Hotărârea nr. 176/2017

HCL numire reprezentant consiliul local in con. admin. Motanul Incaltat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței „Motanul încălțat” din municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 16948/11.04.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

-Adresa nr.86/04.04.2017 a Grădiniței „Motanul încălțat”, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 16032/05.04.2017;

Văzând prevederile art.96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4 alin. (3) din Anexa la Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Janță Constantin - Daniel, în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței „Motanul încălțat”, cu sediul în Str.Făgetului nr.33, Pitești.

Art.2. Direcția Dezvoltare Locală și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Grădiniței „Motanul încălțat” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 176 din 27.04.2017