Hotărârea nr. 178/2017

HCL privind aprobarea sit. financiare la 31.12.2016 I

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare pentru municipiul Pitești la data de 31.12.2016

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 22411/2017 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.23468 /2017, nr. 23471/2017, nr. 23475/2017, nr. 23477/2017 și nr. 23481/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 36, alin. (4) lit. „a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă situațiile financiare pentru municipiul Pitești Ia data de 31.12.2016, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Situațiile financiare prevăzute Ia alin. (1) includ și contul de execuție al bugetului municipiului Pitești pe anul 2016.

Art.2. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice.


Contrasemnează:

SECRETAR, Andrei-Căt^lin Călugăru

Pitești

Nr. 178 din 25.05.2017

Anexa


1 MUNICIPIUL PITEȘTI


la Hotărârea Consiliului Local nr./^J? din/’i'JCT 2017


BILANȚ

incheiat la


31.12.2016


- lei -


Nr. rand

Denumirea indicatorilor

Cod

Sold la:

Începutul anului

sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

Active fixe necorporale

(Ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000

-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100')

03

2826864

1304375

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200')

04

162250356

166182976

Terenuri si clădiri (ct.

2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040

1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200

-2910100-2910200-2930200)

05

3358220954

3728049797

Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:

2678+2679- 296) din care:

07

32179250

32598288

Titluri de participare

(ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)

08

31992590

32057330

Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an

(Ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200-4960200), din care:

09

50273

31705

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)

10

50273

30847

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

15

3555527697

3928167141

Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+

3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+

19

33283685

37629819

3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+

3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+

3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+

3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+

\ ii

3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+

r -• ™

3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200

-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-

v ~ \J

3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4

420803)

_

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101 + 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109"+4810101 + 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:

21

259757489-

220397506

Creanțe comerciale si avansuri

(ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+ 4110101 + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :

22

3010800

3082931

Creanțe bugetare (ct.

4310100"+4310200"+4310300"+4310400*‘+4310500'*+

4310700"+4370100”+4370200“+4370300"+4420400+

4420800”+4420802+4440000"+4460000"+4460100"+

4460200"+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+46501

23

65082437

64842741

A

B

c

1

2

00+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+

4810101 "■+4810102**+- 4810103"+

4810900"+4820000"-4970000), din care:

Creanțele bugetului general consolidat

(Ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+

4660500+ 4660900 - 4970000)

24

64781301

64402735

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103" +4740000+ 4760000), din care:

25

34083713

230947

Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori

(Ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)

26

6768263

împrumuturi pe termen scurt acordate

(ct.2670101 +2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)

27

8137

8137

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

30

358931773

285479331

Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010

33

45755651

116762387

1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150

600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020

1 +5290301 +5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550

101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56

\\ T \ 1 ■

#/ L li ~ /I H I                //

00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+

5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030

2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

AX? ■:X

Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (Ct.5180701 +5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)

33.1

49557T1

643447

Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valuta (ct.

5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+

5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+

5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+

5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+

5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030

3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)

35

189341

716195

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

40

46440265

118122029

Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )

42

24665

33506

TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

45

438680388

441264685

TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

46

3994208085

4369431826

Sume necurente- sume ce urmeaza a ti plătite după o perioada mai mare de un an

(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:

52

99990

111014

Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+

4620201)

53

78857

85543

împrumuturi pe termen lung

(Ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201 + 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)

54

3499998

1944442

Provizioane (ct. 1510201 +1510202+1510203+1510204+1510208)

55

55403537

52738100

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

58

59003525

54793556

A

B

c

1

2

Datorii comerciale, avansuri si alte decontări

(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+

4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:

60

259026226

219270937

Decontări privind închiderea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)

60.1

3788698

3418665

Datorii comerciale si avansuri (ct.

4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+

4620101), din care:

61

3865001

2310402

Avansuri primite (ct.4190000)

61.1

1521

18455

Datorii către bugete (ct.

4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care

62

12656002

10847429

Contribuții sociale

(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)

63.1

3600463

4069929

Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401 +4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+454040 2+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501 +4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din care

65

7671253

Salariile angajatilor

(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

72

7007413

7909624

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)

(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:

73

83853

84664

Venituri in avans (ct.4720000)

74

138050

176755

Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)

75

6453433

16620310

TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

78

293036230

254909719

TOTAL DATORII (rd.58+78)

79

352039755

309703275

ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.9O)

80

3642168330

4059728551

Rezerve, fonduri

(ct.1000000+1010000+1020101 + 1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000+1390100)

84

3370590542

3838766481

Rezultatul reportat (ct. 1170000- sold creditor)

85

135549549

274228562

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold creditor)

87

136028239

Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000- sold debitor)

88

53266492

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

90

3642168330

4059728551

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de


31.12.2016


Cod 02                                                                                       -lei-

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

An p

recedent

An curent

A

B

C

1

2

1.

Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+73 20100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+74502 00+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)

02

384,009,331

334,520,334

2.

Venituri din activitali economice

(ct,7210000+7220000+7510100+

7510200+/-7090000)

03

7,876,631

7,777,031

3.

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct, 7510500+7710000+7720100+7720200+77300 00+7740100+7740200+7750000+7760000+77 80000+7790101+790109)

04

88,559,944

37,647,926

4.

Alte venituri operaționale

(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+75

10400+7810200+7810300

+7810401+7810402+7770000)

05

87,821,672

26,349,443

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE

(rd.02+03+04+05)

06

568,267,578

406,294,734

1.

