Hotărârea nr. 169/2017

HCL aprobare PUZ ION Cutui

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenuri proprietate privată situate în intravilanul Municipiului Pitești strada Căpitan Ion Cuțui

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 18 313 din 20.04.2017 al Arhitectului Șef;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 18938/2017, nr. 18939/2017, nr. 18940/2017, nr. 18941/2017 și nr. 18942/2017;

  • - Procesul - verbal nr. 15092 din 30.03.2017, încheiat cu ocazia afișării P.U.Z.-ului la sediul Primăriei Municipiului Pitești;

  • - Hotărârea Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47 și anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru terenuri în suprafață de 15 847 m.p, situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Căpitan Ion Cuțui, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - (1) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 7 ani.

(2) Termenul de 7 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. - (1) Arhitectul Șef și Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și solicitanților, reprezentați de domnul                           cu domiciliul în București,

de către Secretarul Municipiului

Pitești.

Pitești

Nr. 169 din 27.04.2017