Hotărârea nr. 180/2017

HCL privind aprobarea organigramei Serviciului Public de

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 22106/15.05.2017 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 23468/2017, nr. 23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

-Adresa nr. 6740/09.05.2017 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21239/09.05.2017;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă organigrama Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 9/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, i ApostoliceanuContrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Cătălin Călugâru

Pitești

Nr. 180 din 25.05.2017

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


Director

Executiv

1Compartiment Contabilitate

5

5

Compartiment Financiar

4

-

4


V

Contabil

1

Șef


Serviciul

18

de Iluminat

1

Public

17Atelierul de întreținere a Patrimoniului

14

1

13Biroul Urmărire, Executare Contracte Și Reclamă-Publicitate

7

Serviciul

18

1

Exploatare Parcări

1

6

17


Biroul Fond

7

Locativ și

Spații cu altă

1

Destinație

6Serviciul

39

Compartimentul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin”

6

Agrement

1

1

38

5


Compartimentul Administrare

14

Compartimentul

1

Toalete Publice și Parc

Lunca Argeșului

Juridic

- j

14

1


3

Compartimentul

Investiții,

-

Achiziții

3


Compartimentul de Gestionare și

3

Protecție a Animalelor

Fără Stăpân, Animalelor

Pierdute sau Abandonate

și de Gestionare a Deșeurilor Animaliere

3Compartimentul Informatic,

5

Resurse Umane,

Securitate și

-

Sănătate în Muncă

și Situații de Urgență,

Managementul

5

Calității și Mediului


Totalul de posturi Posturi de conducere

Posturi de execuție k


147 din care:

10

137STAT DE FUNCȚII SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI

j_QC^^Funcția

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3

I. CONDUCERE

Director executiv

S

II

1

Contabil Șef

S

II

1

TOTAL I

2


II. Compartimentul Contabilitate

Inspector de specialitate

S

IA

2

Inspector de specialitate

S

I

3

TOTAL II

5

III. Compartimentul Financiar

Inspector de specialitate

S

IA

1

Inspector de specialitate

S

11

1

Casier

M;G

-

2

TOTAL III

4

IV. Atelierul de întreținere a Patrimoniului

Șef Atelier

s

II

1

Referent

M

IA

1

Șofer

-

I

2

Muncitor calificat

-

I

7

Muncitor necalificat

I

1

îngrijitor

-

-

2

TOTAL IV

14

V. Compartimentul de Gestionare și Protecție a Animalelor fără Stăpân, Animalelor Pierdute sau Abandonate și de Gestionare a Deșeurilor Animaliere

Șofer

-

1

1

Muncitor calificat

-

I

2

TOTAL V

3

VI. Compartimentul Juridic

Consilier juridic

S

IA

1

TOTAL VI

1

VII. Compartimentul Investiții - Achiziții

Inspector de specialitate

S

IA

2

Inspector de specialitate

s

I

1

TOTAL VII

3

\\       mda

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

XsjS// /UL LnC\ziZU

1

2

3

VIII?"Gompartimentul Informatic, Situații de Urgență, Managementul<

Resurse Umane, Securitate și Sănătate în Muncă și Calității și Mediului

Inspector de specialitate

S

IA

4

Inspector de specialitate

S

I

1

TOTAL VIII

5

IX. Serviciul de Iluminat Public

Șef serviciu

S

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

2

Inspector de specialitate

s

II

2

Referent

M

IA

1

Șofer

-

I

1

Muncitor calificat

-

I

10

Muncitor calificat

-

II

1

TOTAL IX

18

X. Serviciul Exploatare Parcări

Șef serviciu

s

11

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Inspector de specialitate

s

I

4

Inspector de specialitate

s

II

3

Referent

M

IA

1

Muncitor calificat

-

I

1

Muncitor calificat

-

IV

5

TOTAL X

18

XI. Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc Lunca Argeșului

Referent

M

IA

5

Muncitor calificat

-

II

1

Muncitor necalificat

-

1

7

Muncitor necalificat

-

II

1

TOTAL XI

14

XII. Biroul Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate

Șef birou

S

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

2

Inspector de specialitate

s

I

1

Inspector de specialitate

s

II

1

Referent

SSD

IA

1

Referent

M

IA

1

TOTAL XII

7

Funcția

Nivelul Studiilor

Grad/ treaptă profesională

Număr de posturi

0

1

2

3

XIII. Biroul Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație

Șef birou

S

II

1

Inspector de specialitate

s

IA

3

Referent

M

IA

2

Administrator

M

I

1

TOTAL XIII

7

XIV. Secția Administrare Baze de Agrement și Spori

Șef secție

S

II

1

TOTAL XIV

1

XV. Serviciul Agrement

Șef serviciu

S

II

1

Inspector de specialitate

s

II

2

Referent

M

IA

4

Asistent medical

PL

principal

3

Șofer

I

2

Muncitor calificat

I

16

Muncitor calificat

II

6

Muncitor calificat

III

1

Muncitor calificat

IV

1

Muncitor necalificat

I

3

TOTAL XV

39

XVI. Compartimentul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin”

Șef formație muncitori

-

II

1

Muncitor calificat

-

I

3

Muncitor calificat

-

III

2

TOTAL XVI

6