Salariile si contribuțiile sociale aferente

angajatilor

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+64

50300+ 6450400+ 6450500+6450600+

6450800+6460000+6470000)

08

182,444,166

146,468,209

2,

Subvenții si transferuri

09

73,025,243

86,133,773

(Ct,6700000+6710000+6720000+6730000+67

40000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+

6780000+6790000)

-i 0 M

3.

Stocuri, consumabile, lucrări si servicii

10

91,304/&1£

'4/^8^442.270

executate de terii

(Ct .6010000+6020100+6020200+6020300+60

20400+ 6020500+ 6020600+

6020700+6020800+6020900+6030000+

6060000+

6070000+6080000+6090000+6100000+

6110000+ 6120000+

6130000+6140000+6220000+6230000+62401

00+ 6240200+

6260000+6270000+6280000+6290100)

//

sr "X \ (W/M

d “'r mi it''1'.

4.

Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+68 10401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)

11

77,750,062

137,635,014

5

Alte cheltuieli operaționale

(ct.6350000+6540000+6580000+6580101 +65 80109)

12

3,586,612

4,428,837

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE

13

428,1 10,596

457,108,103

(rd.08+09+10+11 +12)

A

B

c

1

2

- EXCEDENT (rd.06- rd.13)

15

140,156,982

- DEFICIT (rd.13- rd.06)

16

50,813,369

V.

CHELTUIELI FINANCIARE (ci.

6630000+6640000+6650100+6650200+66600

00+6670000+

6680000+6690000+6860300+6860400+68608

00)

18

67,281

26,500

- DEFICIT (rd.18-rd.17)

21

67,281

26,500

- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)

23

140,089,701

- DEFICIT (rd.16+21-15-20)

24

50,839,869

VIII.

VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

25

113,168

1,462,458

IX.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

(Ct.6900000+6910000)

26

202,162

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

28

113,168

1,260,296

- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)

29.2

140,202,869

- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)

29.3

49,579,573

-EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)

31

140,202,869

- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)

32

49,579,573

*) Nota: se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Cod 03


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei


la data de        31.12.2016

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod rând

TOTAL

CASA ct. 5310101

Buget de stat') ct. 5200100/ 7700000

Buget local ct.

5210100/

7700000

Buget asigurărilor sociale de stat ct.

5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurările pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000

Buget Fonc național de asigurări sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000

Buget

Fond peniru mediu 5750100 770000(

Buget trezoreriei statului ct 5240100/

■ 7700000

Buget instituții publice finanțate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000

Buget instituții publice finanțate din venituri! proprii si suventii 5610101/ 7700000

Buget activitati finanțate din venituri! proprii si

buget activitati de privatizatre 5620101/ 7700000

Buget împrumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/

7700000

Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000

Alte

disponibilități (ct.5xx)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Incasari

02

478860600

46784291

403512035

13661513

5395029

9507732

2. Plăti

03

374236474

46784291

3418661

299498482

12951404

5241612

9760685

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.02-03)

04

104624126

-3418661

104013553

710109

153417

-252953

1. Incasari

06

1458545

1455356

3189

2. Plăti

07

33493879

32736181

735984

21714

3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)

08

-32035334

-31280825

-735984

-18525

2. Plăti

11

1582056

1582056

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)

12

-1582056

-1582056

IV.CREȘTEREA(DESCREȘTEREA)

NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT

DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

71006736

-3418661

71150672

-25875

134892

-252953

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

45755651

43193931

28928

762144

1770648

- Sume recuperate din excedentul anului precedent '*)

14.1

176198

25875

150323

- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie”*)

14.2

176198

25875

150323

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 -14.2-14.3)

15

116762387

-3418661

114344603

—--X—Al

3053

-MĂX/

897036

1517695

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de       31.12.2016

Cod 04                                                                                            -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Total

Casa in valuta

Alte

disponibilități

A

B

1

2

3

1. Incasari

roă

286,499

286,499

2. Plăti

03

125,667

125,667

3. Numerar net din activitatea operaționala (rd. 02-rd.03)

04

160.832

160,832

1. Incasari

10

452,209

452,209

2. Plăti

11

86,487

86,487

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)

12

365,722

365,722

IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12)

13

526,554

526,554

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

14

189,341

189,341

1.Diferente de curs favorabile

15

300

300

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI (rd. 13+14 +15-16)

17

716,195

716,195

NOTA: Coloanale se completează astfel:

Col.l TOTAL - (col.2+col.3 + „.....,n)

Col.2  - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități in lei si in valuta la unitati bancare:( Sxxxxxx)MUNICIPIUL PITEȘTI


Anexa 14b


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA


la data de


31.12.2016


Cod 05                                                                                                                            -lei-


Denumirea indicatorilor

Nr. rând

Disponibil la inceputul anului

Incasari

Plăti

Disponibil la sfârșitul perioadei

A

B

1

2

3

4=1 +2-3

TOTAL (rd.02 la 15) din care:

01

583,999

41,362

427,953

197,408

-Sume primite ca donații si sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

02

-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

03

174,925

41,362

18,879

197,408

-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

04

-Paza obșteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

05

-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct, 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

06

-Disponibil din fonduri cu destinație speciala reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

07

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct, 5500101, ct.

