Hotărârea nr. 173/2017

HCL aprobarea documentatie desfasurare licitati publica pentru bunuri concesionate SC Termo Calor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentației privind organizarea și desfășurarea licitației publice deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor bunuri scoase din funcțiune și aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., care fac parte din CET Găvana

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

9

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 18732/25.04.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr.18941/2017 și nr. 18942/2017;

  • - Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.2485/24.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 18634/24.04.2017;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.72/24.04.2017 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu energie termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, ale H.C.L. nr.31/23.02.2017 privind aprobarea Raportului de evaluare a bunurilor CET Găvana concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune conform H.C.L. nr.72/25.02.2016, aparținând domeniului privat al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului inițial de vânzare a acestora;

A

ale nr.215/2001,


citației publiceIn temeiul art.45 alin. (1) din Legea administrației publipe— republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Art.l (1) Se aprobă documentația pentru organizarea și des deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor bunuri scoase din funcțiune și aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Bunurile menționate la alin. (1) sunt formate din bunuri materiale feroase și neferoase scoase din funcțiune, nedezmembrate, nedemontate rezultate în urma demontării, dezmembrării instalațiilor și echipamentelor din C.E.T. Găvana.

  • (3) Bunurile prevăzute la alin. (2) sunt aprobate pentru valorificare prin H.C.L. nr.31/23.02.2017.

Art.2 Bunurile și/sau materialele cuprinse în anexă care nu se pot valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3 Evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și evidența extracontabilă a S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești se modifică în sensul că bunurile vândute potrivit documentației prevăzute la art. 1 se radiază, după încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4 (1) Din sumele rezultate în urma vânzării bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea licitației, dovedite cu documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.5 Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu și S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează: SECRETAR, Călugăru Ahdrei-Cătălin

Pitești

Nr. 173 din 27.04.2017