Hotărârea nr. 184/2017

HCL privind organizarea unei tabere scolare

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei tabere școlare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.21162/09.05.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23468 /2017, nr. 23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

Văzând H.C.L. nr.l 1/26.01.2017 privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale care se desfășoară în municipiul Pitești în anul 2017, precum și a unor evenimente științifice, festivități, întâlniri oficiale și de lucru, acțiuni și activități organizate de municipalitate;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) în vederea realizării taberei școlare cu copii din municipiul Pitești și orașul înfrățit Kragujevac - Republica Serbia, se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să întocmească și să aprobe criteriile de selecție a elevilor, cu domiciliul în municipiul Pitești, care participă la această tabară, precum și perioada de desfășurare a acesteia.

 • (2) La selecția elevilor se vor avea în vedere următoarele condiții cumulative:

 • a) rezultatele la învățătură ale elevilor în anul școlar 2016-2017;

 • b)  rezultate obținute la concursurile școlare municipale, județene, naționale și internaționale;

 • c) situația familială a elevului;

 • d) situația materială a familiei elevului;

 • e) propunerile vor fi făcute de către unitățile de învățământ.

 • (3) Nu pot fi selecționați elevii care au mai participat la astfel de tabere, în anii anteriori.

 • (4) Dispozițiile alin.(3) sunt aplicabile și însoțitorilor, cu excepția însoțitorului coordonator.

 • (5) Dispoziția primarului va cuprinde și numărul de elevi și însoțitori care vor participa la tabară, funcție de numărul de elevi și însoțitori stabiliți de partea sârbă.

Art.2 Finanțarea estimativă a cheltuielilor ocazionate de participarea copiilor sârbi la tabăra din România este de 100 mii lei și se realizează de la bugetul local.

Art.3 Primarul Municipiului Pitești și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Călugării


Pitești

Nr. 184 din 25.05.2017