5500102/analitice distincte)

08

-Sume primite din fondul de tezaur

09

-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)

10

Alte disponibilități cu destinație speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

11

Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

12

-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

13

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct.

5500102/analitice distincte)

14A

B

1

2

3

4=1+2-3

Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

15

409,074

409,074

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Instituția de subordonare locala MUNICIPIUL PITEȘTI

Anexa 40b


SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2016

-lei-

Nr. rând

Cod rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

A

B

C

1

2

Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala,   la

trezorerii

(ct.5100000+ct.5120101+c t. 5120501+ct.5150101+ct. 5150103+ct.5150500+ct.51 50600+ct.5160101+ct.5160 301 fct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct .5170302+ ct.5210100+ct.5210300+ct . 5280000+

ct.5290201+ct.5290301+

ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct .5550101 +ct.5570101+

ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct .5620101+ct.5620300-

ct.7700000),            din

care :

5

45755651

116762387

Total (in baze cash)

(rd.04+05)

8

45755651

116762387

Total (in baze accrual)

(rd.08+09)

10

45755651

116762387

Alte valori

(ct.5320100+ct.5320200+c t.5 320 300 + ct.5320400+ct . 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)

23

495273

643447

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102 + ct . 5550102+ct.

32

P        188980

715832

0

11 -

5550202+ct.5570202+ct.55

80102+ ct.5580302+

ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :

Total (în baze cash)

(rd.32+35)

36

188980

715832

Total ( în baze accrual)

38

188980

715832

( rd.36+37)

Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)

39

361

363

Total ( în baze accrual)

41

361

363

( rd.39+40)

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți ne+ inanc iare

(ct.2600200 -

ct.2960102) (S.ll)

131

31992590

32057330

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de

valoare)(rd.131+132+133)

134

31992590

32057330

1

Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 -ct.4910200 - ct.4960200) Total

(rd.158+159+160+164), din care:

157

50273

30847

-de la societăți

159

50273

30847

nefinanciare (S.ll),

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si

165

3010800

3082931

servicii de către

/CA

autoritatile locale sau

de instituții

-Ax 7

subordonate acestora

11 ~

i A *

(ct.2320000+ct.2340000+c

I /1

®7 li

t.4090101+ct.4090102+ct.

V O      -

4110101+ ct.4110108+

x ::

ct.4130100+ct.4180000+ct

11 rtV

.4610101 - ct.4910100 -ct.4960100). Total

(rd.166+167+168+172), din care de la

- de la gospodăriile

166

1120006

806598

populației (S14)

- de la societăți nefinanciare (S.ll),

167

1881089

2258003

-de la instituțiile publice, din care:

(rd.169+170+171)

168

9705

18330

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

170

9705

18330

1

Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total

(rd.177+178+179+183), din care:

176

64781301

64402735

-de la gospodăriile populației (S14)

177

12998220

14118470

-de la societăți nefinanciare     (S.ll),

178

51782826

50283778

-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)

179

255

487

- Administrația locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)

(S.1313)

181

255

487

Creanțe ale fondului de

risc

(ct.4610109+ct.4610209)

184

18631

216008

Total creanțe

(rd.176+184)

185

64799932

64618743

Sume de primit de la

Autoritățile de

Certificare /

Autoritățile de

Management /Agențiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

(ct.4580301)

191

20703842

96315

Sume de primit de la

Autoritățile de Certificare/

Autoritățile de Management / Agențiile de Plăti - FONDURI DE. LA BUGET    (ct.4580302)

192

6162944

43801

Sume de primit de la Comisia Eu^opeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului

194

6768263

A

general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILF. POSTADERARE

(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:

(rd.195+196)

V z

X-Pq.’

p ll dj //

Sume de primit de la

Comisia Europeana/alti donatori reprezentând

195

6768263

venituri ale bugetului general consolidat-buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

(ct.4500504)

1

Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aflate in conturile instituțiilor publice

(ct.4280101+ct.4280201+c t . 4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :

203

75710

67215

- salariatilor

204

74022

63782

(gospodăriile populației

)  (S.143)

- societăți nefinanciare

205

1688

3433

(S.11)

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.)   de instituțiile

publice locale

(ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct . 1670209) . Total

(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :

286

3499998

1944442

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)

287

3499998

1944442

Total (in baze cash)(rd.286)

290

3499998

1944442

Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri si servicii

(ct. 4010200+ct.4030200 + c t.4040200+

ct. 4050200+ct.4620201) .

Total

(rd.313+314+318+319), din care către :

312

r          78857

85543

- Societăți nefinanciare

313

78857

85543

(S.11)

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si

320

3865001

2310402

servicii

( ct.4010100+ ct.4030100+ c

t.4040100 +ct.

//

£

\ =’

4050100+ct.4080000 +

I!              1 f ■

-

J “

ct.4190000+ ct.4620101)

i

Total

\ V

(rd.321+322+326+327),

s •

$

din care către :

'A--^2*

- Societăți nefinanciare

321

3865001

2310402

(S.ll)

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (

ct.4420300+

ct . 4310100+ct.4310200+ct

. 4310300+ct.4310400 +

ct.4310500+

ct.4310700 + ct.

4370100+ct.4370200+ct . 43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.446.01.00+ct.446.02.00 +ct.4480100)

331

8039918

7004162

Salariile angajatilor

(ct

4210000+ct.4230000+ct.42

60000 +ct.4270100+ct.

