Hotărârea nr. 174/2017

HCL privind aprobarea PUD strada Cuza Voda

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul proprietate privată situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Cuza Vodă nr. 49A, pentru construire „Ansamblu locuințe colective: clădire D+P+7E și clădire P+10E”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 18 879 din 25.04.2017 al Arhitectului Șef;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 19403/2017, nr. 19405/2017, nr. 19406/2017, nr. 19407/2017 și nr. 19409/2017;

  • - Procesul - verbal nr. 18 767 din 25.04.2017, încheiat cu ocazia afișării P.U.D.-ului la sediul Primăriei Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin. (6) și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 4382 m.p., situat in intravilanul municipiul Pitești, strada Cuza Vodă nr. 49A, proprietatea SC Tranzacții Imobiliare SRL, reprezentată de domnul                         anexă la prezenta hotărâre.

(2) Perioada de valabilitate a documentației de urbanism este de 3 de ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii.

Art.2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data și sub condiția aprobării de către consiliul local, prin hotărâre, a raportului de informare și consultare a publicului, parte a documentației de urbanism, conform legii.

Art.3. - Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și solicitantei SC Tranzacții Imobiliare SRL, reprezentată de domnul                           cu domiciliul în

Pitești,                                          de către Secretarul Municipiului Pitești.Pitești

Nr. 174 din 27.04.2017