Hotărârea nr. 175/2017

HCL aprobare PUD Sfanta Vineri


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Sfânta Vineri nr. 48 în vederea construirii „Clădire locuințe colective P+4E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară ;

Având în vedere :

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. Nr. 18 882 din 25.04.2017 al Arhitectului Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19403/2017, nr. 19405/2017, nr. 19406/2017, nr. 19407/2017 și nr. 19409/2017;

-Procesul - verbal nr. 18  772 din 25.04.2017, încheiat cu ocazia afișării

P.U.D.-ului la sediul Primăriei Municipiului Pitești

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din Legea nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin (7) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Pitești

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 441 m.p., situat în intravilanul municipiul Pitești, strada Sfânta Vineri nr. 48, proprietatea SC EFI Inginerie și Dezvoltare SRL, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Perioada de valabilitate a documentației de urbanism este de 3 de ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii.

Art.2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data și sub condiția aprobării de către consiliul local, prin hotărâre, a raportului de informare și consultare a publicului, parte a documentației de urbanism, conform legii.

Art.3. - Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și solicitantei SC EFI Inginerie și Dezvoltare SRL, cu sediul în orașul Ștefanești,                             reprezentată

de domnul                        de către Secretarul Municipiului Pitești.


xandru


Contrasemnează: SECRETAR, Călugăru Andrtei-Cătălin

Pitești

Nr. 175 din 27.04.2017