4270300 +ct.4280101)

332

7007413

7909624

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

(ct.4260000+ct.4270200 +ct.

4270300+ct.4290000+ct.43 80000)

333

83853

84664

Total

(rd.331+332+333+334)

335

15131184

14998450

Avansuri primite de la

Autoritățile de

Certi fLcare/Autoritatile de Management /Agențiile de Plăti- FONDURI

EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI

DE LA BUGET

(ct.4580501+ct.4580502)

341

902990

Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:

342.1

55403537

52738100

Provizioane necurente, constituite conform

O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)

342.2

2803792

Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța ( ct.1510203)

342.3

55403537

48838366

Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat

342.4

W Â /

1068632

’ /

\\ * \

\\ \

pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)

Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)_______________

Provizioane curente, constituite con:.orm OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)


Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)


342.5


343


343.1


343.2


343.3


343.4


27310


6453433


6453433


16620310


2175851


13934057


198932


311470Nota

Sectoare-u- si subsectoarele defini’.', cenform Sistemului European de Conturi (SEC1 9b)

utiiizator

Anexa 40

Cod SEC'95

Societăți nefinanciare

S . 11

Societăți financiare

S~T7

Banca centrala

S. 121

Socictati care accepta depozite, exclusiv banca centrala

S . 122

fonduri de plata monetara

S. 123

Fonduri de investit ii,altele decât fonduri.e de plata monetara

S . 124

A13 intermediari t inanciari, exclusiv societăți de asigurare si fonduri de pensii

S. 125

Auxiliari financiari

S.126

Societăți de asigurare (SA)

S. 128

Fonduri de pensii (FP)

S . 129

Administrații publice

S.13

Administrația cent raia(exclusiv fondurile de securitate sociala)

S. 1311

Administrația locale(exclusiv fondurile de securitate socială)

S.1313

Fonduri de securitate sociala

S.1314

Gospodăriile populației

S. 14

Restul lumii

5 . 2

State memore si instituții si organisme ale Uniunii Europene

5.21

" statele membre ale uniunii Europeane =

S. 211

’ instituții si organisme ale Uniunii Europene

S . 212

State nonmembre si organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene

S, 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Anexa 22


la data de


31.12.2016


Cod 24

-lei-


Nr. rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi anuale

Realizat

A

B

C

1

2

1

VENITURI TOTAL

000102

2

Venituri proprii

4990

3

1. Venituri curente, din care:

000202

4

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

5

■ Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

6

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

7

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

1102

8

• Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

110201

9

■ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

11

■ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

12

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

13

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

110207

131

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

110209

14

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

15

- Donații si sponsorizări

370201

151

■ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

370205

16

- Alte transferuri voluntare

370250

17

2 Venituri din capital

390002

18

3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din

care:

4002

y

* /'7~       z a

19

■ Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

400206

//

Vi "

/■fw/ - i

191

- Incasari din rambursarea microcreditelor da la persoane fizice si juridice

400207

20

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

21

■ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de fuctionare

400211

211

■ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

212

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

213

-Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

214

-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

22

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

420002

A

B

c

1

2

23

- Subvenții de la bugetul de stat

4202

24

- Subvenții de la alte administrații

4302

241

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate sl prefinantari

4502

2

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

25

CHELTUIELI TOTAL

5002

26

Excedent

9802

27

Deficit

9902

29

VENITURI TOTAL

000102

30

Venituri proprii

4990

31

1. Venituri curente, din care:

000202

32

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

33

- Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

34

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

35

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

1102

36

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

110201

37

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

110202

39

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

40

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

41

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

110207

411

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

110209

42

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

43

■ Donații si sponsorizări

370201

431

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

370205

44

- Alte transferuri voluntare

370250

45

2. Venituri din capital

390002

46

3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din

care:

4002

47

■ Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

400206

/C

O

471

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

400207

h

h i • 1?

48

■ împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

v

>

ie.

49

■ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

491

■ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

492

- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

493

■ Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

494

■ încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

A

B

c

1

2

50

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

420002

51

■ Subvenții de la bugetul de stat

4202

52

■ Subvenții de la alte administrații

4302

521

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

30

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate sl prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

53

CHELTUIELI TOTAL

5002

54

Excedent

9802

55

Deficit

9902

57

VENITURI TOTAL

000102

404,977,500

404,967,391

58

Venituri proprii

4990

225,617,000

226,320,804

59

1, Venituri curente, din care:

000202

359,92 7,000

358,294,518

60

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

139,943,000

139,942,016

61

- Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

139,151,000

139,150,016

62

■ Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

792,000

792,000

63

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

1102

135,674,000

133,427,070

64

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

110201

65

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

110202

134,461,000

132,450,378

67

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

68

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

367,000

367,000

69

■ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

110207

691

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

110209

846,000

609,692

70

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

2,000

2,000

71

- Donații si sponsorizări

370201

2,000

2,000

711

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

370205

72

- Alte transferuri voluntare

370250

73

2, Venituri din capital

390002

1,366,000

1,455,356

74

3. Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din

care:

4002

75

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

400206

TX

751

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

400207

/*/

76

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

1 <

1 jr''

77

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

X

771

■ Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

772

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

773

■ Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

A

B

C

1

2

774

 • - Incasari din rambursarea altor imprumirturi acordate

 • - Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate ■ Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

