & Colegiului Național Ion C. Brătianu -Pitești pentru lucrările de

„Asfaltarea și acoperirea cu pardoseală elastică din cauciuc a terenului de sport” și „ Reabilitarea scări de acces către sala de sport”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.

eliberată de.....-r......la.....-......

cu valabilitate până la ...-r..... luni.


- Ins.Sc. General Ins. Sc. Management

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1.......................................................

....................................-... za iZ.........cx^aL..........................................

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost

executate............Z?tZ...........ct&a /..........................................................


4.4. Valoarea declarată a investiției este de..-4£<r?O/f £4...........lei. cu / v/l

5. Comisia de recepție. în urma constatărilor făcute, propune :

....................................................................................................

  • 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

................................. ....................................

  • 7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

...................... .£>..... .tzJzaa ta....      âc^ic....................... ......Z?^6*?3?. zt. ....../<□ .^.      .........................................................................

  • 8. Prezentul proces-verbal, conținând .. J....file și anexe, numerotate, cu un total de.....£.......file, a fost încheiaț^wt52h»J^<./Z..at'<?./4............la

în.......exemplare.

Comisia de recepție Numele și prenumele

Semnătura


Membri:

iQvitați:'^CoK

_ STAR A £T*AOlNG-i) * IM P £ x *7/----Bfflim fw

Artc/A A/£.£    1

ll\ H-C.L. MU, /jș-

?otf

ANEXA A

SITUAȚIA

Comisia C.N.Ion C. Brătianuprivind sumele plătite necuvenit la obiectivul de investiție * Asfaltare și acoperire cu pardoseală elastică din

cauciuc a terenului de sport la Colegiul Național Ion C Brătianu" Pitești în anul 2016

Nr crt

Articol de deviz

UM

Cantitate

P.U Mat PU MAN PUUJ PU TR

Vale Valo< Va Valo

>are Material are manopera loare Utilaj are Transport

In situația de plata

Stabilit        la

control

In situația de plata

Stabilit la control

1

DB21A1 „închidere suprafețe cu dressing gros la straturile direct circulate..."

sute mp

10 78

6.1

1.1259

12.600

816 0

12.14

6.87

135.83

7686

87.96

49.78

0.00

0.00

235.93

133.50

2

„Nisip bitummat și dresing gras nisip 0-3mm+ 2-3%BI.'

mc

54

30 561

380

0

0

0

20520.00

11613 18

0.00

0.00

0.00

0.00

000

000

20520.00

11613.18

20755.93

11746.68

TOTAL DIFERENTE CHELTUIELI DIRECTE

Material

Manopera

Ulilaj

Transport

1 UU<I VC---

8912.09

58.97

38.19

0.00

9,009.25

Contribuții manupeia 22 90%

0.2290

13.50

9,022.75

Cheltuieli indirecte 11%

0.11

992.50

Totali

10,015.25

Profit 6%

0.06

* '«■V

600.92

Total II

10,616.17

TVA 20%

0.20

2,123.23

TOTAL III

12,739.40

Echipa de control,

Colegiul Național „Ion C. Bratianu” Pitești

Str. Armând Călinescu, nr. 14,

Cod 110047, Tel/fax 0248-210477; 213569. C.F.4317908


Valoare de inventar a obiectivului de investiții “Asfaltare si acoperire cu pardoseala elastica din cauciuc a terenului de sport ”

DIRECTOR.Nr. curent

Denumire capitol cheltuieli

Valoare(lei inclusiv TVA)

1.

Lucrări de proiectare

24.460,00

2.

Lucrări executate conform contractului

281.969,48

3.

Asistenta tehnica

3360,00

4.

TOTAL

309.789,48

Colegiul Național „Ion C. Bratianu" Pitești

Str. Armând Călinescu, nr. 14,

Cod 110047, Tel/fax 0248-210477; 213569. C.F.4317908

Valoare de inventar a obiectivului de investiții “Reabilitare scări de acces către sala de sport”

Nr. curent

Denumire capitol cheltuieli

Valoare(lei inclusiv TVA)

1.

Lucrări de proiectare

12.127,20

2.

Lucrări executate conform contractului

132.422,86

3.

Asistenta tehnica

3.360,00

4.

TOTAL

147.910,06

DIRECTOR,                                      CONTABIL SEF,