 • - Incasari din rambursarea altor imprumirturi acordate

 • - Incasari din rambursarea al

400250

78

4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

420002

20,809,500

22,615,343

79

- Subvenții de la bugetul de stat

4202

19,690,500

21,540,923

80

- Subvenții de la alte administrații

4302

1,119,000

1,074,420

801

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

22,875,000

22,602,174

58

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

81

CHELTUIELI TOTAL

4902

404,977,500

333,816,717

82

Excedent

9802

71,150,674

83

Deficit

9902

85

VENITURI TOTAL

000102

86

Venituri proprii

4990

87

1. Venituri curente, din care:

000202

88

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

89

- Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

90

- Sume alocate din cotele defalcate din Impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

91

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

1102

92

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

110201

93

- Sume defalcate din taxa pa valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

95

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

96

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

97

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

98

■ Donații si sponsorizări

370201

981

- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

370205

99

■ Alte transferuri voluntare

370250

100

2. Venituri din capital

390002

101

3, Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:

4002

102

- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor Instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

400206

1021

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice sl juridice

400207

103

■ împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

o   X

104

■ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

\ * A

1041

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

h

11

1042

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

1043

- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

1044

 • - Incasari din rambursarea altor imprumirturi acordate

 • - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

400250

A

B

C

1

2

105

4. Subvenții de la alte nivele aie administrației publice

420002

106

- Subvenții de la bugetul de stat

4202

107

- Subvenții de la alte administrații

4302

1071

5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

86

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

108

CHELTUIELI TOTAL

5002

109

Excedent

9802

1 10

Deficit

9902

112

VENITURI TOTAL

000102

404,977,500

404,967,391

113

Venituri proprii

4990

225,617,000

226,320,804

114

1. Venituri curente, din care:

000202

359,927,000

358,294,518

115

a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

139,943,000

139,942,016

1 16

- Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

139,151,000

139,150,016

117

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

040204

792,000

792,000

118

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

1102

135,674,000

133,427,070

119

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

110201

120

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor sl Municipiului București

110202

134,461,000

132,450,378

122

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

123

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

367,000

367,000

124

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

110207

125

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

2,000

2,000

126

■ Donații si sponsorizări

370201

2,000

2,000

1261

■ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

370205

127

- Alte transferuri voluntare

370250

128

2. Venituri din capital

390002

1,366,000

1,455,356

129

3. Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate, din

care:

4002

130

- Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

400206

1301

- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice

400207

131

- împrumuturi temporare din trezoreria statului

400210

132

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare

400211

A 4

— v v A

1321

- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

400213

1322

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

400214

\\ TA i "

7 1

1323

- Sume primite in cadrul mecanismului decontării cererilor de plata

400216

•ii > n'

1324

• Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate

400250

133

4. Subvenții de (a alte nivele aie administrației publice

420002

134

- Subvenții de la bugetul de stat

4202

19,690,500

21,540,923

A

B

c

1

2

135

- Subvenții de (a alte administrații

4302

1,119,000

1,074,420

1351

5, Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

22,875,000

22,602,174

1352

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate sl prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4802

136

CHELTUIELI TOTAL

4902

404,977,500

333,816,717

137

Excedent

9802

71,150,674

138

Deficit

9902

Anexa nr.1 la normele metodologice (Anexa nr.19 la situațiile financiare)

Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de


31.12.2016


Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alti donatori

Cod rând

Plăti efectuate de la titlul

56 sl 58

din care:

Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate In anul curent

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precede nti

din care;

Plăti efectuate pentru cota-parte

FEN (alineat 02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

A

1

2

3=2-4

4=5+6+7+8+10

5

6

7

8

9

10

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)

3978350

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

Programe din Fondul de

Coeziune (FC) (56.03)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

/

)r

A

Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)

IL-

1

>7—■

C_.- . . ' _

i >

/ 7

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (ENPI) (56.08)

A

1

2

3=2-4

4=5+6+7+8+10

5

6

7

8

9

10

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)

Sume aferente Fondului

European de Returnare (56.10)

Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)

Sume aferente Fondului

Frontierelor Externe (56.12)

Progarme finanțate din

Facilitatea de Tranziție

(56.14)

Ate programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15)

Alte facilitați si intrumente postaderare (56.16)

Mecanismul financiar SEE

(56.17)

A

Mecanismul financiar norvegian (56.18)

_

33 \

' □'■■W'■ 1 rT. .1

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica (56.19)

(i d

31

ra

4      /Z

Asistenta tehnica in cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnica (56.20)

Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor

A

1

2

3=2-4

4=5+6+7+8+10

5

economice si sociale in cadrul

Uniunii Europene extinse

(56.25)

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

Sume aferente Fondului de

Solidaritate al Uniunii

Europene (56.40)

Sume aferente Fondului de

Solidaritate al Uniunii

Europene (56.40)

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)

Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)

Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)

Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)

Alte programe comunitare in perioada 2014-2020(58.15)

Alte facilitați si instrumente postaderare(58.16)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) (58.01)

A

1

2

3=2-4

4=5+6+7+8+10

5

6

7

8

9

10

Programe din Fondul Social

European (FSE) (58.02)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)

Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)

Programe Instrumentul

European de Vecinătate (ENI)

(58.12)

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)

//*

r *

o

i

yy

Asistenta tehnica în cadrul

Programului Operațional

Asistenta Tehnica (58.14)

F =

v"

A

7

Asistenta tehnica în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistenta Tehnica (58.17)

1 ' --

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)

Total (cod01 la 39.3)

3978350

Anexa 27

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)

la data de      31.12.2016

-lei-

Nr. Crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (s01-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03~ bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate (s05-sananate

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s1D-local)

Bugetul fondurilor externe neramb.

(s08-stat+ asigurari+ local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat

+ local)

Bugetul creditelor interne

(s07-stat + local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Total plăti (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)

3978350

2

Total plăti (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.1O)

3978350

3

Cheltuieli de personal (titlul I)

4

Bunuri si servicii (titlul II)

5

Subvenții (titlu IV)

6

Transferuri intre unitati ale adiministratiei publice (titlu VI)

q A

7

Alte transferuri (titlu VII)

VT

8

Asistenta sociala (titlu IX)

hi 1W

i A-"" I

9

Alte cheltuieli (titlu XI)

V'

UL1

10

Active nefinanciare (titlu XIII)

3978350

11

Total plăti (titlul X cod 58) (rd.12 la rd-19)

\x.        ,|1

Cheltuieli de personal (titlul I)

Bunuri si servicii (titlul II)

Subvenții (titlul IV)

Transferuri între unitati ale administrației publice (titlul VI)

Alte transferuri (titlul VII)

Nr.

Crt

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Buget de stat (sOl-stat)

Buget local (s02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat

(s03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-somaj)

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sananate

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ($10-1 oca!)

Bugetul fondurilor externe neramb.

(s08-stat+ asigurări* local)

Bugetul creditelor externe (s06-stat

+ local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial dîn venituri proprii (s20-stat+ asigurări* autonome)

din care:

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Asistenta sociala (titlul IX)

Alte cheltuieli (titlul XI)

Active nefinanciare (titlul XIII)

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

Anexa 30


INSTITUȚIA MUNICIPIUL PITEȘTI

Cod 40

PLĂTI RESTANTE

la data de 31.12.2016

DENUMIREA INDICATORILOR

Nr. rând

Sold la începutul anului

Sold la finele perioadei

TOTAL

Din care:

aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

A

B

1

2

3

DLATI RESTANTE-TOTAL (rd 150+300).din c«tre

01

Sub 30 de zile (rd 151 *-301)

02

peste 30 de zile (rd 152’ 302)

03

peste 90 de zile (id 153+303)

04

peste 120 zile (rd. 154+304)

05

peste 1 an rd. 156+305)

06

3LAT1 RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

rd 160*170+ 240+250+270+230+290), din care:

Hiso

sub 30 de zile (rd 161 +171 +241 +251 +271 +281 +291)

151

peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)

152

peste 90 de zile (rd 163+173+243+253+273+283+293)

153

peste 120 zile (rd 165+174+245+257+274+284+294)

154

peste 1 an (rd. 166+175+246*258+275+285+295)

155

3tati restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100. ct.4030100, +.4620101, ct 4620109) (rd.161 + 162+163+165+166) din care

160

sub 30 de zile

161

peste 30 de zile

162

peste 90 de zile din care:

163

(cl 4620101,CI.4620109)

164

peste 120 zile

165

peste 1 an

166

^lali restante fala de bugetul generat consolidat (rd. 171 +172+173+174+175)

Ct 4310100.ct.4310200, ct.4310300.ct.4310400.ct 4310500.

:t.4310700,ct.4370100,ci.4370200,P1.4370300.cl.4420300, ct.4440000. ct.4460000,Ct.4480100 ) jin care'

170

sub 30 de zile

171

peste 30 de zile

172

peste SO de zile

173

peste 120 zile

174

peste 1 an

175

3lati restante fata de salariali (drepturi salariale), (ct 4210000, ct.4230000, ct.4260000, :l,4270100. ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care.

240

sub 30 de zile

241

peste 30 de zile

242

peste 90 de zile

243

din care «.(4270100+4270300)

244

A M / f

peste 120 zile

245

7Z o

£ \\

peste 1 an

246

_

lA

’lati restante fata de alte categorii de persoane, (cl.4270300. ct.4290000. ct.4380000 ) rd251 +252+253+257+258) din care.

250

f

sub 30 de zile .

251

1 tWWF1) /

117

peste 30 de zile :

252

>^--777

7/

peste 90 de zile din care.( rd.254+255+ 256)

253

P 'rty

'TiiO': r

Ct (4270300)

254

•Ct (4290000)

255

ct (4380000)

256

peste 120 zile

257

A

B

1

2

3

peste i an

258

mprvmutun nerambursate la scadenta tel 1610100 ct 1620100 cț 1630100 ci 1650100.

d 1670101. CI 1670102, d 1670)03, CI 1670106 d 1670109. d 1690100, Ct 5190101 ct 5190102 a 6190105. d 5190’06 «51M107 d 5190108. d 5190109 «5190110 cl 5190180. ct 51901901 rd 771 + 272 + 2731-2 r'4* 7.’Sj din taie

270

sub 30 de file,.

271

peste 30 de zile

272

pesie 90 de zile

273

peste 120 zile

274

peste 1 an

275

Oobânzr restante, d« care (aferente celd< de la rd.270j. (ct.1680100, cl 1680200, cl. 1680-300. d,168C500. ct 168070' ct'-380702 d ‘080703, ct 1680708 ct,lBflO7OS, ct 5180605. cl 5180608 ;t 5180608, cl 5180909, ct.5180800, (rd.281+282+283+284-285) din care:

2(50

sub 30 de zile

281

peste 30 de zile

282

peste 90 de zile

283

peste 120 zile

284

peste 1 an

285

Oredițon bugetari ict.4620109. « 4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care.

290

sub 30 de zile

291

peste 30 de zile

292

peste 90 de zile

293

peste 120 zile

294

peste 1 an

295

=LATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:

300

Sub 30 de zile (rd. 311-321+331)

301

peste 30 de zile (rd. 312-322+332)

302

peste 90 de zile (rd. 313+323+333)

303

peste 120 zile (rd 315+324+334)

304

peste 1 an (rd. 316+325+335)

305

^fati restante către furnizori, creditori din operat» comerciale (ct.4040100. ct.4050100,

:t. 4620101, ct.4620103. ct.462O109) (rd.311+312+313+315+316) dfn care:

310

sub 30 de zile

311

peste 30 de zile

312

peste 90 de zile din care'

313

(ct 4620101, «462.0103, « 4620109)

314

peste 120 zile

315

peste 1 an

316

mprumuturi nerambursale la scadenta, (ct.1610100, ct 1620100. CL1630100, cl. 1650100,

:t.1670101. cl. 1670102, Ct 1670103. «.1870108. ct 1670109, ct.1690100. «5190101. ct.5190102, S.5190105, «5190103, «.5190107. « 5190108, « 5190110, «.5190180, ct.5190190)

rd.321+322+323+324+325) din care:

320

sub 30 de zile

321

peste 30 de zile

322

peste 90 de zile

323

peste 120 zile

324

pesle 1 an

325

Dobânzi restante, din care, (aferente celor de la rd.320), (ct. 1680100, ct. 1680200, ci. 1680300. :t..1630500, ct. 1680701. «.1680702, « 1680703, «.1680708, «1880709. «5180605. «.51B0606. :t 5180608, «5180609. «5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:

330

sub 30 de zile

331

peste 30 de zile

332

peste 90 de zile

333

peste 120 zile

334

peste 1 an

335

Anexa 30b. 1                                            SITUAȚIA CENTRALIZATA*)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

la data de 31.12.2016

■> Se compieleaza ca anexa pentiu anexa 30b cod 40 - pentru total plăti restante

Nr, rd

Explicație

Total arierate

Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

FEN

Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Sume care fac obiectul art.49 alin.(13A2) din Legea nr.273/2006

Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii

Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea-derare ( sursa 08 ) ale u.a.t si instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri prorpii

1

2

3

4

5

6=1-2-3-4-5

1

sold Ie finele luni, precedente

2

sold (a finele perioadei

3

%dimmuare arierate luna raportare**){rd3 -1-rd2/rdl;

"J Rd.3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13A2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col.1 = col. 1 1 din Anexa 30 b. partea II, cod.

Col 2= cot. 2 i din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II, cod.

Coi 3= col. 3 i, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod.

Col. 4= col 4 1. din Anexa 30 b. partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II. cod.


Cel 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Nr. rd.

Explicație

Plăti restante

Plăti restante aferente programelor naționale

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare 1 2 3“)

Plăti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)

total “

)

din care: arierate 3)

total

din care: arierate

total

din care: arierate

total

din care: arierate

0

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4

4.1

1

sold la finele lunii precedente

2

sold la finele perioadei

3

% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)Anexa 33

SITUAȚIA

unor indicatori referitori la protecja copilului si a persoanelor cu handicap la data de         31.12.2016

Cod 08

Denumire

Cod rând

Număr

Copii aflati în familii substitutive *)

001

Centre de plasament

003

Copii protejați în:

002

Centre de îngrijire de zi

004

Centre maternale “)

005

Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie

006

Asistenți personali pentru persoanele cu handicap

007

166

Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav

008

979

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr" se va completa cu numărul de cupluri mama-copil.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR


Anexa 34


Cod 25


la data de


31.12.2016


-lei-


Denumirea indicatorilor

Cod rând

Sold la începutul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

A

Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000000)

B

01

1

83,350

2

4,350

3

4

87,700

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (Ct. 1010000)

02

1,387,880

1,213,608

2,601,488

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (Ct. 1020101)

03

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a instituției publice (Ct. 1020102)

03.1

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, altele decât active fixe (Ct. 1020103)

03.2

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale ( Ct.1030000)

04

3,230,985,479

510,049,883

80,864,871

3,660,170,4911

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (Ct. 1040101)

05

134,842,145

49,187,476

11,624,964

172,404,657]

Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata o instituției publice din administrația locala (Ct.1040102

05.1

87,300

2,347

89,647]

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale -reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a unităților administrativ - teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103

05.2

1

Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)

06

3,204,388

35,476,182

35,268,072

3,412,498

Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) (Ct.1060000)

07

Fondul de rulment (Ct. 131)

08

Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat (Ct. 1320000)

09

Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 1330000)

10

Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (Ct.134)

11

Fondul de risc (Ct.135)

12

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (Ct.136)

13

Taxe speciale (Ct.137)

14

Fondul de dezvoltare a spitalului (Ct.1390100)

15

Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1392+1393+1394+1396+1399)

16

Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor)

17

135,549,549

338,936,751

200,257,738

274,228,562Denumirea indicatorilor

Cod rând

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la Sfârșitul anului

A

Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold debitor)

B

18

1

2

3

4

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct. 1210000 - sold creditor)

19

136,028,239

136,028,239

Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.1210000 - sold debitor)

20

53,266,492

53,266,492

Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.2O )

21

3,642,168,330

881,604,105

464,043,884

4,059,728,551

cod 26


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE


la data de


31.12.2016Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2015

Sold la inceputul anului

Creșteri

Total

din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

L ! I 1 ■ oeoaw ...

sponsorizări

’ alte cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)

02

Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similarefct 2050000)

03

832013

9900

9900

Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)

04

13507685

331614

174349

157265

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

14339698

341514

184249

157265

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajări la terenuri (ct. 2110200)

07

Construcții (ct.212) (rd.08 - de la rd.09 la rd. 16) din care:

08

1417039

6141285

255470

689960

5195855

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120l 01)

09

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunele (2120201)

11

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

- tunele (ct.2120401)

13

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule: construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

- canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:

16

1417039

6141285

255470

689960

5195855

- locuințe ANL

16.1

5192242

5192242

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)

17

50977356

2665904

2619653

41001

5250

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de proiecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)

18

21038498

1268936

919734

234000

115202Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Existent

31.12.2015

Sold la începutul anului

Creșteri

Total

din care

diferente din reevaluare

achiziții

transferuri primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

TOTAL (rd. 07+08+17+ 18)

19

73432893

10076125

255470

4229347

275001

5250

5311057

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)

20

87772591

10417639

255470

4413596

275001

5250

5468322SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27


la data de


31.12.2016


- lei -


Denumirea activelor fixe

Nr.

rând

Reduceri

Sold la sf. anului

Ajustări de valoare(amortizari si ajustări pentru depreciere)

Valoare contabila neta, din care:

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizare

dezmembrar si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. anului

Domeniu privat al statului

Domeniu privat al UAT

Proprietate privata a instit.pub

A

B

10=11+12+13

+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17 -21-23-24

"2ÎT17

-21-22-24

24=17 -21-22-23

ACTIVE FIXE NECORPORALE

01

Cheltuieli de dezvoltare (ci. 2030000)

02

Concesiuni, brevete,licente.marci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)

03

841913

402724

151764

554488

247067

40358

Alte active fixe

necorporaje(ct.2080l 00+2080200)

04

4166

4166

1383513G

11210652

1696746

1515

12905883

57709

462752

408789

TOTAL (rd. 02+03+04)

05

416ț

4166

1467704C

11613376

1848510

1515

13460371

57709

709819

449147

ACTIVE FIXE CORPORALE

06

Amenajări ia terenuri (ct. 2110200)

07

Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care;

08

21056.

403

210162

734775E

660262

1366992

43441

1983813

451258C

851366

- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tunete (ct.2120101}

09

4//\

- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)

10

//

/ i~

\

- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele si viaducte si tonele (2120201)

11

l

O

wy

- poduri, podețe, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)

12

if

- (unele (ct.2120401)

13

- piste pentru aeroporturi si platforme de staționare pentru avioane si autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)

14

■ canale pentru navigație (ct. 2120601)

15

Denumirea activelor fixe

Nr. rând

Reduceri

Sold la sf. anului

Ajustări de valoare(amortizari si ajustări pentru depreciere)

Valoare contabila neta, din care:

Total din care

diferente din reevaluare

eliminare amortizare

dezmembrar si casari

transferuri cu titlu gratuit

vanzari

alte

cai

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sf. anului

Domeniu privat al statului

Domeniu privat al UAT

Proprietate privata a instit.pub

A

B

10=11+12+13

+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17 -21-23-24

23=17 -21-22-24

24=17 -21-22-23

’ alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901}, din care:

16

210565

402

210162

7347759

660262

1366992

43441

1983813

4512580

851366

- locuințe ANL

16.1

210162

210162

498208C

1113845

43441

1070404

3911676

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații

(Cl.2130100+2130200+2130300+2130400)

17

54770C

6108

167937

301812

36841

35002

53095560

36888416

3232908

444022

39677302

77676

3400484

9940098

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct,2140000}

18

484894

18972

55520

369243

41153

21822540

8870267

1054096

173155

9751208

111999

2511862

9447471

TOTAL (rd. 07+08+17+ 18)

19

1243159

25489

167937

357332

406084

210162

76155

82265859

46418945

5653996

660618

51412323

189676

10424926

20238935

TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)

20

1247325

25489

172103

357332

406084

210162

76155

96942905

58032321

7502506

662133

64872694

247384

11134745

20688082

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813”Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Ctieltuieli operaaionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

”*) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminata din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează si pe coloana 20 "Reduceri".

1

Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăti restante;

42 - pentru plăti restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

 • 46 - pentru plăti restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

 • 47 - pentru plăti restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

 • 48 - pentru plăti restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

2

53 - pentru plăti restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare); 54- pentru plăti restante ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii

”) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

3

Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

***') Rd.3 se completează numai la cod 51 .Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.49 alin.(13A8) din Legea nr.273/2006 privind

finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

3’) Se vor cuprinde plățile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice

finanțate integral sau parțial din venituri prorpii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 " Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 " cu excepția celor de la sursa 08.